2
SPIS TREŚCI
I. OBSZAR ZARZĄDCZY (G)
G.1 Opis modelu biznesowego i strategicznych kierunków rozwoju
G.2 Ład zarządczy
G.3 Zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym
G.4 Zarządzanie etyką
II. OBSZAR ŚRODOWISKOWY (E)
E.1 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: surowce i materiały
E.2 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: paliwa i energia
E.3 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: woda
E.4 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: bioróżnorodność
E.5 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: emisje do atmosfery
E.6 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: odpady i ścieki
E.7 Pozostałe aspekty bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na środowisko
E.8 Informacje dotyczące powiązania działalności z działalnością zgodną z taksonomią (systematyką) (UE 2020/852)
III. OBSZAR SPOŁECZNY I PRACOWNICZY (S)
S.1 Korzystanie z pomocy publicznej i zlecenia publiczne
S.2 Poziom zatrudnienia
S.3 Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się
S.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
S.5 Rozwój i edukacja
S.6 Zarządzanie różnorodnością
S.7 Prawa człowieka
S.8 Praca dzieci i praca przymusowa
S.9 Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne
S.10 Przeciwdziałanie korupcji
S.11 Bezpieczeństwo produkcji i konsumentów
S.12 Komunikacja marketingowa
S.13 Ochrona prywatności
S.14 Oznakowanie produktów
S.15 Pozostałe kwestie społeczne i rynkowe
7
13
16
18
21
25
28
29
30
32
35
37
45
46
50
52
54
58
59
60
61
65
66
71
74
75
76
3
Szanowni Państwo,
Z nieukrywaną dumą prezentujemy Państwu poniższe oświadczenie
na temat informacji niefinansowych, które pokazuje zaangażowanie
Wawel S.A. w obszarze zrównoważonego rozwoju.
Jako Wawel wierzymy, że “nie ma lepszej strategii niż ta długoterminowa,
a jeśli taka, to tylko w oparciu o zrównoważony rozwój, ESG. Wawel podziela
takie myślenie o przyszłości i swoje strategie będzie o takie rozumienie
rozwoju opierał”, co zostało wyraźnie zakomunikowane w Liście Prezesa
Zarządu, Dariusza Orłowskiego, dołączonym do raportu rocznego za 2022 r.
Ten wyraźnie nakreślony kierunek strategiczny realizujemy poprzez szereg
działań, które - co ważne - nie są prowadzone przy okazji podstawowych
działań gospodarczych lecz stanowią odrębne projekty, wymagające
zasobów w postaci kapitału, czasu oraz zaangażowania. Mimo trudnej
sytuacji gospodarczej, projekty te są przez nas konsekwentnie realizowane.
Efekty tych działań często widzimy natychmiast. O naszym zaangażowaniu
społecznym, w tym o wsparciu społeczności lokalnych przeczytają Państwo
szczegółowo w części S.9. Działań tych - zwłaszcza realizowanych przez
Fundację “Wawel z Rodziną” - jest tak wiele, że co roku wyzwaniem jest
podanie ich Państwu w jak najbardziej skondensowanej formie. Ich liczba
wynika jednak z faktu, że staramy się szeroko odpowiadać na pojawiające
się potrzeby i okoliczności - nawet wcześniej nieprzewidziane. Stąd m.in.
szybka i bezprecedensowa decyzja o produkcji ponad 24 tysięcy tabliczek
czekolady w geście pomocy Ukrainie, które przekazaliśmy na tereny
dotknięte wojną.
Jednak wiele działań - jak zawsze w przypadku planów długoterminowych -
rozłożonych jest na lata, a na efekty włożonego wysiłku należy odpowiednio
dłużej poczekać. Nie zmniejsza to bynajmniej naszego zaangażowania
i pokazuje konsekwentne dążenie do osiągnięcia trwałej pozytywnej zmiany.
Przeczytają Państwo o tym m.in. w części E.6, w której pokazujemy efekty
długofalowych działań zmierzających do redukcji odpadów, w tym
opakowaniowych, a także chwalimy się zakończeniem inwestycji
w podczyszczalnię ścieków, dzięki której planowany rozwój Spółki
nie tylko nie zakłóci, ale będzie wspierał lokalną gospodarkę wodną.
W części E.2 z kolei, zobaczą Państwo, jak na przestrzeni ostatnich lat
redukujemy energochłonność działalności oraz idziemy w kierunku
produkcji energii z OZE, a także odzysku energii. W obu zakresach na pewno
nie jest to nasze ostatnie słowo, gdyż prace koncepcyjno-projektowe nad
kolejnymi dużymi inwestycjami w tym obszarze są zaawansowane.
Jak przeczytają Państwo m.in. w części G.1 i G.2. naszą misją jest dostarczać
konsumentom zdrową przyjemność poprzez tworzenie receptur w oparciu
o naturalne i pozyskane ze sprawdzonych źródeł składniki, bez barwników,
bez sztucznych aromatów, bez konserwantów. Stanowi to również nasz
strategiczny kierunek rozwoju, który realizujemy konsekwentnie od 2017
r., kiedy to w sposób bezprecedensowy na polskim rynku wyczyściliśmy
wszystkie składy naszych produktów. Od tego czasu szczycimy się czystymi
etykietami, a nasi konsumenci mają pewność, że kosztując naszych słodyczy
spożywają wyłącznie dobre i naturalne składniki - oczywiście połączone
we wspaniałe kompozycje smakowe bazujące na naszym doświadczeniu
w produkcji najlepszej czekolady.
Mamy nadzieję, że przygotowany materiał będzie inspiracją - dla wszystkich
czytelników oraz dla innych producentów żywności - że możliwe jest
tworzenie pysznych i dostępnych powszechnie produktów opartych
o dobre składniki, z poszanowaniem dla natury, pracowników i społeczności
lokalnych. Zgodnie z deklaracją Prezesa Zarządu, w kolejnych latach
będziemy kontynuować pozytywne zmiany w kierunku zrównoważonego
rozwoju, z myślą „o jakości życia przyszłych pokoleń i szacunku dla Ziemi”.
Z poważaniem,
Joanna Sztefko
DYREKTOR DS ADMINISTRACJI, WAWEL S.A
4
ISTOTNI INTERESARIUSZE I ZAGADNIENIA NIEFINANSOWE
W celu rzetelnego przygotowania oświadczenia Zarząd Wawel S.A. wytypował istotne grupy interesariuszy oraz najważniejsze zagadnienia niefinansowe, które wywierają
wpływ na Spółkę lub na które Spółka oddziałuje w stopniu znacznym. W oświadczeniu w sposób szczególny zaakcentowano właśnie te wybrane kwestie społeczne,
środowiskowe i pracownicze ze względu na ich istotny wpływ na Spółkę oraz jej interesariuszy. Wytypowano także kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności
związane z działalnością Wawel S.A., które będą monitorowane oraz oceniane co do istotności w kolejnych latach.
O OŚWIADCZENIU
Prezentowane oświadczenie na temat informacji niefinansowych Wawel S.A. zostało sporządzone zgodnie ze Standardem
Informacji Niefinansowych – polską regulacją, której opracowanie było koordynowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
Obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest wykonaniem obowiązku określonego w art. 49b ustawy o rachunkowości.
Istotne grupy interesariuszy Istotne zagadnienia niefinansowe


Klienci
Pracownicy
Akcjonariusze
Społeczność lokalna mieszkająca
w Dobczycach i okolicy
Dostawcy i partnerzy biznesowi

Surowce i materiały
Paliwa i energia
Woda
Odpady i ścieki

Zarządzanie etyką
Zatrudnienie i wynagrodzenia
Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania
Prawa człowieka
Praca dzieci, praca niewolnicza i praca przymusowa
Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne
Bezpieczeństwo produktów i konsumentów
Komunikacja marketingowa
Liczba zmian receptur dokonanych w celu
udoskonalenia produktów lub liczba nowych
receptur
Liczba wyrobów, których opakowania ulepszono
Całkowita kwota środków przekazanych
na cele społeczne
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
Całkowite zużycie nośników energii oraz energii
odnawialnej przez infrastrukturę produkcyjną
na jednostkę produkcji własnej
Zużycie wody w zakładach produkcyjnych
na jednostkę produkcji własnej
Udział wagowy opakowań wprowadzonych
na rynek w masie produkcji własnej
OBSZAR ZARZĄDCZY G
7
G.1
OPIS MODELU BIZNESOWEGO
I STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU
O WAWEL S.A.

 Specjalizujemy się w produkcji:
tabliczek czekoladowych, czekoladek nadziewanych, pralin, miniczekolad,
pianek w czekoladzie, karmelków nadziewanych, krówek, galaretek,
żelków, słodyczy bez dodatku cukru, owoców w czekoladzie i kakao.

Stale doskonalimy nasze produkty, korzystając
z wiedzy i doświadczenia pracowników oraz osiągnięć nauki i techniki.
Współpracujemy także z Radą Ekspertów, która wspiera nas w pracy
nad rozwojem receptur w ramach projektu „Dobre Składniki”, doradzając
w zakresie wykorzystania i doboru określonych surowców. Dzięki temu
nasze słodycze wyróżniają się doskonałą jakością oraz oryginalnym
smakiem, dostarczając konsumentom zdrowej przyjemności.
Nasze słodycze produkujemy w dwóch ultranowoczesnych zakładach
w podkrakowskich Dobczycach. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych
technologii nie tylko zapewniamy najwyższą jakość produktów, lecz także
ograniczamy do minimum wpływ naszej działalności na środowisko naturalne.
Dobroczynność jest głęboko zakorzeniona w naszej misji. Od 2008 r. przy
Spółce działa Fundacja „Wawel z Rodziną”, która kontynuuje prowadzoną
przez Wawel działalność charytatywną.
8
OPIS PRZYJĘTEJ STRATEGII ROZWOJU Z UWZGLĘDNIENIEM
ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH


Naszym celem jest kreowanie trendów
i wyznaczanie nowych standardów poprzez pionierskie udoskonalanie
receptur – stosowanie najwyższej jakości składników, bez substancji
konserwujących, barwników i sztucznych aromatów. Jesteśmy przekonani,
że dzięki temu nasze produkty są nie tylko lepiej odbierane przez
konsumentów, ale i smaczniejsze. Wytwarzane w naszych zakładach
produkcyjnych słodycze cechują się najwyższą jakością – zapewniamy
ją dzięki procedurom wdrażanym na etapie zakupu surowców, produkcji,
przechowywania i dystrybucji.


Posiadamy certyfikat Rainforest Alliance dla linii czekolad Premium,
co oznacza, że kakao wykorzystane do ich produkcji pochodzi z upraw
prowadzonych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a pozyskanie
surowca nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne
i sytuację ludzi zatrudnionych przy jego wytwarzaniu.
Chcemy racjonalnie podchodzić do użycia oleju palmowego. Dążąc
do zrównoważonej produkcji, dużą wagę przywiązujemy do źródeł jego
pochodzenia. 
To gwarancja, że pochodzi
z upraw nieprzyczyniających się do zubożenia wartości przyrodniczych
i jest pozyskiwany z poszanowaniem prawa ludzi zamieszkujących
tereny upraw palm olejowych.
unikanie substancji
konserwujących
unikanie barwników
unikanie sztucznych
aromatów
Angażujemy się w działalność społeczną i charytatywną, a także w akcje
na rzecz społeczności lokalnej w Dobczycach, gdzie znajdują się nasze
zakłady produkcyjne. Bardzo istotna jest dla nas przejrzysta komunikacja
z konsumentami oraz kultywowanie tradycji, dlatego niektóre słodycze
od lat wytwarzamy ręcznie.

w 2022 r. wdrożyliśmy kolejne rozwiązania zmierzające do ograniczenia
zużycia energii poprzez m.in. instalacje odzysku ciepła z urządzeń
technologicznych. W dalszym ciągu wykorzystywaliśmy kolektory słoneczne
służące do podgrzewania wody i promowaliśmy carpooling, przyczyniając
się zarówno do bezpośredniego, jak i pośredniego obniżenia emisji spalin.
Aby stały rozwój Spółki nie zakłócił lokalnej gospodarki wodnej, w 2022 r.
oddaliśmy do użytku podczyszczalnię ścieków z infrastrukturą towarzyszącą.
Misją Fundacji „Wawel z Rodziną” jest upowszechnianie postaw społecznych,
by ludzie chętniej czynili dobro. Fundacja realizuje swój cel poprzez
zaszczepianie rodzicom, opiekunom odpowiednich wzorców, tak by swoich
podopiecznych od najmłodszych lat uczyli wrażliwości, empatii oraz dobroci
w stosunku do innych. U podstaw działania Fundacji leży przekonanie,
że prawdziwe dobro zaczyna się od małych uczynków. A to wszystko
ma początek w najmłodszych latach, bo wtedy człowiek uczy się najszybciej
i koduje pewne wzory zachowań na całe życie.