Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 152/VIII/2024
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
Warszawa, 23 kwietnia 2024 roku
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.
dotyczące oceny Sprawozdania Zarządu
z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO
za rok 2023
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ocenia że Sprawozdanie
Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok
2023 (zwane dalej: Sprawozdaniem Zarządu”) jest zgodne z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. dokonała oceny Sprawozdania Zarządu na
podstawie:
1) treści Sprawozdania Zarządu oraz opinii o Sprawozdaniu Zarządu
zamieszczonej w projekcie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta
z badania, który to projekt nie przewiduje zastrzeżeń do Sprawozdaniu Zarządu,
2) informacji zawartych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP
CARGO za 2023 rok,
3) informacji ze spotkań i telekonferencji z przedstawicielami Grant Thornton
Polska P.S.A. (dawniej: Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Poznaniu, tj. firmy audytorskiej, w tym
z kluczowym biegłym rewidentem,
4) informacji przekazywanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. przez
Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w ramach wykonywania
przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zadań
przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,
5) informacji i danych prezentowanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.
przez Zarząd PKP CARGO S.A.,
6) informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A., jako organ
nadzorczy, w ramach uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej
PKP CARGO S.A., w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu
oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.
W przedstawionym Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. projekcie opinii
niezależnego biegłego rewidenta wskazano, że Sprawozdanie Zarządu (obejmujące
Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za rok 2023) zostało
sporz
ądzone zgodnie z art. 55 ust 2a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz § 71 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) i jest zgodne
z informacjami zawartymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.
Ponadto niezależny biegły rewident oświadczył, że w świetle uzyskanej podczas
badania wiedzy o Grupie Kapitałowej PKP CARGO i jej otoczeniu, nie stwierdził
w Sprawozdaniu Zarządu istotnych zniekształceń.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie ocenia
Sprawozdanie Zarządu.
Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
1. Władysław Szczepkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………..
2. Henryk Grymel Członek Rady Nadzorczej …………………………..
3. Tomasz Pietrek Członek Rady Nadzorczej …………………………..
4. Paweł Sosnowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..
5. Jarosław Ślepaczuk Członek Rady Nadzorczej …………………………..
6. Michał Wnorowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..
7. Izabela Wojtyczka Członek Rady Nadzorczej …………………………..
8. Grzegorz Dostatni Członek Rady Nadzorczej …………………………..
9. Paweł Miłek Członek Rady Nadzorczej …………………………..
10. Monika Starecka Członek Rady Nadzorczej …………………………..
11. Marcin Wojewódka Członek Rady Nadzorczej …………………………..