Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 152/VIII/2024
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
Warszawa, 23 kwietnia 2024 rok
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.
dotyczące oceny
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej PKP CARGO
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku
sporządzonego zgodnie z MSSF UE
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ocenia, że roczne
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE
(zwane dalej: Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym”) jest zgodne
z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. dokonała oceny Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego na podstawie:
1) treści Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania
z badania tego sprawozdania zamieszczonego w projekcie Sprawozdania
niezależnego biegłego rewidenta z badania, który to projekt nie przewiduje
zastrzeżeń do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
2) informacji ze spotkań i telekonferencji z przedstawicielami Grant Thornton
Polska P.S.A. (dawniej: Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Poznaniu, w tym z kluczowym biegłym
rewidentem,
3) informacji przekazywanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. przez
Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w ramach wykonywania
przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zadań
przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,
4) informacji i danych prezentowanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.
przez Zarząd PKP CARGO S.A.,
5) informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A., jako organ
nadzorczy, w ramach uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej
PKP CARGO S.A., w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu
oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.
W przedstawionym Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. projekcie opinii
niezależnego biegłego rewidenta wskazano, że Skonsolidowane Sprawozdanie
Finansowe:
1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
Kapitałowej PKP CARGO na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wyniku
finansowego i przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości,
2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową
PKP CARGO przepisami prawa oraz Statutem PKP CARGO S.A. (jednostki
dominującej).
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie ocenia
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE.
Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
1. Władysław Szczepkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………..
2. Henryk Grymel Członek Rady Nadzorczej …………………………..
3. Tomasz Pietrek Członek Rady Nadzorczej …………………………..
4. Paweł Sosnowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..
5. Jarosław Ślepaczuk Członek Rady Nadzorczej …………………………..
6. Michał Wnorowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..
7. Izabela Wojtyczka Członek Rady Nadzorczej …………………………..
8. Grzegorz Dostatni Członek Rady Nadzorczej …………………………..
9. Paweł Miłek Członek Rady Nadzorczej …………………………..
10. Monika Starecka Członek Rady Nadzorczej …………………………..
11. Marcin Wojewódka Członek Rady Nadzorczej …………………………..