O Ś W I A D C Z E N I E
Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie zgodności
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE, Sprawozdania Zarządu z
Działalności Spółki PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023 oraz Raportu Zrównoważonego
Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok
Ja niżej podpisany oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy
Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątko i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej
PKP CARGO.
Oświadczam ponadto, Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO
za rok 2023, oraz Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok zawierają prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej PKP CARGO, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Zarząd Spółki
Maciej Jankiewicz
p.o. Prezes Zarządu
Zenon Kozendra
Członek Zarządu
Warszawa, dnia 23 kwietnia 2024 roku