Kostrzyn nad Odrą, 28 marca 2023 r.
OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARCTIC PAPER S.A. I SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ARCTIC PAPER ZA ROK 2022 ORAZ SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ARCTIC PAPER ORAZ ARCTIC PAPER S.A. W 2022 ROKU
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ARCTIC PAPER S.A.
Podstawa prawna:
§ 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. („Spółka”) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Arctic
Paper S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, a także ze sprawozdaniem niezależnego
biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, sporządzonym przez KPMG Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, stwierdza, że przedstawione przez Zarząd sprawozdanie
finansowe sporządzone zostało prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodne z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddaje rzetelnie wynik finansowy i sytuację
majątkową Spółki w roku obrotowym 2022.
Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy Arctic Paper za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, a także ze
sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, sporządzonym przez
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, stwierdza, że
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Arctic Paper sporządzone zostało prawidłowo pod
względem merytorycznym i formalnym, zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym oraz oddaje rzetelnie wynik finansowy i sytuację majątkową Grupy Arctic Paper w roku
obrotowym 2022.
Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu Arctic Paper S.A. z
działalności Grupy Arctic Paper oraz Spółki za 2022 rok stwierdza, że sprawozdania te zostały
sporządzone zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań z
działalności i są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Powyższa ocena Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. została wydana w oparciu o rekomendację
Komitetu Audytu Arctic Paper S.A. wyrażoną w uchwale nr 01/03/2022 z dnia .. marca 2023 roku.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
Per Lundeen