Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 153/VIII/2024
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
Warszawa
, 23 kwietnia 2024 roku
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.
dotyczące oceny Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO
za 2023 rok
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., działając w związku art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych, art. 49b ust. 9 oraz art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości,
§ 70 ust.1 pkt 5) i pkt 14 oraz § 71 ust.1 pkt 5) i pkt 12) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, a także w związku z art. 393 pkt 1,
art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
ocenia, że Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok jest
zgodny z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. dokonała oceny Raportu Zrównoważonego
Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok (dalej zwany: „Raportem”) na podstawie:
1) treści Raportu,
2) informacji przekazywanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. przez
Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w ramach wykonywania
przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zadań
przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,
3) informacji i danych prezentowanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.
przez Zarząd PKP CARGO S.A.,
4) informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A., jako organ
nadzorczy, w ramach uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej PKP
CARGO S.A., w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz
dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie ocenia
Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok.
Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
1. Władysław Szczepkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………..
2. Henryk Grymel Członek Rady Nadzorczej …………………………..
3. Tomasz Pietrek Członek Rady Nadzorczej …………………………..
4. Paweł Sosnowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..
5. Jarosław Ślepaczuk Członek Rady Nadzorczej …………………………..
6. Michał Wnorowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 153/VIII/2024
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
7. Izabela Wojtyczka Członek Rady Nadzorczej …………………………..
8. Grzegorz Dostatni Członek Rady Nadzorczej …………………………..
9. Paweł Miłek Członek Rady Nadzorczej …………………………..
10. Monika Starecka Członek Rady Nadzorczej …………………………..
11. Marcin Wojewódka Członek Rady Nadzorczej …………………………..