Newsletter

CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

06.06.2017, 16:29aktualizacja: 06.06.2017, 16:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zajął stanowisko w sprawie realizacji gazociągu Nord Stream 2 (dokument opatrzony klauzulą „zastrzeżone”).

Zaakceptowano:

- założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018;

- propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.;

- propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.;

- propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

# # #

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, przedłożone przez ministra rozwoju i finansów.

Celem polityki budżetowej w 2018 r. będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych z jednoczesnym wspieraniem inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu. Rozwiązania społeczno-gospodarcze, w tym działania służące realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, zostaną wprowadzone w sposób, który nie naruszy stabilności finansów publicznych.

W szczególności respektowane będą przepisy unijne zapisane w Pakcie Stabilności i Wzrostu (w tym limit 3 proc. PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych) oraz uwarunkowania zawarte w krajowych przepisach, w tym głównie ograniczenia wynikające ze stosowania stabilizującej reguły wydatkowej.

Dokument zostanie przedstawiony Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca br.

Założenia makroekonomiczne

Wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. ma wynieść 3,6 proc. Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie prywatny popyt krajowy, wspierany oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji publicznych, finansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z prognozą, w 2018 r. wzrost PKB w ujęciu realnym przyspieszy i osiągnie 3,8 proc.

W 2017 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 3,2 proc., aby w kolejnym roku zwiększyć się o kolejne 0,8 proc. Oczekiwana jest też kontynuacja spadkowej tendencji dotyczącej stopy bezrobocia. Szacuje się, że stopa bezrobocia na koniec 2017 r. spadnie do 7,2 proc., a na koniec 2018 r. wyniesie 6,4 proc. wobec 8,3 proc. z końca 2016 r.

Poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8 proc. wobec 3,6 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2016 r. W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 4,7 proc. Uwzględniając oczekiwany wzrost zatrudnienia, w latach 2017-2018 należy spodziewać się istotnego wsparcia dochodów gospodarstw domowych ze strony rynku pracy. Dodatkowo, kontynuowane będzie wsparcie dochodów rodzin w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”. Pozwala to przewidywać, że w 2017 r. realny wzrost spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0 proc. wobec 3,8 proc. w roku ubiegłym. W 2018 r. realne tempo wzrostu konsumpcji prywatnej wyniesie 3,5 proc.

Prognozuje się, że po okresie deflacji w latach 2015-2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany inflacji będą stopniowo zmierzać w kierunku celu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych i rynku żywności, średnioroczny wskaźnik inflacji w 2017 r. powinien ukształtować się na poziomie 1,8 proc., w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3 proc.

Dochody budżetu państwa

Założono, że w 2018 r. stawki VAT pozostaną na poziomach obowiązujących w 2017 r. Jednocześnie w 2018 r. spodziewane są wpływy z zawieszonego obecnie podatku od handlu detalicznego.

Na poziom dochodów budżetu państwa w 2018 r. istotny wpływ będą miały także działania związane z poprawą przestrzegania przepisów podatkowych.

Będą one głównie skoncentrowane na

Ograniczenie tzw. luki podatkowej w VAT, stanowiące główny cel Krajowej Administracji Skarbowej, umożliwią w szczególności: system teleinformatyczny wspierający wykrywanie faktur dokumentujących czynności fikcyjne, na podstawie jednolitych plików kontrolnych (JPK) zawierających ewidencję zakupu i sprzedaży VAT oraz innych narzędzi analitycznych;

- wprowadzenie obowiązku przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej danych, które umożliwią szybką identyfikację podejrzanych transakcji i weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku bankowym;

- wdrożenie systemu teleinformatycznego i mechanizmu analizy ryzyka, ograniczającego wykorzystywanie przez przestępców uczestniczących w wyłudzeniach podatku VAT niedoskonałości w przepływie informacji w ramach systemu bankowego;

- wprowadzenie w 2018 r. tzw. modelu podzielonej płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która będzie wpłacana przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku, która trafi bezpośrednio na odrębne konto VAT, przeznaczone do opłacania przez podatnika VAT naliczonego i swoich zobowiązań z tytułu VAT do urzędu skarbowego;

- wprowadzenie wielu dodatkowych działań w obszarze podatków: VAT, CIT i akcyzy, których celem jest poszerzanie wiedzy oraz jakości instrumentów analitycznych i kontrolnych.

Pozytywne skutki dla budżetu przyniosą również zmiany w ustawie o grach hazardowych oraz wzmocnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.

Wydatki budżetu państwa

Zasadniczy wpływ na wysokość wydatków budżetowych będzie miała tzw. stabilizująca reguła wydatkowa, która wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków dla organów i jednostek finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2017 r. oraz stabilizującą regułą wydatkową, którą objętych jest ok. 90 proc. wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, kwota wydatków wynosi w 2017 r. 764,8 mld zł i jest wyższa o 5 proc. niż w 2016 r.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 szacuje się wzrost kwoty wydatków w 2018 r. o 4,8 proc.

Rząd ustalił, że podczas prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 r. zostanie przeznaczone co najmniej 2 proc. PKB na obronność.

# # #

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 proc.) w stosunku do 2017 r.

Jednocześnie Rada Ministrów proponuje, aby minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosiła 13,50 zł (w 2017 r. jest to 13 zł).

Propozycje te rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca 2017 r.

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, adekwatnie do wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia nie powinien negatywnie wpłynąć na rynek pracy.

Według prognozy Ministerstwa Finansów, wzrost gospodarczy w najbliższych latach utrzyma się na podobnym lub nieznacznie wyższym poziomie – w 2017 r. wzrost PKB powinien wynieść 3,6 proc., natomiast w roku przyszłym 3,8 proc.

Jednocześnie Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wskazuje, że ostatnie lata były okresem szybkiego wzrostu zatrudnienia. Liczba pracujących w 2016 r. przekraczała 16 mln osób, czyli najwięcej od początku formowania się gospodarki rynkowej. Również liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw systematycznie rośnie. Wzrostowi liczby miejsc pracy towarzyszy spadek bezrobocia. Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej, bezrobocie w Polsce (według BAEL) w 2017 r. ma spaść do 5,2 proc., a w 2018 r. powinno osiągnąć 4,4 proc.

# # #

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r.

Przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ograniczone możliwości finansowe państwa, wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej i unijnych reguł fiskalnych; potrzebę zabezpieczenia w budżecie na 2018 r. dodatkowych środków na zaplanowane działania.

Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wyniesie nie mniej niż 102,4 proc.

# # #

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2018 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- dynamika realna PKB – 3,8 proc.;

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 proc.;

- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 4,7 proc;

- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5,3 proc.;

- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej –10 457 tys. etatów;

- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 6,4 proc.;

- przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 545 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2017 r.);

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2018 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

Z uwagi na konieczność przestrzegania tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, unijnych reguł fiskalnych oraz zabezpieczenia środków na projektowane działania rządu (kontynuacja programu „Rodzina 500 plus”, dalsza modernizacja sił zbrojnych, obniżenie wieku emerytalnego) w 2018 r. planowane jest utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 100 proc. 2017 r.

Określenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 proc., nie wyklucza wzrostu wynagrodzeń indywidulanych w ramach planowanych środków na płace.

Rząd do 15 czerwca br. przedstawi propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018 r. Radzie Dialogu Społecznego.

# # #

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W kwietniu 2016 r. wszedł w życie program „Rodzina 500+”. Wprowadził on powszechne, od drugiego dziecka, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia 18. roku życia. Było to nowe otwarcie polityki rodzinnej, która jest jednym z priorytetów rządu.

Zaproponowany projekt ustawy jest kolejnym punktem w rozwoju skutecznej i efektywnej polityki rodzinnej, której głównym celem jest zachęcenie polskich rodzin do posiadania większej liczby dzieci oraz wprowadzanie znaczących ułatwień w ich wychowywaniu.

Projekt realizuje rekomendacje zawarte w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, przyjętym przez rząd 4 kwietnia 2017 r.

Program „Rodzina 500+”

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, a z kryterium dochodowym (800/1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko (rozumiane jako najstarsze lub jedynie dziecko do ukończenia 18. roku życia).

Zaproponowano zmiany, które zlikwidują nieliczne, ale jednak niepożądane zjawiska, takie jak np.:

- dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej napływały sygnały od gmin, realizujących program „Rodzina 500+”, że czasami dochodzi do dopasowywania przez wnioskodawców i członków ich rodzin osiąganego dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, np. przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach, co pozwalało skorzystać z instytucji utraty dochodu.

Dlatego zaproponowano, aby wyłączyć stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepis ten będzie zastosowany po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 r.

- niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie przez rodziców samotnego wychowywania dziecka, aby wyłączyć drugiego z rodziców ze składu rodziny i jego dochodu

Gminy sygnalizowały przypadki składania przez rodziców dziecka, którzy nie są małżeństwem, niezgodnych ze stanem faktycznym deklaracji, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko (przede wszystkim, aby wyłączyć drugiego z rodziców ze składu rodziny i jego dochodu).

Dlatego zaproponowano dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, świadczenie wychowawcze na dziecko powinno być przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko, dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, np. gdy drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Analogiczne rozwiązanie stosowane jest od 2005 r. przy przyznawaniu zasiłku rodzinnego.

- pobierania świadczenia wychowawczego przez osoby, które nie zamieszkują w Polsce

W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia przez osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze warunków uprawniających do tego świadczenia (w szczególności warunku zamieszkiwania w Polsce) – organ właściwy (tj. gmina) będzie mógł wezwać osobę otrzymującą świadczenie do osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich wyjaśnień potwierdzających spełnianie tych warunków. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie wstrzymana, jeżeli osoba otrzymująca to świadczenie odmówiła udzielenia lub nie udzieliła wyjaśnień, co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku zaś udzielenia wyjaśnień, świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w jakim przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2018 r.

Opieka nad dziećmi do lat 3

Według badań, brak dostępnej opieki dla najmłodszych dzieci oraz wysokie opłaty związane z pobytem dzieci w instytucjach opieki, są jednymi z głównych barier w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi.

Obecnie odsetek dzieci objętych opieką pozostaje na niezadowalającym poziomie i wynosi ok. 11,2 proc. dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Jednocześnie w ponad 70 proc. gmin w Polsce brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Biorąc pod uwagę cel postawiony w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, czyli planowane zapewnienie do 2030 r. miejsc opieki dla 33 proc. dzieci w wieku do 3. roku życia, konieczne jest utworzenie jeszcze ok. 110 tys. miejsc (jeśli weźmie się pod uwagę dzieci w wieku 1-3 lat).

Proponowane rozwiązania ułatwią zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a tym samym umożliwią rodzicom łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Zmiany mają też na celu obniżenie kosztów funkcjonowania miejsc opieki, co powinno wiązać się z obniżeniem opłat ponoszonych przez rodziców. Przewiduje się, że wprowadzone w ustawie zmiany dotyczące spraw sanitarno-lokalowych, przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc w już istniejących żłobkach oraz powstania większej liczby miejsc w tworzonych instytucjach.

Obecnie rozwój systemu opieki nad najmłodszymi dziećmi jest wspierany ze środków budżetu państwa – od 2015 r. co roku przeznacza się na ten cel 151 mln zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

Na podstawie proponowanego projektu ustawy zaplanowano przeznaczenie dodatkowo 250 mln zł rocznie z Funduszu Pracy na powstawanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (przez 5 lat) oraz zabezpieczenie w rezerwie celowej budżetu państwa 250 mln zł (co oznacza zwiększenie rezerwy o 99 mln zł). Ze środków tych finansowany będzie program wsparcia aktywizacji zawodowej osób, które zmuszone są do rezygnacji z pracy w związku z opieką na dziećmi do lat 3 i brakiem odpowiednich instytucji opieki.

Wsparcie finansowe byłoby kierowane w szczególności do gmin w powiatach o wysokim stopniu bezrobocia (np. 150 proc. średniej krajowej). Służyć ma to aktywizacji zawodowej kobiet z dziećmi do lat 3, a także zwiększeniu liczby instytucji opieki nad dziećmi w kraju.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

Karta Dużej Rodziny (KRD)

Na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny przyznawane są obecnie następujące uprawnienia ustawowe:

- rodzice oraz małżonkowie rodziców otrzymują ulgę 37 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na podstawie biletów jednorazowych oraz ulgę 49 proc. przy przejazdach osobowych i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych;

- członkowie rodzin wielodzietnych mogą korzystać ze zniżek w opłacie paszportowej – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców;

- członkowie rodzin wielodzietnych są zwolnieni z opłat za wstęp do parków narodowych.

Ponadto, podmioty publiczne i niepubliczne przyznają posiadaczom Kart dodatkowe uprawnienia. Działają one w różnych branżach, m.in. spożywczej, bankowej, telekomunikacyjnej, medycznej, sportowej czy rekreacyjnej. Obecnie zniżek udziela ok. 1600 partnerów Karty Dużej Rodziny. Do 24 maja 2017 r. wydano 1,76 mln Kart.

Aby uatrakcyjnić Kartę Dużej Rodziny, dostosować ją do najnowszych rozwiązań cyfrowych, rozszerzyć wiedzę na temat ofertowych zniżek oraz zachęcić nowe firmy do włączania się w KRD, zaplanowano wprowadzenie dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach). Aplikacja umożliwi korzystanie z Karty od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowej Karty. Przyjęto, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Ponadto zaproponowano, aby uprawnieni do Karty Dużej Rodziny byli również rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Będzie to realizacją zasady równego traktowania przez władze publiczne.

Rozwiązanie to powinno wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

# # #

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.

Projekt nowelizacji przewiduje rozwiązania porządkujące działania podmiotów, które muszą utrzymywać obowiązkowe zapasy gazu ziemnego. Rozstrzyga także wątpliwości interpretacyjne sygnalizowane przez uczestników rynku gazowego, tak aby w nowym sezonie magazynowym (październik 2017 r. – wrzesień 2018 r.) możliwe było utrzymywanie zapasów obowiązkowych na nowych zasadach.

Potwierdzono, że zapasy obowiązkowe są utrzymywane od przywozu netto gazu ziemnego (przywozu pomniejszonego o wywóz), a nie od przywozu brutto.

Projekt doprecyzowuje, że zdolności przesyłowe zarezerwowane na potrzeby związane z utrzymywaniem zapasów obowiązkowych gazu ziemnego poza granicami Polski, mogą być wykorzystywane wyłącznie na te potrzeby. Oznacza to, że w przypadku utrzymywania zapasów obowiązkowych poza Polską, trzeba zarezerwować zdolności przesyłowe na zasadach ciągłych w punkcie wyjścia z systemu zagranicznego oraz punkcie wejścia do systemu krajowego. Chodzi o wielkość umożliwiającą sprowadzenie całości tych zapasów do krajowego systemu gazowego w ciągu maksymalnie 40 dni.

Zmniejszone zostaną też obowiązki administracyjne dla podmiotów, które muszą utrzymywać obowiązkowe zapasy gazu ziemnego. Nie będą one już musiały przedstawiać operatorowi systemu przesyłowego charakterystyki instalacji magazynowej, w której utrzymywane są obowiązkowe zapasy gazu ziemnego.

Wprowadzono przejrzyste zasady dotyczące uruchamiania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego przez operatora systemu przesyłowego. Określono także przejrzyste i niedyskryminacyjne reguły dokonywania rozliczeń, jeśli chodzi o uruchomienie tych zapasów.

Ponadto, projekt porządkuje kwestie sankcji, jakie prezes Urzędu Regulacji Energetyki nakłada na podmioty, które nie realizują obowiązków określonych w ustawie, dostosowując te przepisy do rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo energetyczne.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ agzi/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.06.2017, 16:29
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.