Warszawa, dn. 23 kwietnia 2024 roku
Informacja Zarządu PKP CARGO S.A.
sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
w sprawie wyboru
firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A.
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku
sporządzonego zgodnie z MSSF UE
oraz
rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku
sporządzonego zgodnie z MSSF UE
(zgodnie z wymogiem zawartym w § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757))
Zarząd PKP CARGO S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE (dalej:
„Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”) oraz rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku
sporządzonego zgodnie z MSSF UE (dalej: „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”)
informuje o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami
PKP CARGO S.A. (dalej: „Spółka”) obowiązującymi na dzień dokonania wyboru firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie, oraz wskazuje, że:
1) jako firma audytorska do badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego została wybrana firma:
Grant Thornton Polska P.S.A. (dawniej: Grant Thornton Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Poznaniu wpisana na listę firm
audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem
4055;
2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami
etyki zawodowej oraz zgodnie z oświadczeniem zawartym w Sprawozdaniu
dodatkowym dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A;
3) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
4) PKP CARGO S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany
z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem,
w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.