Newsletter

ATLANTA POLAND SA (12/2022) Powołanie Rady Nadzorczej.

19.12.2022, 19:35aktualizacja: 19.12.2022, 19:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2022

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. w dniu 19 grudnia 2022 roku w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołało do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji Pana Rafała Bogusławskiego. W drodze głosowania uzupełniającego powołano do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji: Pana Dariusza Mazura, Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego, Pana Krzysztofa Nawrockiego oraz Pana Tomasza Eugeniusza Kurpisza.

Wobec dokonania wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w sposób, o którym mowa w art. 385 par 3 kodeksu spółek handlowych, wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

Dariusz Mazur - założyciel oraz pośrednio główny akcjonariusz ATLANTA POLAND S.A. Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu własnymi przedsiębiorstwami oraz rozległe kontakty biznesowe, które przyczyniły się do dotychczasowego rozwoju Spółki. Do 26 września 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. a od 29 września 2014r. do 16 grudnia 2022r. Prokurenta samoistnego Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Dariusz Mazur:

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.

3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Nie jest i nie był karany.

7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.

8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021" w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności:

a) nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) nie jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

c) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

10. Ma powiązania z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

11. Ma powiązania osobiste, faktyczne, organizacyjne oraz kapitałowe z Akcjonariuszem zgłaszającym Jego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.

12. Ma powiązania osobiste, faktyczne, organizacyjne oraz kapitałowe z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

Arkadiusz Orlin Jastrzębski - posiada wszechstronne wykształcenie ekonomiczne i bogate doświadczanie zawodowe, także międzynarodowe, w tym w zakresie inwestycji na rynkach publicznych, niepublicznych i rynku nieruchomości. Biegła znajomość zagadnień z zakresu finansów spółek, rynków kapitałowych, konkurencyjności przedsiębiorstw i zjawisk gospodarczych. Bogate doświadczenie menedżerskie (w tym jako CEO i przedsiębiorca) oraz nadzorcze (jako członek rad nadzorczych wielu firm).

Doświadczenie

zawodowe

2012 - obecnie Atlanta Poland S.A. Gdańsk

Członek Rady Nadzorczej

Branża spożywcza.

2016 - 2020 PayTel S.A. Warszawa

Prezes Zarządu

Firma posiadające licencję Krajowej Instytucji Płatniczej (nadzorowana przez KNF) świadcząca usługi płatnicze, w tym rozliczająca transakcje kartami płatniczymi Visa i Mastercard.

2015 - 2016 PayTel S.A. Warszawa

Członek Rady Nadzorczej

Usługi finansowe.

2013 - 2019 Kruk S.A. Wrocław

Członek Rady Nadzorczej

Usługi finansowe. Windykacja należności.

2012 - 2019 Polish Energy Partners S.A. Warszawa

Członek Rady Nadzorczej

Branża energetyczna.

2012 - 2016 Integer.pl S.A. Kraków

Członek Rady Nadzorczej

Paczkomaty. Usługi logistyczne.

2012 - 2016 Comp S. A. Warszawa

Członek Rady Nadzorczej

Usługi informatyczne. Produkcja kas fiskalnych.

2005 - 2013 Hexagon TFI S.A.., Hexagon Capital Warszawa

Członek zarządu

Branża finansowa. Fundusze inwestycyjne.

2006 - obecnie Red Point Sp. z. o.o. Warszawa

Założyciel firmy, prokurent

Firma wielobranżowa.

2005 - 2009 Koelner S.A., spółka giełdowa Wrocław

Członek Rady Nadzorczej

Narzędzia. Materiały techniczne.

2004 - 2006 Forte S.A., spółka giełdowa Ostrów Mazowiecka

Członek Rady Nadzorczej

Produkcja mebli.

1999 - 2003 Innova Capital Warszawa

Dyrektor zarządzający

Jeden z większych funduszy inwestycyjnych typu Private Equity w Polsce. Praca początkowo jako straszy współpracownik, następnie dyrektor i dyrektor zarządzający.

Poszukiwanie projektów inwestycyjnych poprzez aktywną sprzedaż oferty funduszu do szerokiego grona przedsiębiorców w Polsce. Analiza projektów inwestycyjnych i udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych funduszu. Prowadzenie negocjacji transakcji, w zakresie wycen, warunków prawnych i biznesowych inwestycji. Prowadzenie badań stanu przedsiębiorstwa ("due diligence") i koordynacja firm zewnętrznych. Obowiązki w zakresie rozwoju firm portfelowych w Polsce i zagranicą: aktywny nadzór właścicielski, poprzez rady nadzorcze, w tym między innymi ustalanie strategii biznesowych, budżetów, pozyskanie finansowania, prowadzenie rekrutacji na stanowiska kierownicze. Udział w podnoszeniu nowych funduszy - sprzedaż produktów funduszu do potencjalnych inwestorów instytucjonalnych.

1997 - 1999 WestLB Panmure Londyn

Analityk finansowy / doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny w zakresie inwestycji portfelowych w akcje polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Wydawanie rekomendacje inwestycyjnych dla firm działających w różnych sektorach, między innymi: bankowym, informatycznym, chemicznym, budowlanym i lekkim, w tym także dla firm z poza Polski w regionie Europy Środkowej. Udział w wybranych transakcjach kapitałowych prowadzonych przez bank w Polsce i Europie Środkowej. Sprzedaż wybranych usług finansowych banku dla klientów biznesowych w Wielkiej Brytanii.

1994 - 1996 Grupa Raiffeisen Warszawa

Doradca inwestycyjny

Pracy w biurze maklerskim banku - sprzedaż produktów detalicznych, pozyskiwanie nowych klientów detalicznych i korporacyjnych. Organizacja departamentu zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie w biurze maklerskim w tym uzyskanie licencji KNF. Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi klientów detalicznych. Także wykonywanie projektów dla funduszu NFI Progres (Raiffeisen-Atkins) w zakresie wyceny spółek wchodzących w skład programu NFI i przygotowanie ich rankingu.

Wykształcenie 1997 - 2000 Szkoła Główna Handlowa Warszawa

Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej

1991 - 1996 Szkoła Główna Handlowa Warszawa

Magister wydziału finansów i bankowości

1987 - 1991 XII Liceum Ogólnokształcące Wrocław

Kursy i szkolenia zawodowe

Posiadane tytuły i egzaminy zawodowe:

- licencja analityka finansowego CFA (Charted Financial Analyst), (USA, 1999)

- - licencja doradcy inwestycyjnego "Securities Representative" w Wielkiej Brytanii nadawany przez FSA (Londyn)

- - licencja doradcy inwestycyjnego - KPWiG (Warszawa, 1994), obecnie KNF

- - zdany egzamin na maklera papierów wartościowych - KPWiG (Warszawa, 1994), KNF

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych, w tym między innymi: - inwestycje typu Private Equity (Private Equity Institute, Atlanta, USA, 2001)

- wyceny spółek (Euromoney, Londyn, 1999)'

- kurs na III etap CFA (Londyn, 1999)

- kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych FSA (Londyn, 1997)

- kurs na maklera papierów wartościowych (Warszawa, 1994)

- kurs na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami (Warszawa, 1994)

- kursach ze sprawowania funkcji kontrolnych z poziomu rady nadzorczych w szerokim zakresie zagadnień

- szkolenie z dziedziny leadership - Euromoney (Londyn, 2019)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Arkadiusz Orlin Jastrzębski:

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.

3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Nie jest i nie był karany.

7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.

8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021" w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności:

a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

c) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

10. Nie ma powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

11. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z Akcjonariuszem zgłaszającym moją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.

12. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

Krzysztof Nawrocki - posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w organizacji, zarządzaniu i nadzorowaniu dużych zespołów pracowniczych w różnych dziedzinach gospodarki. Pracował na stanowiskach dyrektora, prezesa zarządu, przewodniczącego i członka rad nadzorczych w wielu renomowanych przedsiębiorstwach opartych na nowoczesnym zarządzaniu i wieloletnim doświadczeniu.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, tytuł mgr prawa i administracji.

Doświadczenie zawodowe:

Od 02.2015 - Członek Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

04.2002 - 2006 Członek Zarządu Dyrektor ds. Personalnych i Administracji Polkomtel S.A. (Plus GSM)

Odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie strategii spółki w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Nadzór nad działalnością administracyjną i logistyczną firmy. Koordynacja procesów inwestycyjnych. Przygotowanie, nadzór i realizacja projektu "Nowa Siedziba Spółki"

03.1999 - 04.2002 Zastępca Dyrektora Generalnego Polkomtel S.A. (Plus GSM)

Nadzór nad funkcjonowaniem administracji, logistyki oraz koordynacja obsługi prawnej spółki. Odpowiedzialny za realizację projektu Roku 2000

07.1996 - 03.1999 Dyrektor Regionalny Polkomtel S.A. (Plus GSM)

Koordynacja powstawania struktury Regionu: rekrutacja specjalistów w zakresie telekomunikacji, nadzór nad budową infrastruktury technicznej w północnej Polsce, organizacja regionów sprzedaży w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Olsztynie

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Nawrocki:

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.

3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Nie jest i nie był karany.

7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.

8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021" w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności:

a) nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

c) nie posiada wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

10. Nie ma powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

11. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z Akcjonariuszem zgłaszającym Jego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.

12. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

Tomasz Eugeniusz Kurpisz

Wykształcenie:

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny - Technologiczny (1977-1982), Magister inżynier

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu (Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego; 1981-1985), Magister ekonomii

Harvard Business School, szkolenie dla menedżerów: Building Competitive Advantage Through Operations (1998)

Doświadczenie zawodowe:

2002 - 2018 - Grupa Hortex; Prezes Zarządu

1999 - 2002 - Hortex Holding SA; Wiceprezes ds. Operacyjnych

1997 - 1999 - Grupa Elbrewery; Dyrektor Generalny _ Wiceprezes ds. Operacyjnych

1992 - 1997 - Coca-Cola Amatil Polska; Menedżer ds. Sprzedaży (Gdynia); Dyrektor Oddziału (Gdynia), Menedżer ds. Rozwoju Biznesu (Warszawa),

1991 - 1992 - Autis Sp. z o.o.; Dyrektor Generalny

1989 - 1990 - Atra B.V (Holandia); Agent ds. sprzedaży na rynek polski

1986 - 1988 - Interpan j.v.; Kierownik oddziału

Członek rad nadzorczych:

Atlanta Poland S.A. (od 2019)

Polski Ogród sp. z o.o. (przewodniczący; 2003-2015)

OOO Ortika Frozen Foods (Rosja; przewodniczący; 2015-2018)

Ren sp. z o.o. (2015-2018)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Kurpisz:

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.

3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Nie jest i nie był karany.

7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.

8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021" w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności:

a) nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

c) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

10. Nie ma powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

11. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z Akcjonariuszem zgłaszającym Jego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.

12. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

Rafał Bogusławski

Pan Rafał Bogusławski posiada wykształcenia wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Rafał Bogusławski posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2565. Ukończył kurs doradców inwestycyjnych oraz Morley Strategic Partners Training Programme w Londynie. Działalność zawodowa Pana Rafała Bogusławskiego od ponad dwudziestu lat związana jest z rynkami finansowymi. W tym czasie był strategiem, zarządzającym funduszami akcyjnymi, inwestorem pracującym na własny rachunek, członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych, analitykiem rynków walutowych i surowcowych, wykładowcą na wyższych uczelniach i ekspertem występującym w mediach.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Rafała Bogusławskiego:

1996 - 2003 Commercial Union Investment Management - Strateg rynku/Zarządzający funduszem

2003 - 2011 własna działalność gospodarcza - konsultant biznesowy i wykładowca w obszarze rynków finansowych i inwestycji

2003-2009 Członek rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW.

2019.05-2022.12 - Krynicki SA 2009.06-2009.12 - Cersanit SA 2008.06-2009.12 - Grajewo SA 2005.03-2009.12 - Zelmer SA 2005.06-2009.12 - Synthos SA 2003.03-2005.10 - Poligrafia S.A.

2011.02 - 2013.08 DM BZ WBK Departament Doradztwa Inwestycyjnego - Analityk rynków finansowych/analityk techniczny

2013.09 - 2018.10 Zarządzający funduszami/Strateg

2019 - obecnie własna działalność gospodarcza - doradztwo gospodarcze i szkolenia

2021.06 - obecnie Główny Strateg w KupFundusz SA

Pan Rafał Bogusławski prowadzi działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem Emitenta, jest to działalność w zakresie doradztwa gospodarczego i szkoleń. Powyższa działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.

Jednocześnie Pan Rafał Bogusławski oświadczył, iż:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228 - 231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,

3) będzie wykonywał powierzoną funkcję z zachowaniem należytej staranności,

4) nie pełni jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jest zatrudniony w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,

5) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

6) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.12.2022, 19:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii