Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
1
PISMO PREZESA ZARZĄDU
W 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 11,4% i wyniosły 3 862 milionów złotych w porównaniu do 3 467 milionów złotych w 2021 roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej spadł o 59,1% i wyniósł 180 milionów złotych (2021: 439 milionów złotych). Grupa osiągnęła 111 milionów złotych zysku netto w porównaniu z 407 milionami złotych w 2021 roku obejmującymi jednorazowy zwrot nadpłaconej akcyzy od piw smakowych w kwocie 238 milionów złotych.
Po 2 latach pandemii, ubiegły rok przyniósł nowe wyzwania w otoczeniu biznesowym, związane przede wszystkim z wojną w Ukrainie. Ponownie musieliśmy zmierzyć się z przerwanymi łańcuchami dostaw oraz bezprecedensowym wzrostem cen energii i surowców. Jestem dumny ze sposobu, w jaki zespół Grupy Żywiec działał w obliczu tego kryzysu - pomagając uchodźcom, wspierając współpracowników oraz elastycznie dostosowując nasz biznes do nowego otoczenia gospodarczego” powiedział Simon Amor, Prezes Zarządu . „Mimo tych wyzwań w 2022 roku utrzymaliśmy wolumen sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego dzięki dobrym wynikom marek Żywiec i Heineken oraz naszym innowacjom, w szczególności Heinekenowi Silver. Podwyżki cen pozwoliły nam osiągnąć dwucyfrowy wzrost przychodów. Jednak pomimo tych podwyżek i wdrożenia ogólnofirmowych programów oszczędnościowych nie byliśmy w stanie w pełni skompensować dużych wzrostów kosztów związanych z energią, podatkiem akcyzowym i wyższymi kosztami finansowania. W dniu 7 lutego 2023 roku ogłosiliśmy zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk w czerwcu 2023 roku i koncentracji produkcji w naszych pozostałych czterech browarach. Decyzja ta została podjęta po głębokiej analizie i jest niezbędna do stworzenia bardziej wydajnej, konkurencyjnej i odpornej na przyszłe zmiany firmy w Polsce. Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu jak najlepszego wsparcia pracownikom, których to dotyczy.” - dodał.
Ogłoszony zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk został odzwierciedlony w dodatkowym jednorazowym spadku zysku operacyjnego o 30 milionów złotych oraz spadku zysku netto o 24 miliony złotych w stosunku do 2021 roku.
Image should be here
Grupa Kapitałowa Żywiec S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
2
Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Przychody ze sprzedaży i koszty
2022
2021
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
3 861 550
3 467 285
Surowce, inne materiały i usługi, inne przychody i koszty oraz pozostałe zyski/(straty) netto
(1 829 730)
(1 480 647)
Podatek akcyzowy
(1 129 988)
(862 970)
Koszty usług sprzedaży i marketingu
(218 412)
(200 629)
Koszty osobowe
(308 529)
(294 610)
Amortyzacja
(195 091)
(188 968)
Koszty ogółem
(3 681 750)
(3 027 824)
Zysk z działalności operacyjnej
179 800
439 461
Zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto
2022
2021
Zysk z działalności operacyjnej
179 800
439 461
Przychody/(koszty) finansowe netto
(51 476)
47 248
Pozostałe przychody/(koszty)
5 272
469
Zysk przed opodatkowaniem
133 596
487 178
Podatek dochodowy
(22 856)
(80 598)
Zysk netto
110 740
406 580
2022
2021
Zysk netto
(w tys. złotych)
110 740
406 580
Zysk netto na 1 akcję (średnia ważona)
(w zł)
10,78
39,58
Amortyzacja
(w tys. złotych)
(195 091)
(188 968)
Nadwyżka finansowa netto
(w tys. złotych)
305 831
595 548
Nadwyżka finansowa netto na jedną akcję (średnia ważona)
(w zł)
29,8
58,0
Kapitał własny
(w tys. złotych)
291 413
205 820
Sprzedaż piwa
(w tys. hl) w tym:
10 957
10 968
- sprzedaż krajowa
10 732
10 739
- sprzedaż na eksport
225
229
Średnie zatrudnienie
w FTE
1 708
1 791
Akcje
średnioważona liczba akcji
10 271 337
10 271 337
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły w 2022 roku 363 mln złotych. W porównaniu do 2021 roku przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zmniejszyły się o 46%.
Image should be here
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
3
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
2022
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
363 357
667 240
Wypłacone dywidendy
-
(369 768)
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych
-
(6 000)
Inwestycje netto w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
(117 919)
(139 331)
Finansowy majątek trwały oraz inwestycje krótkoterminowe
3 601
3 246
Zaciągnięte kredyty
665 000
295 000
Spłata kredytów
(760 000)
(475 000)
Pożyczki udzielone
-
(2 479)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu
(19 599)
(16 010)
Pozostałe wydatki finansowe
(62 263)
(14 834)
Przepływy środków pieniężnych netto
72 177
(57 936)
Marża sprzedaży
2022
2021
Operacyjna
4,7%
12,7%
Brutto
3,5%
14,1%
Netto
2,9%
11,7%
Wolumen sprzedaży w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A.
Sprzedaż piwa Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na rynku krajowym w porównaniu z rokiem 2021 pozostała na zbliżonym poziomie w ujęciu ilościowym.
Wolumen sprzedaży piwa (w tys. hl)
2022
2021
Grupa Kapitałowa Żywiec S.A.
10 957
10 968
w tym eksport
225
229
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
a. Sezonowość produkcji
Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na miesiące letnie.
b. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
Na wyniki finansowe firmy wpływają znacząco czynniki makroekonomiczne. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych (m.in. wzrost inflacji) mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. lub na zwiększenie kosztów operacyjnych.
c. Ceny i koszty piwa
Na wysokość zysku operacyjnego może mieć negatywny wpływ konkurowanie ceną piwa przez naszych konkurentów, dystrybutorów i detalistów.
d. Ceny surowców
Wzrost cen surowców wykorzystywanych do produkcji może mieć bezpośredni wpływ na poziom wypracowanego wyniku finansowego.
e. Zmiana kanałów dystrybucji
Dalsza zmiana poziomu kanałów dystrybucji może mieć negatywny wpływ na poziom wypracowanego zysku operacyjnego.
f. Ryzyko pogorszenia kondycji płatniczej odbiorców
Sytuacja finansowa i ekonomiczna konsumentów może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
g. Niestabilność otoczenia prawnego i ekonomicznego
Niestabilność otoczenia prawnego i ekonomicznego stanowi powszechny czynnik wpływający na przedsiębiorstwa oraz ich partnerów biznesowych na całym świecie. W szczególności ryzyka ekonomiczne związane z otoczeniem politycznym, takie jak
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
4
zmiany w zakresie polityki handlowej, systemu podatkowego lub regulacji kosztów pracy, a także zmiany w obszarze przepisów dotyczących rynku piwa mogą wpłynąć negatywnie na przychody oraz zysk.
h. Nieautoryzowany dostęp do zasobów Spółki
Innowacje i cyfryzacja jednymi z kluczowych elementów rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Dostęp nieuprawnionych osób do zasobów firmowych poprzez niewystarczającą świadomość pracowników lub zabezpieczenia systemowe mogą wpłynąć na ryzyko związane z ciągłością procesów biznesowych lub dostępem do informacji poufnych.
i. Ryzyko związane z kryzysem zdrowotnym
Zarząd Grupy Żywiec S.A. do głównych czynników ryzyka wynikających z epidemii zalicza przede wszystkim potencjalne ograniczenia w szerokim i swobodnym dostępie konsumentów do placówek handlowych, ograniczenia działalności gastronomicznej oraz zakaz organizacji imprez masowych, które w razie konieczności ich utrzymywania przez dłuższy okres mogą łącznie wpłynąć na zmniejszenie się obrotów handlowych, co może mieć bezpośredni wpływ na spadek przychodów Spółki.
j. Ryzyko związane z wojną na Ukrainie
Trwająca wojna na Ukrainie i związane z nią sankcje wymierzone w Federację Rosyjską mogą mieć wpływ na gospodarki europejskie i globalne. Grupa nie posiada bezpośredniej ekspozycji na Ukrainę, Rosję czy Białoruś. Jednak wpływ wojny na ogólną sytuację gospodarczą może wymagać korekty niektórych założeń i szacunków. Może to prowadzić do istotnych korekt wartości bilansowych niektórych aktywów i zobowiązań w kolejnym roku obrotowym. Na tym etapie Zarząd nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wpływu, ponieważ wydarzenia rozwijają się z dnia na dzień. Podstawowa działalność Grupy nie została dotknięta powyższymi działaniami i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Grupa wywiązuje się ze swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności oraz stosuje zasadę kontynuacji działalności.
Szczegółowa informacja dotycząca celów i zarządzania ryzykiem finansowym została opisana w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w nocie 7.4.
Spółka publikuje odrębny raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A., który jest integralną częścią niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2014/95/UE Spółka publikuje odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych dotyczące Grupy Żywiec S.A. i Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za 2022 rok, które stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i będzie opublikowane na stronie internetowej Spółki
www.grupazywiec.pl
.
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki zależne nie posiadają istotnych zobowiązań ani roszczeń, co do których wszczęto postępowania sądowe i administracyjne z wyjątkiem sytuacji opisanej w nocie 7.7 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach oraz udział poszczególnych produktów, towarów i usług albo ich grup w sprzedaży ogółem
Do najważniejszych marek produkowanych przez Grupę Żywiec należą: Żywiec oraz jego poszczególne warianty, Heineken, Desperados, Warka, Warka Radler, Warka Strong, Tatra, Specjal, Królewskie, Leżajsk oraz Namysłów. Główną marką Grupy jest „Żywiec” piwo warzone i rozlewane w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu.
Analiza przychodów na poszczególne grupy oraz ich udział w całej sprzedaży, jak również wolumen sprzedaży tych grup kształtują się następująco:
przychody ze sprzedaży w 2022
udział w sprzedaży ogółem
przychody ze sprzedaży w 2021
udział w sprzedaży ogółem
Piwo własne
3 861 550
100%
3 467 285
100%
RAZEM:
3 861 550
100%
3 467 285
100%
wolumen sprzedaży (w tys. hl)
2022
2021
Piwo własne
10 957
10 968
RAZEM:
10 957
10 968
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
5
Informacje o rynkach zbytu oraz o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi
Głównym rynkiem zbytu dla produktów Grupy jest rynek krajowy. Marka Żywiec, dzięki długoletniej tradycji warzenia piwa, a co za tym idzie najwyższej jakości, stała się główną marką piw eksportowych w szczególności do takich krajów jak: Holandia, Anglia, Niemcy, Francja, USA i Kanada.
Przychody ze sprzedaży
2022
2021
Polska
3 786 082
3 397 178
Pozostałe kraje
75 468
70 107
RAZEM:
3 861 550
3 467 285
W 2022 roku Grupa osiągnęła więcej niż 10% łącznych przychodów z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem uzyskując przychody od spółki Distribev Sp. z o.o. w wysokości 494 586 tys. złotych.
W 2021 roku Grupa nie osiągnęła więcej niż 10% łącznych przychodów z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem.
Surowce i opakowania nabywamy zarówno u polskich jak i zagranicznych dostawców. Strategia zaopatrzenia oparta jest o dostępność produktów, ich jakość, cenę oraz konieczność rozłożenia ryzyka. Ponadto Grupa wprowadziła „Kodeks Dostawcy”, nakładający na dostawców określone wymogi w zakresie rzetelności, praw człowieka i zarządzania środowiskiem w procesie dokonywania zakupów.
Wartość zakupów u zewnętrznego pojedynczego dostawcy nie przekroczyła granicy 10% całkowitych przychodów.
Informacje o umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A., w tym znanych Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji
Umowy ubezpieczeniowe
Spółki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. nie zawierały znaczących umów ubezpieczeniowych, ponieważ ich majątek i działalność operacyjna objęte są globalną polisą ubezpieczeniową udziałowca większościowego Grupy Żywiec S.A.
Umowy handlowe
W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki zależne nie zawarły istotnych umów handlowych.
Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania
Aktualna struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. (spółki prowadzące działalność operacyjną) oraz jednostek stowarzyszonych z Grupą Kapitałową została przedstawiona poniżej.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
6
Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe
Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki powiązane nie zawierały żadnych istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek
W dniu 29 marca 2022 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Pekao S.A. aneks do Umowy o limit kredytowy z dnia 30 grudnia 2013 roku z limitem kredytowym do wysokości 350 000 tys. złotych przedłużający okres obowiązywania Umowy do dnia 31 marca 2025 roku oraz aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 25 maja 2005 roku w wysokości 120 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty kredytu do dnia 31 marca 2023 roku. Oba kredyty przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytów oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W dniu 29 marca 2022 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do Umowy o Kredyt Długoterminowy z dnia 29 marca 2019 roku z limitem kredytowym do wysokości 300 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty do 28 marca 2025 roku oraz aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny z dnia 29 kwietnia 2021 roku w wysokości 100 000 tys. złotych rozwiązujący umowę z dniem 31 marca 2022 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W dniu 5 kwietnia 2022 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie: 3-letnią Umowę pożyczki z limitem do wysokości 150 000 tys. złotych i z terminem obowiązywania od dnia podpisania Umowy do dnia 31 marca 2025 roku, aneks do Umowy pożyczki z dnia 27 sierpnia 2019 roku z limitem do wysokości 400 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku oraz aneks do Umowy pożyczki z dnia 14 lutego 2020 roku z limitem do wysokości 100 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku. Wszystkie pożyczki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena pożyczek oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W dniu 22 kwietnia 2022 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 23 kwietnia 2021 roku w wysokości 100 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty kredytu do dnia 21 kwietnia 2023 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W dniu 22 kwietnia 2022 roku Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23 kwietnia 2021 roku na kwotę 70 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty do 21 kwietnia 2023 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Image should be here
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
7
W dniu 22 września 2022 roku Grupa Żywiec S.A. oraz Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. podpisały z Pekao Faktoring Sp. z o.o. aneks do trójstronnej Umowy Faktoringowej z dnia 26 kwietnia 2019 roku zwiększający limit finansowania dostępnego dla dostawców obu Spółek do łącznej wysokości 300 000 tys. złotych. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Informacje o udzielonych w danym roku pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta
W dniu 1 września 2022 roku Spółka Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. spłaciła do Grupy Żywiec S.A. pożyczkę w wysokości 3 000 tys. złotych wraz z należnymi odsetkami.
W dniu 28 września 2022 roku Grupa Żywiec S.A. (pożyczkobiorca) podpisała ze spółką zależną Żywiec Investments Holding Sp. z o.o.(pożyczkodawca) umowę pożyczki w wysokości 1 000 tys. złotych. Pożyczka została zawarta na czas nieokreślony i jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Grupy Żywiec S.A. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża.
Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach
Na dzień 31 grudnia 2022 roku banki współpracujące ze spółkami z Grupy Kapitałowej Żywiec S.A., wystawiły w ich imieniu następujące gwarancje bankowe:
poręczenia z tytułu zawieszenia akcyzy dla Urzędu Skarbowego na kwotę 16 850 tys. złotych,
gwarancja bankowa na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej stanowiąca zabezpieczenie płatności związanych z organizacją loterii na kwotę 90 163 tys. złotych.
Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostałe spółki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. nie udzielały żadnych gwarancji i poręczeń.
Prognozy finansowe oraz objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok
W roku 2022 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. nie opublikowała żadnych prognoz finansowych.
Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
Zarządzanie gotówką odbywa się na podstawie dziennych oraz tygodniowych raportów przedstawiających sytuację finansową Grupy.
Krótko- i długoterminowe prognozy przepływów pieniężnych opierają się na wewnętrznych planach uwzględniających wpływy ze sprzedaży, zobowiązania wobec Skarbu Państwa, pracowników i dostawców oraz konieczność finansowania kapitału obrotowego i nowych inwestycji. Prognozy wykorzystywane są do kształtowania strategii finansowania Grupy.
Nadwyżka gotówki jest wykorzystywana przede wszystkim do zmniejszenia zobowiązań finansowych o wyższych kosztach odsetkowych niż oprocentowanie lokat. Ze względu na obecną sytuację na rynku pieniężnym Grupa dąży do minimalizowania poziomu gotówki utrzymywanej w bankach.
Zarząd Grupy nie przewiduje zagrożeń dla możliwości wywiązywania się ze zobowiązań posiadanych przez Grupę Żywiec S.A. oraz jej spółki zależne. Finansowanie bieżącej działalności jest zdywersyfikowane i zapewnione ze środków pieniężnych z działalności operacyjnej, jak również wewnątrzgrupowej linii kredytowej oraz źródeł zewnętrznych.
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności
Generowane przez spółki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. środki pieniężne, limity dostępne w ramach linii kredytowych oraz zdolność kredytowa gwarantują Grupie możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych, zarówno w strefie inwestycji kapitałowych, jak również inwestycji w zakup i budowę rzeczowych aktywów trwałych.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
8
W 2022 roku istotne wydatki obejmowały inwestycje w zakup maszyn i urządzeń, opakowań zwrotnych oraz nakłady na urządzenia marketingowe. Grupa sfinansowała inwestycje z kredytów, jak również ze środków pieniężnych z działalności operacyjnej.
Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy oraz wpływ tych czynników na osiągnięty wynik
Działania wojenne na Ukrainie i wprowadzone w związku z nimi sankcje nie mają bezpośrednio istotnego wpływu na Grupę Kapitałową Żywiec, gdyż Grupa nie posiada istotnej ekspozycji na rynki Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Niemniej zdarzenia te powodują dalszy wzrost kosztów działalności związanych z inflacją cen energii, surowców, opakowań czy kosztów pracy.
Zarząd Grupy Żywiec na bieżąco monitoruje sytuację związaną z wojną na Ukrainie i będzie podejmował odpowiednie działania w przypadku pojawienia się znaczących zagrożeń dla Grupy Żywiec.
Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta
Na działalność biznesową Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. wpływa pogoda oraz pozostałe czynnik takie jak m.in. kursy walut, siła nabywcza konsumentów, struktura kanałów sprzedaży, które z kolei powiązane z sytuacją związaną z wojną na Ukrainie. Utrzymująca się wysoka inflacja oraz wzrost obciążeń podatkowych zwiększają niepewność zmiany siły nabywczej konsumentów. Dodatkowo niepewność związana z komplikującym się otoczeniem regulacyjnym oraz tempem wprowadzania nowych przepisów powoduje, że trudno jest dokładnie oszacować wyniki finansowe na kolejne miesiące.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa reguluje swoje zobowiązania zgodnie z ich terminem zapadalności oraz działa przy założeniu kontynuacji działalności w dającym się przewidzieć okresie.
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową
W 2022 nie nastąpiły żadne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową. Informacje dotyczące zmian w składzie osobowym Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej przedstawione zostały w nocie 7.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w nocie „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta” niniejszego sprawozdania.
Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie
W umowach zwartych między Emitentem a osobami zarządzającymi nie ma zapisów przewidujących rekompensatę finansową w przypadku odejścia, rezygnacji czy zwolnienia.
Informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami z zysku) i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym
Informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym zawarte zostały w nocie 7.15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta
Łączna liczba wszystkich akcji Emitenta na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 10 271 337, a ich wartość nominalna 25 678 tys. złotych.
Na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadały żadnych akcji Emitenta.
W jednostkach powiązanych Emitenta osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadały żadnych udziałów.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Emitenta
Na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 następujący akcjonariusze znajdowali się w posiadaniu więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
9
Heineken International B.V. z siedzibą Amsterdamie, Holandia - według posiadanych przez Spółkę informacji był właścicielem 10 271 337 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 100% kapitału podstawowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
Szczegółowa informacja dotycząca zmian w ilości akcji posiadanych przez głównych akcjonariuszy Spółki została przedstawiona w nocie 19 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
Grupa Żywiec S.A. na bieżąco była informowana o zawartych umowach, co zgodnie z przepisami było przedmiotem raportów bieżących udostępnionych do wiadomości publicznej. Poza informacjami zawartymi w raportach bieżących na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada żadnych dodatkowych informacji, o innych zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić dalsze zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. nie realizuje żadnych programów akcji pracowniczych, a co za tym idzie nie prowadzi systemu kontroli tych programów.
Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
W dniu 28 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A., działając w oparciu o zapis § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru spółki Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (nr rejestracyjny 73, KRS 0000446833) jako rewidenta badającego sprawozdania finansowe Grupy Żywiec S.A. za rok 2022, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Audytu.
W dniu 21 listopada 2022 roku pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie i przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok.
Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego i należnego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych Grupy Żywiec S.A. oraz Spółek zależnych za rok obrotowy 2022 wyniosła 465 tys. złotych (574 tys. złotych za rok obrotowy 2021), z czego wartość wynagrodzenia należnego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań za 2021 rok a wypłaconego w 2022 roku wyniosła 40 tys. złotych.
Charakterystyka struktury aktywów i pasywów, w tym z punktu widzenia płynności
Aktywa
2022
%
2021
%
Aktywa trwałe
1 714 579
65,7
1 791 983
69,4
Aktywa obrotowe
894 471
34,3
789 883
30,6
Aktywa razem
2 609 050
100
2 581 866
100
W porównaniu z rokiem 2021 całkowita wartość aktywów trwałych spadła o 77 mln złotych, głównie ze względu na spadek należności długoterminowych z tytułu sprzedaży środków trwałych.
Struktura finansowania
2022
%
2021
%
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki
291 413
11,2
205 820
8,0
Zobowiązania, w tym:
2 317 637
88,8
2 376 046
92,0
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
103 214
4,0
1 142 811
44,3
Długoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
875 000
33,5
-
-
Kapitał własny i zobowiązania razem
2 609 050
100
2 581 866
100
W 2022 roku zysk netto na jedną akcję wyniósł 10,8 złotych w porównaniu z kwotą 39,6 złotych w 2021 roku. Wskaźnik płynności bieżącej, tj. stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych wzrósł z 0,35 (w 2021 roku) do 0,66 (w 2022 roku). Wskaźnik pokrycia długu spadł z 5,54 (w 2021 roku) do 3,35 (w 2022 roku).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2022
(w tys. zł o ile nie podano inaczej)
10
Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej Emitenta w danym roku
W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki powiązane nie posiadały żadnych istotnych lokat kapitałowych ani nie dokonały żadnych istotnych inwestycji kapitałowych.
Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta
W nadchodzących miesiącach firma będzie koncentrować się na strategii budowania wartości i realizacji planów marketingowych w kluczowych obszarach wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracowników i partnerów jako kluczowego priorytetu.
Informacje dodatkowe
W dniu 29 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki podjęło uchwałę o następującym podziale zysku za rok 2021 w wysokości