Kostrzyn nad Odrą, 28 marca 2023 roku
Oświadczenie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. o wyborze firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie sprawozdania finansowego
Dnia 23 października 2019 roku Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. w drodze uchwały wybrała spółkę
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., jako audytora Spółki do zbadania
sprawozdania za lata 2020-2022.
Wybór firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą nastąpił w oparciu o rekomendację Komitetu
Audytu. Rekomendacja Komitetu Audytu została wydana w następstwie przeprowadzonej procedury
wyboru zgodnie z „Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
ustawowego i dobrowolnego skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych spółki
Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą”.
Firma audytorska KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., podmioty powiązane z
tą firmą audytorską oraz członkowie sieci firmy audytorskiej w okresie objętym badaniem, nie
świadczyły na rzecz emitenta dozwolonych usług niebędących badaniem ustawowym.
Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych skonsolidowanych oraz
jednostkowych sprawozdań finansowych Grupy Arctic Paper oraz Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej.
Ponadto Rada Nadzorcza informuje, że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją
firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Grupa
Arctic Paper posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka
jego sieci, dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Powyższe oświadczenie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. zostało wydane w oparciu o rekomendację
Komitetu Audytu Arctic Paper S.A. wyrażoną w uchwale nr 01/03/2023 z dnia .. marca 2023 roku.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
Per Lundeen