Newsletter

3R GAMES SA (27/2024) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych warrantów subskrypcyjnych serii D2

14.06.2024, 20:07aktualizacja: 14.06.2024, 20:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2024 z dnia 6 maja 2024 r. Zarząd spółki 3R Games S.A. ("Spółka") informuje o wydaniu w dniu 14 czerwca 2024 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oświadczenia nr 571/2024 w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 1.200.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D2, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 9/2023) i uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, przy czym 1 warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii M po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki ("Warranty").

Termin rejestracji Warrantów został wyznaczony na dzień 18 czerwca 2024 r. Warrantom nadano kod ISIN: PLGRNKT00076.

Objęcie Warrantów nastąpiło w związku z realizacją w Spółce programu motywacyjnego (w części dotyczącej roku obrotowego 2023), wprowadzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 3/2023), co do którego regulamin został przyjęty przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 12/2023).

Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane w terminie 60 dni od dnia zapisania poszczególnych Warrantów na rachunku papierów wartościowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.06.2024, 20:07
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ