Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
1
PISMO PREZESA ZARZĄDU
W 2022 roku przychody ze sprzedaży Spółki wzrosły 11,1% i wyniosły 3 870 milionów złotych w porównaniu do 3 482 milionów złotych w 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej spadł o 58,7% i wyniósł 177 milionów złotych w porównaniu do 428 milionów złotych w 2021 roku. W 2022 roku Spółka osiągnęła 112 milionów złotych zysku netto w porównaniu z 402 milionami złotych w 2021 roku obejmującymi jednorazowy zwrot nadpłaconej akcyzy od piw smakowych w kwocie 238 milionów złotych.
Po 2 latach pandemii, ubiegły rok przyniósł nowe wyzwania w otoczeniu biznesowym, związane przede wszystkim z wojną w Ukrainie. Ponownie musieliśmy zmierzyć się z przerwanymi łańcuchami dostaw oraz bezprecedensowym wzrostem cen energii i surowców. Jestem dumny ze sposobu, w jaki zespół Grupy Żywiec działał w obliczu tego kryzysu - pomagając uchodźcom, wspierając współpracowników oraz elastycznie dostosowując nasz biznes do nowego otoczenia gospodarczego powiedział Simon Amor, Prezes Zarządu. Mimo tych wyzwań w 2022 roku utrzymaliśmy wolumen sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego dzięki dobrym wynikom marek Żywiec i Heineken oraz naszym innowacjom, w szczególności Heinekenowi Silver. Podwyżki cen pozwoliły nam osiągnąć dwucyfrowy wzrost przychodów. Jednak pomimo tych podwyżek i wdrożenia ogólnofirmowych programów oszczędnościowych nie byliśmy w stanie w pełni skompensować dużych wzrostów kosztów związanych z energią, podatkiem akcyzowym i wyższymi kosztami finansowania. W dniu 7 lutego 2023 roku ogłosiliśmy zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk w czerwcu 2023 roku i koncentracji produkcji w naszych pozostałych czterech browarach. Decyzja ta została podjęta po głębokiej analizie i jest niezbędna do stworzenia bardziej wydajnej, konkurencyjnej i odpornej na przyszłe zmiany firmy w Polsce. Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu jak najlepszego wsparcia pracownikom, których to dotyczy.” - dodał.
Ogłoszony zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk został odzwierciedlony w dodatkowym jednorazowym spadku zysku operacyjnego o 30 milionów złotych oraz spadku zysku netto o 24 miliony złotych w stosunku do 2021 roku.
Image should be here
Grupa Żywiec S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
2
Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym
Przychody ze sprzedaży i koszty
2022
2021
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
3 870 151
3 482 126
Surowce, inne materiały i usługi, inne przychody i koszty oraz pozostałe zyski/(straty) netto
(1 795 038)
(1 444 673)
Podatek akcyzowy
(1 129 988)
(862 969)
Koszty usług sprzedaży i marketingu
(403 827)
(398 518)
Koszty osobowe
(204 370)
(194 424)
Amortyzacja
(160 188)
(153 276)
Koszty ogółem
(3 693 411)
(3 053 860)
Zysk z działalności operacyjnej
176 740
428 266
Zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto
2022
2021
Zysk z działalności operacyjnej
176 740
428 266
Przychody/(koszty) finansowe netto
(42 508)
52 219
Zysk przed opodatkowaniem
134 232
480 485
Podatek dochodowy
(22 029)
(78 379)
Zysk netto
112 203
402 106
2022
2021
Zysk netto
(w tys. złotych)
112 203
402 106
Zysk netto na 1 akcję (średnia ważona)
(w zł)
10,92
39,15
Amortyzacja
(w tys. złotych)
(160 188)
(153 276)
Nadwyżka finansowa netto
(w tys. złotych)
272 391
555 382
Nadwyżka finansowa netto
na jedną akcję (średnia ważona)
(w zł)
26,52
54,07
Kapitał własny
(w tys. złotych)
302 911
216 089
Sprzedaż piwa
(w tys. hl) w tym:
10 957
10 968
- sprzedaż krajowa
10 732
10 739
- sprzedaż na eksport
225
229
Średnie zatrudnienie
w FTE
1 118
1 184
Akcje
średnioważona liczba akcji
10 271 337
10 271 337
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły w 2022 roku 317 mln złotych. W porównaniu do 2021 roku przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zmniejszyły się o 322 mln złotych.
Image should be here
Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2022 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
3
Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
2022
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
316 947
638 778
Wypłacone dywidendy
-
(369 768)
Inwestycje netto w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
(97 536)
(120 624)
Pożyczki udzielone
-
(3 000)
Spłata udzielonych pożyczek
3 000
-
Finansowy majątek trwały oraz inwestycje krótkoterminowe
5 589
2 466
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
666 000
295 000
Spłata kredytów
(760 000)
(480 800)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu
(15 542)
(12 058)
Pozostałe wydatki finansowe
(60 150)
(14 132)
Przepływy środków pieniężnych netto
58 308
(64 138)
Marża sprzedaży
2022
2021
Operacyjna
4,6%
12,3%
Brutto
3,5%
13,8%
Netto
2,9%
11,5%
Wolumen sprzedaży Grupy Żywiec S.A.
Sprzedaż piwa Grupy Żywiec S.A. na rynku krajowym w porównaniu z rokiem 2021 pozostała na zbliżonym poziomie w ujęciu ilościowym.
Wolumen sprzedaży piwa (w tys. hl)
2022
2021
Grupa Żywiec S.A.
10 957
10 968
w tym eksport
225
229
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
a. Sezonowość produkcji
Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na miesiące letnie.
b. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
Na wyniki finansowe firmy wpływają znacząco czynniki makroekonomiczne. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych (m.in. wzrost inflacji) mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Grupy Żywiec S.A. lub na zwiększenie kosztów operacyjnych.
c. Ceny i koszty piwa
Na wysokość zysku operacyjnego może mieć negatywny wpływ konkurowanie ceną piwa przez naszych konkurentów, dystrybutorów i detalistów.
d. Ceny surowców
Wzrost cen surowców wykorzystywanych do produkcji może mieć bezpośredni wpływ na poziom wypracowanego wyniku finansowego.
e. Zmiana kanałów dystrybucji
Dalsza zmiana poziomu kanałów dystrybucji może mieć negatywny wpływ na poziom wypracowanego zysku operacyjnego.
f. Ryzyko pogorszenia kondycji płatniczej odbiorców
Sytuacja finansowa i ekonomiczna konsumentów może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Grupy Żywiec S.A.
g. Niestabilność otoczenia prawnego i ekonomicznego
Niestabilność otoczenia prawnego i ekonomicznego stanowi powszechny czynnik wpływający na przedsiębiorstwa oraz ich partnerów biznesowych na całym świecie. W szczególności ryzyka ekonomiczne związane z otoczeniem politycznym, takie jak zmiany w zakresie polityki handlowej, systemu podatkowego lub regulacji kosztów pracy, a także zmiany w obszarze przepisów dotyczących rynku piwa mogą wpłynąć negatywnie na przychody oraz zysk.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
4
h. Nieautoryzowany dostęp do zasobów Spółki
Innowacje i cyfryzacja jednymi z kluczowych elementów rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Dostęp nieuprawnionych osób do zasobów firmowych poprzez niewystarczającą świadomość pracowników lub zabezpieczenia systemowe mogą wpłynąć na ryzyko związane z ciągłością procesów biznesowych lub dostępem do informacji poufnych.
i. Ryzyko związane z kryzysem zdrowotnym
Zarząd Grupy Żywiec S.A. do głównych czynników ryzyka wynikających z epidemii zalicza przede wszystkim potencjalne ograniczenia w szerokim i swobodnym dostępie konsumentów do placówek handlowych, ograniczenia działalności gastronomicznej oraz zakaz organizacji imprez masowych, które w razie konieczności ich utrzymywania przez dłuższy okres mogą łącznie wpłynąć na zmniejszenie się obrotów handlowych, co może mieć bezpośredni wpływ na spadek przychodów Spółki.
j. Ryzyko związane z wojną na Ukrainie
Trwająca wojna na Ukrainie i związane z nią sankcje wymierzone w Federację Rosyjską mogą mieć wpływ na gospodarki europejskie i globalne. Spółka nie posiada bezpośredniej ekspozycji na Ukrainę, Rosję czy Białoruś. Jednak wpływ wojny na ogólną sytuację gospodarczą może wymagać korekty niektórych założeń i szacunków. Może to prowadzić do istotnych korekt wartości bilansowych niektórych aktywów i zobowiązań w kolejnym roku obrotowym. Na tym etapie Zarząd nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wpływu, ponieważ wydarzenia rozwijają się z dnia na dzień. Podstawowa działalność Spółki nie została dotknięta powyższymi działaniami i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka wywiązuje się ze swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności oraz stosuje zasadę kontynuacji działalności.
Szczegółowa informacja dotycząca celów i zarządzania ryzykiem finansowym została opisana w informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego w nocie 7.4.
Spółka publikuje odrębny raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A., który jest integralną częścią niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2014/95/UE Spółka publikuje odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych dotyczące Grupy Żywiec S.A. i Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za 2022 rok, które stanowi integralną część niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego i zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki
www.grupazywiec.pl
.
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Grupa Żywiec S.A. nie posiada istotnych zobowiązań ani roszczeń, co do których wszczęto postępowania sądowe i administracyjne z wyjątkiem sytuacji opisanej w nocie 7.7 jednostkowego sprawozdania finansowego.
Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach oraz udział poszczególnych produktów, towarów i usług albo ich grup w sprzedaży ogółem
Do najważniejszych marek Grupy Żywiec należą: Żywiec oraz jego poszczególne warianty, Heineken, Desperados, Warka, Warka Radler, Warka Strong, Tatra, Specjal, Królewskie, Leżajsk oraz Namysłów. Główną marką Spółki jest „Żywiec” piwo warzone i rozlewane w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu.
Analiza przychodów w podziale na poszczególne grupy oraz ich udział w całej sprzedaży, jak również wolumen sprzedaży tych grup kształtują się następująco:
przychody ze sprzedaży w 2022
udział w sprzedaży ogółem
przychody ze sprzedaży w 2021
udział w sprzedaży ogółem
Piwo własne
3 870 151
100%
3 482 126
100%
RAZEM:
3 870 151
100%
3 482 126
100%
wolumen sprzedaży (w tys. hl)
2022
2021
Piwo własne
10 957
10 968
RAZEM:
10 957
10 968
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
5
Informacje o rynkach zbytu oraz o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi
Głównym rynkiem zbytu dla produktów Grupy Żywiec S.A. jest rynek krajowy. Marka Żywiec, dzięki długoletniej tradycji warzenia piwa, a co za tym idzie, najwyższej jakości stała się główną marką piw eksportowych w szczególności do takich krajów jak: USA, Kanada, Niemcy, Holandia, Anglia i Francja.
Przychody ze sprzedaży
2022
2021
Polska
3 794 606
3 412 019
Pozostałe kraje
75 545
70 107
RAZEM:
3 870 151
3 482 126
W 2022 roku Spółka osiągnęła więcej niż 10% łącznych przychodów z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem uzyskując przychody od spółki Distribev Sp. z o.o. w wysokości 494 522 tys. złotych.
W 2021 roku Spółka nie osiągnęła więcej niż 10% łącznych przychodów z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem.
Surowce i opakowania nabywamy zarówno u polskich jak i zagranicznych dostawców. Strategia zaopatrzenia oparta jest o dostępność produktów, ich jakość, cenę oraz konieczność rozłożenia ryzyka. Ponadto Grupa Żywiec S.A. wprowadziła „Kodeks Dostawcy”, nakładający na dostawców określone wymogi w zakresie rzetelności, praw człowieka i zarządzania środowiskiem w procesie dokonywania zakupów.
Wartość zakupów u zewnętrznego pojedynczego dostawcy nie przekroczyła granicy 10% całkowitych przychodów.
Informacje o umowach znaczących dla działalności Grupy Żywiec S.A., w tym znanych Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji
Umowy ubezpieczeniowe
Grupa Żywiec S.A. nie zawierała znaczących umów ubezpieczeniowych, ponieważ jej majątek i działalność operacyjna objęte globalną polisą ubezpieczeniową udziałowca większościowego.
Umowy handlowe
W okresie, za który sporządzane jest niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa Żywiec S.A. nie zawarła istotnych umów handlowych.
Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania
Aktualna struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. (spółki prowadzące działalność operacyjną) oraz jednostek stowarzyszonych z Grupą Kapitałową została przedstawiona poniżej.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
6
Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe
Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki powiązane nie zawierały żadnych istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek
W dniu 29 marca 2022 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Pekao S.A. aneks do Umowy o limit kredytowy z dnia 30 grudnia 2013 roku z limitem kredytowym do wysokości 350 000 tys. złotych przedłużający okres obowiązywania Umowy do dnia 31 marca 2025 roku oraz aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 25 maja 2005 roku w wysokości 120 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty kredytu do dnia 31 marca 2023 roku. Oba kredyty przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytów oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W dniu 29 marca 2022 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do Umowy o Kredyt Długoterminowy z dnia 29 marca 2019 roku z limitem kredytowym do wysokości 300 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty do 28 marca 2025 roku oraz aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny z dnia 29 kwietnia 2021 roku w wysokości 100 000 tys. złotych rozwiązujący umowę z dniem 31 marca 2022 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W dniu 5 kwietnia 2022 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie: 3-letnią Umowę pożyczki z limitem do wysokości 150 000 tys. złotych i z terminem obowiązywania od dnia podpisania Umowy do dnia 31 marca 2025 roku, aneks do Umowy pożyczki z dnia 27 sierpnia 2019 roku z limitem do wysokości 400 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku oraz aneks do Umowy pożyczki z dnia 14 lutego 2020 roku z limitem do wysokości 100 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku. Wszystkie pożyczki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena pożyczek oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W dniu 22 kwietnia 2022 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 23 kwietnia 2021 roku w wysokości 100 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty kredytu do dnia 21 kwietnia 2023 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Image should be here
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
7
W dniu 22 września 2022 roku Grupa Żywiec S.A. oraz Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. podpisały z Pekao Faktoring Sp. z o.o. aneks do trójstronnej Umowy Faktoringowej z dnia 26 kwietnia 2019 roku zwiększający limit finansowania dostępnego dla dostawców obu Spółek do łącznej wysokości 300 000 tys. złotych. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Informacje o udzielonych w danym roku pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta
W dniu 1 września 2022 roku Spółka Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. spłaciła do Grupy Żywiec S.A. pożyczkę w wysokości 3 000 tys. złotych wraz z należnymi odsetkami.
W dniu 28 września 2022 roku Grupa Żywiec S.A. (pożyczkobiorca) podpisała ze spółką zależną Żywiec Investments Holding Sp. z o.o.(pożyczkodawca) umowę pożyczki w wysokości 1 000 tys. złotych. Pożyczka została zawarta na czas nieokreślony i jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Grupy Żywiec S.A. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża.
Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach
Na dzień 31 grudnia 2022 roku banki w imieniu Grupy Żywiec S.A. udzieliły następujących gwarancji i poręczeń:
poręczenia z tytułu zawieszenia akcyzy dla Urzędu Skarbowego na kwotę 16 850 tys. złotych,
Na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa Żywiec S.A. udzieliła następujących poręczeń:
udzielone poręczenia za zobowiązania spółek zależnych na kwotę 10 000 tys. złotych,
Prognozy finansowe oraz objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok
W roku 2022 Grupa Żywiec S.A. nie opublikowała żadnych prognoz finansowych.
Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Grupa Żywiec S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
Zarządzanie gotówką odbywa się na podstawie dziennych oraz tygodniowych raportów przedstawiających sytuację finansową Spółki.
Krótko- i długoterminowe prognozy przepływów pieniężnych opierają się na wewnętrznych planach uwzględniających wpływy ze sprzedaży, zobowiązania wobec Skarbu Państwa, pracowników i dostawców oraz konieczność finansowania kapitału obrotowego i nowych inwestycji. Prognozy wykorzystywane są do kształtowania strategii finansowania Spółki.
Nadwyżka gotówki jest wykorzystywana przede wszystkim do zmniejszenia zobowiązań finansowych o wyższych kosztach odsetkowych niż oprocentowanie lokat. Ze względu na obecną sytuację na rynku pieniężnym Spółka dąży do minimalizowania poziomu gotówki utrzymywanej w bankach.
Zarząd Spółki nie przewiduje zagrożeń dla możliwości wywiązywania się ze zobowiązań posiadanych przez Spółkę. Finansowanie bieżącej działalności jest zdywersyfikowane i zapewnione ze środków pieniężnych z działalności operacyjnej, jak również wewnątrzgrupowej linii kredytowej oraz źródeł zewnętrznych.
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności
Generowane przez Spółkę środki pieniężne, limity dostępne w ramach linii kredytowych oraz zdolność kredytowa gwarantują Spółce możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych, zarówno w strefie inwestycji kapitałowych, jak również inwestycji w zakup i budowę rzeczowych aktywów trwałych.
W 2022 roku istotne wydatki obejmowały inwestycje w zakup maszyn i urządzeń, opakowań zwrotnych oraz nakłady na urządzenia marketingowe. Spółka sfinansowała inwestycje z kredytów, jak również ze środków pieniężnych z działalności operacyjnej.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
8
Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy oraz wpływ tych czynników na osiągnięty wynik
Działania wojenne na Ukrainie i wprowadzone w związku z nimi sankcje nie mają bezpośrednio istotnego wpływu na Grupę Żywiec, gdyż Spółka nie posiada istotnej ekspozycji na rynki Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Niemniej zdarzenia te powodują dalszy wzrost kosztów działalności związanych z inflacją cen energii, surowców, opakowań czy kosztów pracy.
Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację związaną z wojną na Ukrainie i będzie podejmował odpowiednie działania w przypadku pojawienia się znaczących zagrożeń dla Grupy Żywiec.
Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta
Na działalność biznesową Grupy Żywiec S.A. wpływa pogoda oraz pozostałe czynnik takie jak m.in. kursy walut, siła nabywcza konsumentów, struktura kanałów sprzedaży, które z kolei powiązane z sytuacją związaną z wojną na Ukrainie. Utrzymująca się wysoka inflacja oraz wzrost obciążeń podatkowych zwiększają niepewność zmiany siły nabywczej konsumentów. Dodatkowo niepewność związana z komplikującym się otoczeniem regulacyjnym oraz tempem wprowadzania nowych przepisów powoduje, że trudno jest dokładnie oszacować wyniki finansowe na kolejne miesiące.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka reguluje swoje zobowiązania zgodnie z ich terminem zapadalności oraz działa przy założeniu kontynuacji działalności w dającym się przewidzieć okresie.
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową
W 2022 roku nie nastąpiły żadne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką. Informacje dotyczące zmian w składzie osobowym Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej przedstawione zostały w nocie 7.1 jednostkowego sprawozdania finansowego oraz w nocie „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta” niniejszego sprawozdania.
Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie
W umowach zwartych między Emitentem a osobami zarządzającymi nie ma zapisów przewidujących rekompensatę finansową w przypadku odejścia, rezygnacji czy zwolnienia.
Informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami z zysku) i nagród
(w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym
Informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym zawarte zostały w nocie 7.15 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022.
Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta
Łączna liczba wszystkich akcji Emitenta na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 10 271 337, a ich wartość nominalna 25 678 tys. złotych.
Na dzień publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadały żadnych akcji.
W jednostkach powiązanych Emitenta osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadały żadnych udziałów.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Emitenta
Na dzień publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 następujący akcjonariusze znajdowali się w posiadaniu więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Heineken International B.V. z siedzibą Amsterdamie, Holandia - według posiadanych przez Spółkę informacji był właścicielem 10 271 337 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 100% kapitału podstawowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
Szczegółowa informacja dotycząca zmian w ilości akcji posiadanych przez głównych akcjonariuszy Spółki została przedstawiona w nocie 19 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
9
Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
Grupa Żywiec S.A. na bieżąco była informowana o zawartych umowach, co zgodnie z przepisami było przedmiotem raportów bieżących udostępnionych do wiadomości publicznej. Poza informacjami zawartymi w raportach bieżących na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada żadnych dodatkowych informacji, o innych zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić dalsze zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
Grupa Żywiec S.A. nie realizuje żadnych programów akcji pracowniczych, a co za tym idzie nie prowadzi systemu kontroli tych programów.
Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
W dniu 28 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A., działając w oparciu o zapis § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru spółki Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (nr rejestracyjny 73, KRS 0000446833) jako rewidenta badającego sprawozdania finansowe Grupy Żywiec S.A. za rok 2022, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Audytu.
W dniu 21 listopada 2022 roku pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie i przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok.
Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego i należnego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych Grupy Żywiec S.A. za rok obrotowy 2022 wyniosła 349 tys. złotych (470 tys. złotych za rok obrotowy 2021), z czego wartość wynagrodzenia należnego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań za 2021 rok a wypłaconego w 2022 roku wyniosła 40 tys. złotych.
Charakterystyka struktury aktywów i pasywów, w tym z punktu widzenia płynności
Aktywa
2022
%
2021
%
Aktywa trwałe
1 646 099
65,0
1 726 721
68,8
Aktywa obrotowe
885 542
35,0
781 726
31,2
Aktywa razem
2 531 641
100
2 508 447
100
W porównaniu z rokiem 2021 całkowita wartość aktywów trwałych zmniejszyła się o 80,6 mln złotych.
Struktura finansowania
2022
%
2021
%
Kapitał własny
302 911
12,0
216 089
8,6
Zobowiązania, w tym:
2 228 730
88,0
2 292 358
91,4
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
69 631
2,8
1 094 585
43,6
Długoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
875 000
34,6
-
-
Kapitał własny i zobowiązania razem
2 531 641
100
2 508 447
100
W 2022 roku zysk netto na jedną akcję wyniósł 10,9 złotych w porównaniu z kwotą 39,2 złotych w 2021 roku. Wskaźnik płynności bieżącej, tj. stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych zwiększył się z 0,35 w 2021 roku do 0,69 w 2022 roku. Wskaźnik pokrycia długu spadł z 5,05 w 2021 roku do 3,11 w 2022 roku.
Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej Emitenta w danym roku
W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Grupa Żywiec S.A. nie posiadała żadnych istotnych lokat kapitałowych ani nie dokonała żadnych istotnych inwestycji kapitałowych.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
10
Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta
W nadchodzących miesiącach firma będzie koncentrować się na strategii budowania wartości i realizacji planów marketingowych w kluczowych obszarach wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracowników i partnerów jako kluczowego priorytetu.
Informacje dodatkowe
Podział zysku
W dniu 29 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki podjęło uchwałę o następującym podziale zysku za rok 2021 w wysokości 402 106 tys. złotych:
ustalono wysokość dywidendy za rok 2021 na ostateczną kwotę 20,00 złotych na jedną akcję, mając na względzie fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 października 2021 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 205 427 tys. złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w kwocie 20,00 złotych na jedną akcję,
przeznaczono pozostałą część zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 196 679 tys. złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.
Zarząd w terminie do dnia 31 maja 2023 roku wypracuje i przedstawi w formie wniosku do Rady Nadzorczej swoje stanowisko w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Grupę Żywiec S.A. zysku w kwocie netto 112 203 tys. złotych za rok 2022.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu
W dniu 24 stycznia 2022 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu i Dyrektora Zasobów Ludzkich Pana Andrzeja Borczyka dotyczące rezygnacji z dniem 11 kwietnia 2022 roku z funkcji Członka Zarządu.
W dniu 21 kwietnia 2022 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Jana Emeryka Rościszewskiego dotyczące rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 24 kwietnia 2022 roku.
W dniu 8 czerwca 2022 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu i Dyrektora ds. Zakupów Pani Karoliny Tarnawskiej o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu z dniem 31 sierpnia 2022 roku, w związku z zamiarem realizacji kolejnych planów zawodowych.
W dniu 29 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A powołało Pana Johna Higginsa w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
W dniu 20 września 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. na którym w oparciu o wyniki przeprowadzonego głosowania powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Elżbietę Chojna – Duch na okres trzyletniej kadencji.
W dniu 17 października 2022 roku wpłynęły do Spółki oświadczenia