Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
Ocena Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego
i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz wynik finansowy. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza oświadcza, że przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w Grupie, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w sprawie Prac Audytora
Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej w oparciu o przyjętą i stosowaną „Politykę i procedurę wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych” oraz „Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”. Wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. W Grupie Żywiec były przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
Soren Hagh - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roelf Duursema - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Jasek - Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Chojna - Duch - Członek Rady Nadzorczej
Alle Ypma - Członek Rady Nadzorczej
Hemmo Parson - Członek Rady Nadzorczej