Newsletter

CIECH SA (37/2021) Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

02.12.2021, 13:26aktualizacja: 02.12.2021, 13:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 37/2021

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 2 grudnia 2021 r. roku pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta - CIECH Sarzyna S.A. ("Spółka Zależna") odebrał decyzję Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2021 r. (odpowiednio: "Decyzja" oraz "Urząd") wydaną w następstwie postępowania podatkowego przeprowadzonego wobec Spółki Zależnej w zakresie kontroli rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015.

W Decyzji, Urząd zakwestionował prawo do rozliczenia straty podatkowej z udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od Emitenta ("Spółka Osobowa") oraz prawo do zaliczenia w koszty podatkowe opłaty za znak towarowy. Przy podejmowaniu zakwestionowanych przez Urząd czynności Spółka Zależna korzystała z usług profesjonalnych doradców.

Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z takim podejściem. Spółka Zależna zamierza podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r.

Decyzja na kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości 6,4 mln zł jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Niemniej jednak, Spółka Zależna rozważy zasadność zapłaty kwoty określonej w Decyzji oraz dodatkowo odsetek za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą ok. 2,9 mln zł - razem ok. 9,3 mln zł ("Zobowiązanie Podatkowe"), pomimo tego, iż nie zgadza się z Decyzją. Urząd natomiast uznał argumenty Spółki Zależnej i odstąpił od kwestionowania jako koszt podatkowy odsetek od otrzymanych pożyczek.

W zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału w Spółce Osobowej toczą się także spory podatkowe w Spółce Zależnej za 2016 rok oraz innych spółkach zależnych Emitenta, o czym Emitent informował w raportach bieżących: nr 22/2019 z 6.06.20219 r., 38/2019 z 9.09.2019 r., 49/2019 z 11.12.2019 r. oraz 12/2020 z 13.03.2020 r., a o ujęciu rezerwy ("Rezerwa") oraz odpisu aktywa w związku z tą sprawą Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2019 r. z 27.06.2019 r. Emitent informuje, że z kwoty Zobowiązania Podatkowego Rezerwą objęte jest 7,4 mln zł, z czego Rezerwa na podatek wynosi 5,1 mln zł.

Opis kontroli w zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału pięciu spółek zależnych w Spółce Osobowej został przedstawiony w pkt. 2.13 skonsolidowanego raportu Grupy CIECH za III kwartały 2021 r. oraz był przedstawiany w raportach okresowych, publikowanych przez Spółkę w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.12.2021, 13:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.