Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Przegląd najważniejszych polskich inwestycji zrealizowanych ze wsparciem unijnego Funduszu Spójności

04.10.2023, 14:39aktualizacja: 04.10.2023, 15:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

EP
EP
W tym roku obchodzimy 30. rocznicę utworzenia Europejskiego Funduszu Spójności - w tym czasie za jego pośrednictwem w krajach członkowskich UE zainwestowano niemal 179 mld euro. Polska korzysta z tego instrumentu od 2004 roku i zrealizowała dzięki niemu blisko 5 tys. projektów, w tym kilkadziesiąt o znaczeniu strategicznym.

Unijny Fundusz Spójności (FS) - początkowo nazwany Instrumentem Spójności - został utworzony na podstawie traktatu z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 roku, jako uzupełnienie jednolitego rynku europejskiego o zestaw narzędzi służących realizacji polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej.

Instrument wyrównywania szans

Jego zasadniczym celem było wyeliminowanie opóźnień cywilizacyjnych niektórych państw unijnych w stosunku do lepiej rozwiniętych członków Wspólnoty - w tym m.in. poprawa ich infrastruktury drogowej oraz kolejowej, wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną oraz wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, poprawa zaopatrzenia w wodę i przetwarzania odpadów.

W praktyce Fundusz Spójności zaczął działać w 1994 r., a pierwszymi państwami korzystającymi z niego były Grecja, Irlandia, Portugalia i Hiszpania (w latach 1994-99).

W stosunku do pierwszych lat funkcjonowania w kolejnych perspektywach finansowych UE budżet Funduszu Spójności istotnie się zwiększył. O ile w latach 1994-99 wynosił 18 mld euro, to w latach 2000-2006 było to już 30,6 mld euro, a w dwóch następnych okresach programowania ponad 60 mld euro (68,5 mld euro w latach 2007-2013 i 61,4 mld euro w latach 2014-20).

Po rozszerzeniu UE w 2004 r. z funduszu zaczęły korzystać kolejne kraje: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry, a następnie Bułgaria i Rumunia (od 2007 r.) oraz Chorwacja (od 2013 r.).

Najważniejsze polskie inwestycje dofinansowane z Funduszu Spójności

Od momentu przystąpienia do UE w 2004 roku Polska realizuje wiele projektów finansowanych z FS, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju kraju. Jak wynika z danych dostępnych na stronie mapadotacji.gov.pl w tym czasie z Funduszu Spójności dofinansowano 4971 projektów, z czego 75 uzyskało dofinansowanie unijne przekraczające 100 mln złotych.

Największym pod tym względem projektem w Polsce była rozbudowa warszawskiego metra. Drugi i trzeci etap budowy jego drugiej linii wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zakupem taboru uzyskały dofinansowanie w wysokości odpowiednio 1,83 mld zł i 1,95 mld zł. Ogółem stolica realizowała aż 59 projektów dofinansowanych z FS, dzięki czemu jest jednym z największych jego beneficjentów w skali kraju.

Kolejnym wielkim projektem infrastrukturalnym dofinansowanym z Funduszu Spójności była modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 1,23 mld zł (przy koszcie całkowitym projektu ok. 1,9 mld zł) pogłębiono do 12,5 metra i poszerzono do 100 metrów liczący 62 km odcinek podejścia do portu w Szczecinie, dzięki czemu stał się on dostępny dla znacznie większych niż dotychczas jednostek.

Ponad 1,1 mld zł z Funduszu Spójności otrzymał również projekt PKP dotyczący budowy nowoczesnego systemu łączności ERTMS/GSM-R na prawie 14 tys. km linii kolejowych. Umożliwi on szybszą i dokładniejszą wymianę informacji pomiędzy personelem kolejowym i zapewni również wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziomu drugiego, jako podstawowego systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągów, dzięki czemu zarządzanie ruchem będzie sprawniejsze. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa podróży pasażerskich i przewozu ładunków oraz przepustowość linii kolejowych.

Dofinansowania z Funduszu Spójności przekraczające 500 mln zł otrzymały również takie projekty jak: modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku (675 mln zł), budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (667 mln zł), budowa w Warszawie trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą (555 mln zł) oraz projekt dotyczący unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A. (515 mln zł).

Rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych - najważniejsze projekty

Najliczniejszą grupę projektów wspieranych z Funduszu Spójności stanowiły inwestycje drogowe przyczyniające się do rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

  • W pierwszej perspektywie, z której korzystaliśmy (2004-2006), wsparciem objęto m.in. budowę autostrad: A1 na odcinku Sośnica-Gorzyczki, A2 na odcinku Konin-Stryków, A4 na odcinkach Zgorzelec-Krzyżowa i Krzywa-Wrocław. Z FS dofinansowano też budowę fragmentów dróg ekspresowych: S1 i S8.
  • W następnej perspektywie finansowej (2007-2013) Fundusz Spójności pomógł m.in. w budowie autostrad: A1 na odcinkach Pyrzowice-Sośnica i Toruń-Stryków; A4 na odcinkach Rzeszów-Korczowa, Kraków-Tarnów i fragmencie odcinka Tarnów-Rzeszów, A2 (obwodnica Mińska Mazowieckiego). Dofinansowano też budowę licznych fragmentów dróg ekspresowych: S3, S5, S7, S8, S11, S17 i S69.
  • W kończącej się perspektywie 2014-2020 z FS dofinansowano m.in. budowę autostrad: A1 na odcinku Pyrzowice-Częstochowa (wraz z końcem obwodnicy Częstochowy) i A2 na odcinkach Mińsk Maz.-Siedlce i Warszawa-Mińsk Maz. Dofinansowano też budowę licznych fragmentów dróg ekspresowych: S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S11, S17, S19, S61.

Najważniejsze inwestycje dotyczące modernizacji linii kolejowych

Od 2004 roku do dziś środki z Europejskiego Funduszu Spójności wsparły również blisko 300 projektów PKP PLK mających na celu podniesienie standardu i prędkości jazdy pociągów pasażerskich i towarowych na najważniejszych trasach kolejowych w Polsce, a także poprawę komfortu podróżowania i bezpieczeństwa ruchu.

Do największych z nich należą: modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia, udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie-Żory-Rybnik-Nędza/Turz, modernizacja linii E20/C-E20 na odcinkach Warszawa-Poznań i Poznań-Kunowice, E30/C-E30 na odcinkach Kraków - Rzeszów i Rzeszów-Przemyśl, E59 na odcinku Szczecin-Poznań czy linii kolejowej nr 8 na odcinkach Warszawa-Radom i Radom-Kielce.

Najważniejsze inwestycje dotyczące ochrony środowiska zrealizowane przy wsparciu FS

Środki z Funduszu Spójności wsparły m.in. budowę systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji warszawskiej, gdańskiej i łódzkiej projekty dotyczące systemu gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji krakowskiej, trójmiejskiej, poznańskiej, łódzkiej, wrocławskiej, bydgosko-toruńskiej, lubelskiej , rzeszowskiej, katowickiej, olsztyńskiej czy kieleckiej.

FS w nowej perspektywie finansowej UE

Obecnie z Funduszu Spójności korzysta 15 państw członkowskich, w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosił w momencie zawierania porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 mniej niż 90 proc. średniej unijnej. Są to Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Pierwszymi państwami, w których DNB wzrósł powyżej progu kwalifikowalności wynoszącego 90 proc. średniej UE, były Irlandia i Hiszpania.

W okresie programowania 2021-2027 ponad 37 proc. środków z alokowanej na fundusz kwoty 48,03 mld euro zostanie przeznaczonych na wsparcie celów klimatycznych. 6,9 mld euro trafi na ekologiczny transport miejski, 3,3 mld euro na efektywność energetyczną a 16,9 mld euro na inwestycje w transport kolejowy i drogowy TEN-T.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.10.2023, 14:39
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ