Newsletter

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 12-16 lutego 2024 (komunikat)

12.02.2024, 12:55aktualizacja: 12.02.2024, 12:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Centrum Informacyjne Senatu przesyła plan posiedzeń komisji senackich:

Wtorek, 13 lutego

Komisja Klimatu i Środowiska

godz. 12.00, sala 217

Rozwiązania prawne chroniące Puszczę Białowieską jako Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO – sprawiedliwa społecznie transformacja obszaru Puszczy Białowieskiej i jej trwała, pełna ochrona.

Środa, 14 lutego

Komisja Infrastruktury

godz. 15.00, sala 182

Informacja ministra infrastruktury na temat przywrócenia pasażerskiego transportu kolejowego i podniesienia jakości transportu towarowego między Trójmiastem a Bytowem.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

godz. 16.00, sala 217

Wybór zastępcy przewodniczącego komisji. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

godz. 16.15, sala 217

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 51, druki sejmowe nr 188, 196 i 196-A).

Czwartek, 15 lutego 2024 r.

Komisja Spraw Unii Europejskiej

godz. 8.15, sala 182

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej zmieniającej dyrektywę 2012/29/UE ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW – COM(2023) 424.

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – COM(2022) 105.

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie norm dotyczących organów ds. równości w dziedzinie równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy oraz uchylającej art. 20 dyrektywy 2006/54/WE i art. 11 dyrektywy 2010/41/UE – COM(2022) 688.

Wniosek w sprawie dyrektywy Rady UE dotyczącej norm funkcjonowania organów ds. równości w obszarze równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, równego traktowania osób w dziedzinie zatrudnienia i pracy bez względu na wyznawaną religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, oraz uchylającej art. 13 dyrektywy 2000/43/WE i art. 12 dyrektywy 2004/113/WE – COM(2022) 689.Komisja Obrony Narodowej

godz. 9.00, sala 179

Omówienie planu pracy Komisji Obrony Narodowej na rok 2024.

Komisja Petycji

godz. 9.30, sala 182

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o lasach, w formie przedłożonej Sejmowi IX kadencji w dniu 24 marca 2022 r. (P11-19/23).Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 105b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez rozszerzenie możliwości korzystania przez skazanych z samoinkasujących aparatów telefonicznych w jednostkach penitencjarnych (cd.) (P10-70/22).

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 105a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia obligatoryjnego zezwolenia na widzenie skazanego z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, w sytuacji kiedy skazany takich osób nie posiada (cd.) (P10-21/23).Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, w celu wprowadzenia każdorazowej możliwości wykupu mieszkań zakładowych na wniosek najemcy oraz wprowadzenia nowych zasad bonifikat (cd.) (P10-36/22).

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu wprowadzenia obligatoryjności sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, które przed przejęciem przez władze samorządowe były mieszkaniami przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, na pisemne żądanie najemców, którzy w dniu przejęcia byli uprawnieni do korzystania z tych lokali (cd.) (P10-06/23).

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (cd.) (P10-19/22).

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Klimatu i Środowiska

godz. 10.30, sala 176

Stanowisko komisji w sprawie energetyki odnawialnej w Polsce.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kos/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.02.2024, 12:55
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii