Skonsolidowany raport roczny Grupy
Kapitałowej AB za rok obrotowy
2021/2022
obejmujący okres od 01-07-2021 do 30-
06
-
202
2
Raport roczny Grupy Kapitałowej AB
za rok obrotowy 2021/2022
Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl
Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN
2 | S t r o n a
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR