Newsletter

Regulamin

Serwis PAP MediaRoom prowadzony jest przez redakcję Zespołu Dystrybucji Informacji. Serwis przeznaczony jest do odpłatnego rozpowszechniania promocyjnych materiałów prasowych pośród mediów krajowych i zagranicznych. Publikowane treści przygotowywane są przez partnerów Serwisu (firmy, instytucje i inne podmioty) lub – na ich zlecenie - przez pracowników Serwisu. Wszystkie publikowane i rozpowszechniane treści umieszczone w Serwisie mają charakter reklamowy oraz promocyjny i nie stanowią materiałów agencyjnych. Redakcja serwisu zastrzega możliwość odmowy publikacji materiałów, których treści nie dotyczą ww. zagadnień lub naruszają poniższy regulamin Serwisu.

Warunki dystrybucji informacji prasowych przez redakcję PAP MediaRoom

1. Redakcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00. Gwarancją wykonania usługi w dniu złożenia zamówienia jest przesłanie kompletnych materiałów prasowych i potwierdzenia zlecenia przelewu do godz. 15:00 danego dnia na ogólny adres redakcji: zlecone@pap.pl.

2. Warunkiem dystrybucji informacji jest terminowe dostarczenie przez Zleceniodawcę wszystkich niezbędnych dla realizacji usługi materiałów oraz dokonanie przelewu i przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu e-mailem na adres: zlecone@pap.pl.

3. PAP S.A. oraz międzynarodowi partnerzy PAP S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji zleconych.

4. Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za treść informacji i zobowiązuje się pokryć wszelkie straty, jakie PAP S.A. może ponieść w związku z roszczeniami osób trzecich, związanymi z treścią informacji zleconych dystrybuowanych przez PAP S.A.

5. Prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Zamawiającego formularza zamówienia nie oznacza automatycznego zawarcia umowy z PAP S.A. Do jej zawarcia dochodzi w momencie dostarczenia przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych dla realizacji usługi materiałów (tekstów, załączników itp.), dowodu wpłaty oraz ustalenia z PAP S.A. wszystkich istotnych elementów i warunków ich dystrybucji (w szczególności jej terminu, miejsca, częstotliwości czy zakresu redakcji tekstu). Jednocześnie PAP S.A. zastrzega, iż w przypadku, w którym w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego nie zostaną spełnione wszystkie wskazane powyżej warunki realizacji usługi (w szczególności Zamawiający nie dostarczy PAP S.A. wszystkich niezbędnych materiałów, nie poda daty ich dystrybucji itp.), PAP S.A. będzie zwolniona z obowiązku dystrybucji materiałów, przy czym Zamawiającemu nie będzie w takim wypadku przysługiwał zwrot wniesionej opłaty.

6. PAP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania dystrybucji informacji zleconych, jeżeli ich treść:
 • zawiera sformułowania zagrażające dobrom osobistym osób trzecich,
 • narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich,
 • jest niedozwoloną reklamą,
 • zawiera treści obsceniczne, wulgarne, nieobyczajne lub w inny sposób godzące w zasady współżycia społecznego,
 • dotyczy przebiegu procesów sądowych, polemik z publicznymi wypowiedziami oraz artykułami prasowymi i orzeczeniami sądowymi, wydanymi w prowadzonych przez sąd postępowaniach,
 • propaguje idee i postawy sprzeczne z obowiązującym prawem,
 • koliduje z interesami PAP S.A. albo z jej linią programową.

Ponadto PAP ma prawo odmówić dystrybucji materiału promującego/reklamującego produkty/usługi/działania stanowiące bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności PAP.

W przypadku zlecenia publikacji materiałów kwalifikowanych jako dozwolona reklama napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1983 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1356 z późn. zm.) do podanej ceny netto usługi doliczane jest dodatkowe 10%  jej wartości.

O odmowie dystrybucji materiału PAP powiadomi niezwłocznie drogą mailową, podając zwięźle przyczynę odmowy.

7. Ponadto PAP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przygotowania treści informacji zleconej przez pracowników Serwisu, jeżeli w ocenie PAP S.A. taka informacja zlecona nie będzie mogła być dystrybuowana z przyczyn wymienionych w pkt. 6.

O odmowie przygotowania materiału PAP powiadomi niezwłocznie drogą mailową, podając zwięźle przyczynę odmowy.

8. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów w związku z realizacją zamówienia będzie właściwy rzeczowo sąd według siedziby PAP S.A. tj. Sąd w Warszawie.

9. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, PAP przenosi na Kontrahenta autorskie prawa majątkowe do wykonanych na jego zlecenie infografik na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji. W szczególności Kontrahent nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania infografik - wytwarzanie egzemplarzy/kopii infografik dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, magnetyczną, drukarską i reprograficzną, a także wprowadzania ich do pamięci komputera/serwera oraz wprowadzanie do sieci teleinformatycznych;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których infografiki utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania infografik w sposób inny niż określony w pkt. b) - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie dowolną techniką, w tym techniką cyfrową i analogową, a także publiczne udostępnianie cyfrowych kopii infografik w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności rozpowszechnianie infografik za pomocą sieci Internet.

9. PAP zachowuje bezterminowe prawo do rozpowszechniania wykonanych na zlecenie Kontrahenta infografik wyłącznie w celach ilustracyjnych (poglądowych) w zakresie reklamy i promocji swoich usług, w szczególności poprzez prezentowanie ich cyfrowych kopii na swoich stronach internetowych.

10. Wszystkie treści umieszczone w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie pobierane i wykorzystywane z uwzględnieniem praw autorskich oraz umieszczeniem źródła informacji.

11. Publikacja informacji u partnera Serwisu. Partnerzy Serwisu publikujący treść w swoich domenach (np. Onet.pl) mają 3 dni robocze na wykonanie usługi, liczone od chwili otrzymania kompletnych materiałów prasowych. Przesłany materiał może zawierać maksymalnie 3 "zaszyte" hiperłącza do stron zewnętrznych.

12. Publikacja informacji w serwisach i na portalach ekonomicznych PAP Biznes: na portalu biznes.pap.pl informacja dostępna jest przez okres 12 miesięcy od daty publikacji. W Serwisie Ekonomicznym PAP informacja dostępna jest dla użytkowników bez ograniczeń czasowych.