Deloitte-logo

Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa Polska Tel.: +48 22 511 08 11 Fax.: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl


SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIADla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Spółki Grupa Żywiec Spółka AkcyjnaSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego


Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Grupa Żywiec Spółka Akcyjna („Spółka”), które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).


Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:


Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 26 stycznia 2023 r.


Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania („KSB”) w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2022 r., poz. 1302) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.


Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z zasadami etyki zawodowej określonymi w przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Międzynarodowym Kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) („Kodeks etyki”) opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem etyki. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.


Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Deloitte-logo

Kluczowe sprawy badania

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.Kluczowa Sprawa badania

Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy

Ryzyko nieprawidłowego rozpoznania przychodów


MSRF 240 stanowi, że identyfikując i oceniając ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem, biegły rewident, opierając się na założeniu, że istnieje ryzyko oszustwa przy ujmowaniu przychodów, ocenia, jakie rodzaje przychodów, transakcji przychodowych lub stwierdzeń powodują takie ryzyko.


W ramach przeprowadzonych procedur stwierdziliśmy, że niestandardowe księgowania dotyczące przychodów z natury wiążą się z wyższym ryzykiem oszustwa i mogą również wiązać się z podwyższonym poziomem osądu kierownictwa. Biorąc pod uwagę nieodłączne domniemane ryzyko oszustwa, ustaliliśmy, że niestandardowe transakcje dotyczące przychodów są najważniejszym obszarem ryzyka w odniesieniu do ujmowania przychodów zgodnie z MSSF 15 Przychody z umów z klientami.W odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko nasze procedury obejmowały między innymi:

- zrozumienie i ocenę zastosowanej polityki rachunkowości w zakresie ujmowania przychodów oraz związanych z nimi znaczących osądów i szacunków;

- zapytania osób zaangażowanych w proces sprawozdawczości finansowej dotyczące niewłaściwych lub nietypowych działań związanych z przetwarzaniem zapisów księgowych i innych korekt;

- identyfikację i określanie rodzajów przychodów i transakcji przychodowych, które są zagrożone istotnymi zniekształceniami z powodu oszustwa lub nadużyć kierownictwa;

- zrozumienie procesu sprawozdawczości finansowej jednostki i kontroli zapisów księgowych oraz prawidłowości zaprojektowania i wdrożenia odpowiednich kontroli;

- weryfikację dokumentacji źródłowej i analizę uzasadnienia wszystkich istotnych niestandardowych księgowań ujętych w ramach przychodów, w tym księgowanych po dniu bilansowym;

- analizę wybranych umów przychodowych i ustaleń pomiędzy Spółką a klientami pod kątem prawidłowości rozpoznania przychodu na podstawie niestandardowych księgowań;

- analizę i ocenę prawidłowości ujęcia istotnych korekt przychodów mających wpływ na sprawozdanie finansowe.Deloitte-logo

Kluczowa Sprawa badania

Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy

Ryzyko utraty wartości aktywów trwałych użytkowanych w browarze zlokalizowanym w Leżajsku


Spółka wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej rzeczowe aktywa trwałe na kwotę 35.2 mln zł stanowiące grunty, budynki oraz maszyny i urządzenia w browarze w Leżajsku pomniejszone o odpis aktualizujący w kwocie 30.0 mln zł. Po dniu bilansowym Zarząd podjął decyzję o zamknięciu browaru w trakcie 2023 roku jednocześnie przenosząc produkcję realizowaną w browarze Leżajsk do innych posiadanych przez Spółkę browarów. Ze względu na krótki czas podjęcia decyzji po dniu bilansowym Zarząd musiał rozważyć występowanie przesłanek utraty wartości tych aktywów na dzień bilansowy oraz ocenił czy nie jest wymagane zawiązanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych. Proces dokonania osądu przez Zarząd jest oparty na istotnych założeniach i szacunkach takich jak strategia Spółki, możliwości produkcyjne pozostałych browarów, przewidywane przyszłe przychody, koszty i przepływy pieniężne oraz możliwość sprzedaży pozostałych po zamknięciu browaru środków trwałych. Procedury związane z przeprowadzeniem przez Zarząd oceny utraty wartości aktywów trwałych na związanych z browarem w Leżajsku na dzień bilansowy są uważane za kluczową sprawę badania ze względu na istotny poziom osądu Zarządu.
W odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko nasze procedury obejmowały między innymi zrozumienie procesu przeprowadzania przez Spółkę analizy występowania przesłanek utraty wartości aktywów, a w szczególności momentu ich powstania.

Oceniliśmy prawidłowość oceny Zarządu momentu rozpoznania odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych oraz prawidłowość określenia jego wysokości na bazie przedstawionego testu na utratę wartości. W celu oceny prawidłowości rozpoznania momentu wystąpienia przesłanek utraty wartości włączyliśmy do naszego zespołu specjalistów w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby naszego badania oceniliśmy również racjonalność przyjętych przez Zarząd założeń w ramach oceny wysokości odpisu aktualizującego wartość środków trwałych oraz oceniliśmy podstawowe założenia i metodologię kalkulacji tego odpisu.Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.


Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Deloitte-logo

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:


Przekazujemy Radzie Nadzorczej Spółki informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.


Składamy Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz że będziemy informować ją o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.


Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Spółki ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności


Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnionymi częściami tego sprawozdania.

Deloitte-logo

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.


Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.


Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Sprawozdanie z działalności nie są istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.

Sprawozdanie z działalności uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania.


Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności:


Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.


Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła wszystkie informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.


Informacja na temat informacji niefinansowych

Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności.


Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.


Deloitte-logo

Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy na rzecz Spółki lub jednostek przez nią kontrolowanych żadnych innych usług niż będących badaniem sprawozdań finansowych.


Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku, to jest przez 8 kolejnych lat obrotowych.


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Jacek Mateja.


Działający w imieniu Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe:


Jacek Mateja

nr w rejestrze 9736

Warszawa, 9 lutego 2023 roku