Newsletter

Biznes i finanse

CIECH SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

23.09.2021, 17:14aktualizacja: 23.09.2021, 17:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży 1 695 785 1 480 602 372 929 333 371
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 237 847 119 359 52 306 26 875
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 178 021 78 443 39 150 17 662
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 192 290 34 017 42 288 7 660
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 192 408 34 698 42 314 7 813
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących (118) (681) (26) (153)
Inne całkowite dochody netto 25 455 (22 213) 5 598 (5 001)
Całkowite dochody ogółem 217 745 11 804 47 886 2 659
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 431 155 316 059 94 818 71 164
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (368 170) (381 758) (80 966) (85 956)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (9 869) 446 902 (2 170) 100 624
Przepływy pieniężne netto razem 53 116 381 203 11 682 85 832
Aktywa razem 5 969 634 5 730 323 1 320 481 1 241 728
Zobowiązania długoterminowe 2 368 581 401 146 523 930 86 926
Zobowiązania krótkoterminowe 1 422 869 3 210 639 314 738 695 727
Kapitał własny razem 2 178 184 2 118 538 481 813 459 075
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 2 180 298 2 120 615 482 281 459 525
Udziały niekontrolujące (2 114) (2 077) (468) (450)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 63 620 62 324
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,65 0,66 0,80 0,15
Dane Jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży 765 364 837 545 168 315 188 581
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 17 998 19 392 3 958 4 366
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 33 500 32 952 7 367 7 419
Zysk/(strata) netto za okres 72 520 32 768 15 948 7 378
Inne całkowite dochody netto 27 676 (26 417) 6 086 (5 948)
Całkowite dochody ogółem 100 196 6 351 22 034 1 430
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (73 444) (90 418) (16 151) (20 358)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (170 442) (89 677) (37 483) (20 192)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 97 251 467 050 21 387 105 161
Przepływy pieniężne netto razem (146 635) 286 955 (32 247) 64 611
Aktywa razem 4 495 243 4 357 634 994 346 944 274
Zobowiązania długoterminowe 1 999 136 40 973 442 208 8 879
Zobowiązania krótkoterminowe 960 242 2 722 893 212 405 590 035
Kapitał własny razem 1 535 865 1 593 768 339 733 345 360
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 63 620 62 324

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 23.09.2021, 17:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ