Załącznik do Uchwały Nr 150/VIII/2024
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
Warszawa, 23 kwietnia 2024 roku
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.
dotyczące
powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w wykonaniu § 70 ust. 1 pkt 8) oraz
§ 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że:
1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VIII kadencji został powołany
12 lipca 2022 roku, a w jego skład na dzień niniejszego oświadczenia wchodzą
następujący członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:
a) Pan Mich Wnorowski Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.;
b) Pan Jarosław Ślepaczuk Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.;
c) Pani Izabela Wojtyczka Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.;
2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa PKP CARGO S.A. oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
3) Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. wykonywał zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
1. Władysław Szczepkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………..
2. Henryk Grymel Członek Rady Nadzorczej …………………………..
3. Tomasz Pietrek Członek Rady Nadzorczej …………………………..
4. Paweł Sosnowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..
5. Jarosław Ślepaczuk Członek Rady Nadzorczej …………………………..
6. Michał Wnorowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..
7. Izabela Wojtyczka Członek Rady Nadzorczej …………………………..
8. Grzegorz Dostatni Członek Rady Nadzorczej …………………………..
9. Paweł Miłek Członek Rady Nadzorczej …………………………..
10. Monika Starecka Członek Rady Nadzorczej …………………………..
11. Marcin Wojewódka Członek Rady Nadzorczej …………………………..