Newsletter

Biznes i finanse

CIECH SA (38/2021) Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 EUA.

29.12.2021, 10:48aktualizacja: 29.12.2021, 10:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 38/2021

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 r. roku CIECH Soda Deutschland GmbH _ Co. KG i CIECH Energy Deutschland GmbH ("Spółki Zależne") sprzedały 655.390 jednostek uprawnień do emisji CO2 (EUA), pochodzących z darmowej alokacji oraz wcześniej zakupionych z rynku (odpowiednio "Sprzedaż Uprawnień" oraz "Jednostki EUA"). Wartość rynkowa sprzedanych Jednostek EUA wynosi 52 mln EUR (równowartość 238 mln zł), według aktualnej wartości jednostki uprawnienia do emisji CO2, tj. 78,93 EUR/EUA (równowartość 363,30 zł).

Równocześnie Spółki Zależne zawarły umowy zabezpieczające zakup 655.390 jednostek uprawnień do emisji CO2 na rynku terminowym, z terminem rozliczenia w kwietniu 2022 r. oraz w kwietniu 2023 r. ("Zabezpieczenie"). Terminy rozliczenia Zabezpieczenia przypadają przed terminem, kiedy wymagane jest umorzenie jednostek w ilości odpowiadającej emisjom CO2 zrealizowanym za odpowiednio rok 2021 oraz 2022.

Sprzedaż Uprawnień oraz Zabezpieczenie (łącznie: "Transakcja"):

1. mają wpływ na odpowiedni wzrost poziomu gotówki w Spółkach Zależnych

2. mają wpływ na obniżenie skonsolidowanego długu netto Grupy CIECH o ok. 238 mln zł, liczonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

3. mają nieistotny wpływ na EBITDA, ograniczony do różnicy pomiędzy ceną sprzedaży Jednostek EUA a ceną odkupu jednostek CO2, tj. ok. 2 mln zł.

4. nie mają wpływu na zmianę ekspozycji netto Grupy CIECH na ryzyko rynkowe związane z wahaniami ceny jednostek uprawnień do emisji CO2.

Głównym celem Transakcji było pozyskanie środków finansowych, które w krótkim terminie poprawiają płynność i obniżają koszty finansowania w Grupie CIECH. Środki pozyskane z Transakcji będą przeznaczone m.in. na redukcję wykorzystania źródeł finansowania krótkoterminowego (kredyty w rachunku bieżącym, faktoring) o wyższym koszcie finansowania.

Spółka zakłada, że pozyskanie środków finansowych poprzez sprzedaż jednostek uprawnień do emisji CO2 będzie mogło być powtarzane w kolejnych latach - w terminach, ilości oraz wartości uzależnionych m.in. od terminów przyznania alokacji jednostek oraz ich ilości i wartości rynkowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.12.2021, 10:48
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ