Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Grupa Żywiec S.A.
Image should be here
Jednostkowe sprawozdanie
Image should be here
finansowe za 2022 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
2
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
3
Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów
4
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
5
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
6
Informacja dodatkowa
7
Informacje ogólne
7
Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
7
Dodatkowe noty objaśniające
20
Image should be here
Spis treści
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
3
1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Nota
31 Grudnia 2022
31 Grudnia 2021
Aktywa trwałe
1 646 099
1 726 721
Rzeczowe aktywa trwałe
8
1 004 595
1 050 251
Prawo do użytkowania
8
89 589
106 069
Wartości niematerialne
9
334 086
347 755
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
28-31
59 628
51 673
Udziały w jednostkach zależnych
12
52 605
52 605
Udziały w jednostkach stowarzyszonych
12
5 497
5 497
Należności długoterminowe z tytułu podatku dochodowego
7.7
69 675
69 675
Pochodne instrumenty finansowe
-
2 553
Pozostałe należności długoterminowe
13
30 424
40 643
Aktywa obrotowe
885 542
781 726
Zapasy
15
166 689
140 983
Należności handlowe oraz pozostałe należności
13
689 807
622 814
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
13
27 878
-
Pożyczki udzielone
7.10
-
3 000
Pochodne instrumenty finansowe
-
12 419
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
17
1 168
2 510
Aktywa razem
2 531 641
2 508 447
Kapitał własny
302 911
216 089
Kapitał podstawowy
19
25 678
25 678
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
113 654
113 654
Pozostałe kapitały
20
305 226
133 928
Kapitał z połączenia
(360 746)
(360 746)
Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego
219 099
303 575
Zobowiązania
2 228 730
2 292 358
Zobowiązania długoterminowe
948 230
83 037
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
21,24
875 000
-
Zobowiązania z tytułu leasingu
66 326
78 365
Pochodne instrumenty finansowe
3 093
-
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych
26
3 811
4 672
Zobowiązania krótkoterminowe
1 280 500
2 209 321
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
22,25
69 631
1 094 585
Zobowiązania z tytułu leasingu
17 476
13 676
Pochodne instrumenty finansowe
14 276
-
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych
27
142
184
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
32
-
44 364
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
32
1 167 357
1 047 541
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia
33
11 618
8 971
Kapitał własny i zobowiązania razem
2 531 641
2 508 447
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
4
2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Nota
Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
34,35
3 870 151
3 482 126
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
36
(2 803 270)
(2 200 230)
Zysk brutto
1 066 881
1 281 896
Koszty sprzedaży
36
(710 518)
(677 338)
Koszty ogólnego zarządu
36
(152 553)
(159 652)
(Strata)/zysk z tytułu utraty wartości należności
36
(341)
(1 436)
Pozostałe przychody
38
6 040
127
Pozostałe koszty
38
(30 012)
-
Pozostałe zyski/(straty) netto
37
(2 757)
(15 331)
Zysk z działalności operacyjnej
176 740
428 266
Przychody odsetkowe
39
633
590
Koszty odsetkowe
40
(63 846)
(15 113)
Pozostałe przychody/(koszty) finansowe netto
41
20 705
66 742
Zysk przed opodatkowaniem
134 232
480 485
Podatek dochodowy
42
(22 029)
(78 379)
Zysk netto za okres
112 203
402 106
Inne całkowite dochody które po spełnieniu określonych warunków zostaną przeklasyfikowane w kolejnych okresach do zysku/straty
(8 364)
28 928
Inne całkowite dochody z wyceny aktuarialnej, które nie zostaną przeklasyfikowane w kolejnych okresach do zysku/straty
879
443
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody za okres
104 718
431 477
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
44
10 271 337
10 271 337
Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł)
10,92
39,15
Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
5
3. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Pozostałe kapitały
Okres bieżący
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał zapasowy - pozostały
Kapitał z aktualizacji wyceny
w tym podatek odroczony
Pozostałe kapitały rezerwowe
Kapitał z połączenia
Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego
Kapitał własny, razem
Stan na 1 stycznia 2022
25 678
113 654
18 808
7 624
(1 788)
107 496
(360 746)
303 575
216 089
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody za okres sprawozdawczy
Wycena instrumentów zabezpieczających ryzyko zmiany cen surowców
-
-
-
(8 364)
1 962
-
-
-
(8 364)
Inne całkowite dochody z wyceny aktuarialnej
-
-
-
879
(206)
-
-
-
879
Zysk netto za okres sprawozdawczy
-
-
-
-
-
-
-
112 203
112 203
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
-
-
-
(7 485)
1 756
-
-
112 203
104 718
Efekt zabezpieczeń przeniesiony na wartość bilansową nabytych aktywów niefinansowych
-
-
-
(17 896)
4 198
-
-
-
(17 896)
Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli
Utworzenie funduszu dywidendowego
-
-
-
-
-
196 679
-
(196 679)
-
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem
-
-
-
-
-
196 679
-
(196 679)
-
Stan na 31 grudnia 2022
25 678
113 654
18 808
(17 757)
4 166
304 175
(360 746)
219 099
302 911
Okres porównawczy
Stan na 1 stycznia 2021
25 678
113 654
18 808
5 962
(1 398)
103 690
(360 746)
270 033
177 079
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody za okres sprawozdawczy
Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko zmiany cen surowców
-
-
-
28 928
(6 786)
-
-
-
28 928
Inne całkowite dochody z wyceny aktuarialnej
-
-
-
443
(104)
-
-
-
443
Zysk netto za okres sprawozdawczy
-
-
-
-
-
-
-
402 106
402 106
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
-
-
-
29 371
(6 890)
-
-
402 106
431 477
Efekt zabezpieczeń przeniesiony na wartość bilansową nabytych aktywów niefinansowych
-
-
-
(22 699)
5 325
-
-
-
(22 699)
Korekta (strat)/zysków aktuarialnych z poprzednich okresów
-
-
-
(5 010)
1 175
-
-
5 010
-
Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli
Utworzenie funduszu dywidendowego
-
-
-
-
-
107 496
-
(107 496)
-
Wypłata dywidendy
-
-
-
-
-
(103 690)
-
(60 651)
(164 341)
Wypłata zaliczki na dywidendę
-
-
-
-
-
-
-
(205 427)
(205 427)
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem
-
-
-
-
-
3 806
-
(373 574)
(369 768)
Stan na 31 grudnia 2021
25 678
113 654
18 808
7 624
(1 788)
107 496
(360 746)
303 575
216 089
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
6
4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Nota
Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
Zysk przed opodatkowaniem
2
134 232
480 485
Korekty razem
182 715
158 293
Amortyzacja
36
160 188
153 276
Podatek dochodowy zapłacony
(96 273)
(46 454)
Dywidendy otrzymane i odsetki
(6 673)
(717)
Koszty odsetkowe
40
63 846
15 113
Strata/(zysk) na sprzedaży i likwidacji środków trwałych
2 757
15 331
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
28 861
463
Zmiana stanu zapasów
(25 706)
(31 672)
Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia
2 647
(2 331)
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności
(56 774)
62 465
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych*
7.20
182
(64)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań
7.20
109 737
(7 193)
Inne korekty
(77)
76
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
316 947
638 778
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz prawa do użytkowania
37 559
997
Dywidendy otrzymane
6 040
127
Odsetki otrzymane
633
590
Inne wpływy/(wydatki) inwestycyjne
(1 084)
1 749
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(135 095)
(121 621)
Pożyczki udzielone
-
(3 000)
Spłata udzielonych pożyczek
3 000
-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(88 947)
(121 158)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Kredyty i pożyczki otrzymane
666 000
295 000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
-
(369 768)
Spłaty kredytów i pożyczek
(760 000)
(480 800)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
(15 542)
(12 058)
Odsetki zapłacone
(60 150)
(14 132)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(169 692)
(581 758)
Przepływy pieniężne netto, razem
58 308
(64 138)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i kredytów bankowych w rachunku bieżącym
58 308
(64 138)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na początek okresu
(120 475)
(56 337)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na koniec okresu
18
(62 167)
(120 475)
* dla zachowania porównywalności danych wartość zysków/strat aktuarialnych za 2021 rok w kwocie 547 tys. złotych została zaprezentowana w zmianie stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
7
INFORMACJA DODATKOWA
5.1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Żywiec S.A.
Podstawowym segmentem działalności Grupy Żywiec S.A. („Spółka”) jest produkcja piwa, oznaczona kodem PKD 1105 Z. Grupa Żywiec S.A. prowadzi działalność gospodarczą pod adresem Żywiec, ul. Browarna 88. Spółka zarejestrowana została w dniu 8 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku Białej pod numerem 0000018602. Zgodnie z klasyfikacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka należy do branży spożywczej. Spółka może również używać skrótu „Żywiec S.A.”.
Grupa Żywiec S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie jest dostępne w siedzibie spółki pod adresem Żywiec, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec oraz na stronie internetowej www.grupazywiec.pl.
Bezpośrednią jednostką dominującą Grupy Żywiec S.A. jest Heineken International N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), natomiast stroną kontrolującą najwyższego szczebla pozostaje Heineken Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Sprawozdania finansowe dostępne są na stronie internetowej www.theheinekencompany.com.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Zdaniem Zarządu jednostki nie istnieją obecnie okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Główne zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiono poniżej. Zasady te były stosowane w sposób ciągły we wszystkich latach objętych jednostkowym sprawozdaniem finansowym.
6.1. Oświadczenie o zgodności z przepisami
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A. za 2022 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) i przedstawia sytuację finansową Grupy Żywiec S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.
6.2. Podstawa sporządzenia
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSSF UE).
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego poza kategoriami aktywów finansowych, które ujmuje się według wartości godziwej.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga zastosowania pewnych kluczowych szacunków księgowych. Zarząd musi także podjąć szereg subiektywnych decyzji dotyczących zastosowania zasad rachunkowości. Obszary bardziej złożone lub wymagające dokonania subiektywnego osądu, jak również obszary, w których założenia i oszacowania znaczące dla sprawozdania finansowego jako całości, zostały opisane w informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego. Bardziej szczegółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione w nocie 7.2.
Z dniem podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Zarząd Grupy Żywiec S.A. zatwierdza niniejsze sprawozdanie finansowe.
6.3. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
Od dnia 1 stycznia 2019 roku Zarząd analizuje wyniki działalności wyłącznie dla Grupy Żywiec S.A. jako całości, stąd cała Grupa Żywiec S.A. stanowi jeden segment operacyjny.
Zgodnie z §12 MSSF 8 (Kryteria łączenia) można łączyć dwa lub większą ilość segmentów operacyjnych w jeden segment operacyjny, jeżeli łączenie przebiega zgodnie z zasadą podstawową MSSF 8, segmenty wykazują podobne cechy gospodarcze oraz podobne w każdym z poniższych aspektów:
rodzaju produktów i usług;
Image should be here
5. Informacje ogólne
Image should be here
6. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
8
rodzaju procesów produkcyjnych;
rodzaju lub grup klientów na produkty i usługi;
metod stosowanych przy dystrybucji produktów lub świadczeniu usług oraz
jeśli ma to zastosowanie, rodzaju środowiska regulacyjnego, na przykład obszar bankowości, ubezpieczeń lub użyteczności publicznej.
Grupa Żywiec S.A. prowadzi jednorodną działalność gospodarczą a segmenty operacyjne wykazują podobieństwo cech gospodarczych.
W związku z powyższym Zarząd uznał, że Grupa Żywiec S.A. w pełni spełnia powyższe zasady i może połączyć segmenty operacyjne w jeden segment sprawozdawczy, gdyż głównymi produktami Spółki jest piwo oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe nie różniące się od siebie charakterystyką pomiędzy poszczególnymi segmentami. Piwo wytwarzane jest w 5 browarach posiadających niemal identyczne procesy produkcyjne. Rodzaj i grupy klientów bardzo podobne do siebie w poszczególnych segmentach a dystrybucja produktów odbywa się w sposób jednolity.
W świetle powyższego, w niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano połączenie wszystkich segmentów operacyjnych w jeden segment sprawozdawczy, podając ujawnienia wynikające z wymogów §32-34 MSSF 8.
Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości segmentów działalności opisano w nocie 7.11 niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego.
6.4. Transakcje wyrażone w walutach obcych
6.4.1 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w polskich złotych, które walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.
6.4.2. Transakcje i salda
Transakcje przeprowadzane w walutach obcych przeliczane na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień zawarcia następujących transakcji:
powstanie zobowiązania z tytułu zakupu i faktur wystawionych w walucie obcej;
powstanie należności z tytułu sprzedaży według faktur sprzedaży wystawionych w walucie obcej;
wpływ należności z tytułu sprzedaży na własny rachunek walutowy.
Pozostałe transakcje przeliczane po kursie faktycznie zastosowanym (kurs sprzedaży/kupna banku stosowany jest przy operacjach zakupu lub sprzedaży waluty w banku, kurs średni wyceniony metodą cen przeciętnych - stosowany jest do wyceny operacji spłaty zobowiązań).
Składniki aktywów i zobowiązań pieniężnych na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego wyceniane po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
Dodatnie i ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczania transakcji w walutach obcych oraz przeliczenia aktywów i zobowiązań pieniężnych według kursów wymiany walut na koniec roku wykazuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu.
6.5. Rzeczowe aktywa trwałe
Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według ceny nabycia (kosztu wytworzenia) pomniejszonego o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości, z wyjątkiem gruntów, które wykazuje się według kosztu nabycia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia obejmuje wydatki, które można bezpośrednio przypisać do transakcji nabycia danych pozycji.
Koszty poniesione w terminie późniejszym ujmuje się w wartości bilansowej składnika aktywów lub wykazuje jako oddzielny składnik aktywów tylko wówczas, gdy prawdopodobne jest, że Spółka uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne związane z tym składnikiem aktywów, a cenę nabycia danej pozycji można zmierzyć w sposób wiarygodny.
Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone do rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów okresu obrotowego, w którym zostały poniesione.
Amortyzację oblicza się metodą liniową w celu dokonywania odpisów ceny nabycia poszczególnych składników aktywów do wartości końcowej w okresie ich ekonomicznej użyteczności:
Grunty własne
nie są amortyzowane
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
5-50 lat
Urządzenia techniczne i maszyny
3-30 lat
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
9
Meble i wyposażenie wnętrz
3-5 lat
Środki transportu
5 lat
Opakowania zwrotne
5-15 lat
Wyposażenie marketingowe
5 lat
Nalewaki
5 lat
Dla celów podatkowych, Spółka stosuje stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych będącym załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie są wyceniane według kosztów faktycznie poniesionych.
Na dzień sporządzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółka dokonuje przeglądu wartości końcowych i okresów użytkowania aktywów oraz wprowadza stosowne korekty do stosowanych stawek amortyzacyjnych.
Wartość bilansową składnika aktywów odpisuje się bezpośrednio do wartości odzyskiwalnej, jeżeli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż szacowana wartość odzyskiwalna.
Zyski i straty ze sprzedaży ustala się przez porównanie wpływów ze sprzedaży z wartością bilansową. Następnie ujmuje się je w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów.
6.5.1. Opakowania zwrotne
Zakupione przez Spółkę opakowania zwrotne (butelki, skrzynki, kegi oraz palety) prezentowane w bilansie jako rzeczowe aktywa trwałe w pozycji inne środki trwałe.
Grupa Żywiec S.A. dokonuje co miesiąc odpisu amortyzacyjnego wynikającego z okresu użyteczności danego składnika. Dodatkowo, na bazie danych historycznych, w każdym miesiącu tworzone odpisy amortyzacyjne odzwierciedlające zakładaną stłuczkę produkcyjną, logistyczną oraz rynkową. Kwota odpisu amortyzacyjnego alokowana jest do wartości netto najstarszych opakowań zwrotnych w danym miesiącu rozliczeniowym. Jednocześnie amortyzacja dla opakowań objętych odpisem jest zatrzymywana.
Co roku po zakończeniu sezonu, Spółka dokonuje oceny stanu posiadanych opakowań zwrotnych w oparciu o dane systemowe przedstawiające rotacje opakowań. W wyniku tej oceny następuje weryfikacja wysokości odpisu amortyzacyjnego z tytułu stłuczki produkcyjnej, logistycznej oraz rynkowej, spisanie utraconych opakowań, a także weryfikacja zobowiązania z tytułu kaucji (dotyczącego butelek zwrotnych znajdujących się na rynku, dla których istnieje potencjalnie zobowiązanie Spółki do odbioru i zwrotu kaucji) i przychodu związanego z rozwiązaniem zobowiązania z tytułu kaucji.
6.6. Wartości niematerialne
6.6.1. Znaki towarowe i licencje
Znaki towarowe i licencje ujmuje się według kosztu historycznego. Znaki towarowe i licencje o określonym okresie użytkowania wykazuje się w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Amortyzację oblicza się metodą liniową w celu rozłożenia kosztów znaków towarowych i licencji na szacowany okres ich użytkowania (nieprzekraczający 20 lat). Znaki towarowe o nieokreślonym okresie użytkowania poddaje się corocznie testom pod kątem utraty wartości i ilekroć występują czynniki wskazujące, że mogła nastąpić utrata wartości znaków towarowych, dokonuje się jej odpisów.
6.6.2. Relacje z klientami
Kontrakty z klientami w wysokości 2 207 tys. złotych ujęte w innych wartościach niematerialnych zostały wycenione według wartości godziwej na dzień przejęcia spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. Amortyzuje się je metodą liniową w okresie przyjętym dla szacowanych przepływów finansowych, które stanowiły podstawę do ich wyceny. Wartość godziwa została określona metodą MEEM (Multi-Period Excess Earnings Method), w której wyceniono ekonomiczną nadwyżkę wynikającą z tych umów z klientami przejętej spółki, których warunki handlowe były korzystniejsze niż obowiązujące standardowo w Grupie Żywiec.
6.6.3. Oprogramowanie komputerów
Nabyte licencje na oprogramowanie komputerowe kapitalizuje się na podstawie kosztów poniesionych w celu nabycia i doprowadzenia określonego oprogramowania do użytkowania. Koszty te amortyzuje się przez szacowany okres ich użytkowania (3-7 lat). Koszty związane z opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania komputerów ujmuje się w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w momencie ich poniesienia.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
10
6.6.4. Wartość firmy
W celu przeprowadzenia corocznego testu na utratę wartości, wartość firmy jest alokowana do ośrodka generującego środki pieniężne, który czerpie korzyści z synergii wynikającej z nabycia. Wartość firmy powstała na nabyciu spółki Browar Namysłów jest monitorowana w całości na poziomie Grupy Kapitałowej Żywiec jako jednego ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP) odpowiadającego również jedynemu segmentowi operacyjnemu przed agregacją.
6.7. Utrata wartości aktywów niefinansowych
Wartość firmy i wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz testowane pod kątem możliwej utraty wartości co roku lub częściej, jeśli zdarzenia bądź zmiany okoliczności wskazują na możliwość wystąpienia utraty wartości. Inne aktywa analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują, że wartość bilansowa może nie być odzyskiwalna. Dla potrzeb analizy utraty wartości, aktywa grupuje się identyfikując najmniejsze, możliwe do określenia zespoły aktywów generujące wpływy pieniężne, w znacznym stopniu niezależne od wpływów pieniężnych pochodzących z innych aktywów lub grup aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne - OWŚP).
Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa OWŚP przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalną stanowi wyższa z dwóch kwot: wartość godziwa OWŚP, pomniejszona o koszty zbycia lub wartość użytkowa. W przypadku wystąpienia utraty wartości OWSP, odpis w pierwszej kolejności alokuje się do wartości firmy przypisanej