Newsletter

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 4-7 października (komunikat)

03.10.2022, 09:58aktualizacja: 03.10.2022, 15:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Plan posiedzeń komisji senackich 4-7 października

Wtorek 4 października 2022 r.

Komisja Zdrowia (100.)godz. 9.00, sala 179 · Rozpatrzenie ustawy o medycynie laboratoryjnej (druk senacki nr 802, druki sejmowe nr 2477, 2570 i 2570-A).

Komisja Zdrowia (101.)godz. 10.30, sala 179 · Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (cd.).

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (122.)godz. 11.00, sala obrad plenarnych Senatu · Centralny Port Komunikacyjny – klucz do bezpieczeństwa i rozwoju Polski.

Komisja Kultury i Środków Przekazu (69.)godz. 12.00, sala 217 · Prezentacja i dyskusja nad społecznym projektem reformy mediów publicznych, autorstwa Jana Dworaka, prof. Stanisława Jędrzejewskiego, prof. Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej, mec. Karola Kościńskiego, prof. Tadeusza Kowalskiego oraz Jacka Wekslera.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (127.)godz. 13.00, sala 179 · Funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w Polsce.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (44.)godz. 13.00, sala 182 · Udział Polonii i Polaków za granicą w wyborach krajowych – analiza reprezentacji politycznej i frekwencji wyborczej (wprowadzenie do dyskusji – prof. Jarosław Flis). · Sprawy różne.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (86.)godz. 14.00, sala 176 · Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (123.) oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (87.)godz. 15.00, sala obrad plenarnych Senatu · Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk senacki nr 801, druki sejmowe nr 2038 i 2583).

Komisja Obrony Narodowej (36.)godz. 15.00, sala 179 · Informacja ministra obrony narodowej na temat stanu obecnego i kierunków rozwoju transportu wojskowego.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (181.) oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (128.)godz. 15.00, sala 182 · Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 808, druki sejmowe nr 2429, 2587 i 2587-A).

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (124.)godz. 16.00, sala obrad plenarnych Senatu · Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 804, druki sejmowe nr 2544, 2586 i 2586-A). · Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (druk senacki nr 803, druki sejmowe nr 2479, 2584 i 2584-A). · Rozpatrzenie ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 (druk senacki nr 812, druki sejmowe nr 2616, 2621 i 2624-A). · Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (druk senacki nr 815, druk sejmowy nr 2630, 2643 i 2643-A).

Komisja Infrastruktury (100.)godz. 16.00, sala 176 · Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk senacki nr 799, druki sejmowe 2449 i 2571).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (182.)godz. 16.30, sala 182 · Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk senacki nr 798, druki sejmowe nr 2323, 2424 i 2424-A).

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (202.)godz. 17.00, sala 179 · Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, celem objęcia ulgą na przejazdy koleją w pociągach osobowych oraz autobusami w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych osób niepełnosprawnych, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji (P10-27/22). · Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w celu wprowadzenia jednolitego systemu ulg na przejazdy (P10-58/22). · Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, celem zmiany sposobu wyboru starosty (P10-29/22). · Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 96 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, poprzez wprowadzenie zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych osób dochodzących roszczeń w sprawach dotyczących zdarzeń medycznych (P10-30/22). · Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 160, 202 i 203 oraz załącznika nr 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, celem wprowadzenia zmian w przeprowadzaniu wyborów do Sejmu RP (P10-31/22). · Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (P10-32/22). · Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej określenia wysokości renty socjalnej, zbiegu renty socjalnej i rodzinnej, zmiany zasad wyliczania oraz podwyższania zasiłku pielęgnacyjnego oraz waloryzacji dodatku pielęgnacyjnego i waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. (P10-33/22). · Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu uchwalenia ustawy o służbie parlamentarnej, regulującej funkcjonowanie administracji parlamentarnej (P10-34/22). · Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zmianę w sposobie przyznawania ulgi podatkowej dla małżeństw na jedno małoletnie dziecko (P10-35/22). · Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (P10-39/22).

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (156.)godz. 17.30, sala 182 · Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 804, druki sejmowe nr 2544, 2586 i 2586-A).

Komisja Infrastruktury (101.) oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (183.)godz. 17.30, sala 217 · Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 800, druki sejmowe nr 2349, 2559 i 2559-A).

Środa 5 października 2022 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (157.) oraz Komisja Ustawodawcza (271.)godz. 8.30, sala obrad plenarnych Senatu · Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (117.)godz. 8.30, sala 179 · Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r. (druk senacki nr 818, druki sejmowe nr 2431 i 2605). · Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r. (druk senacki nr 819, druki sejmowe nr 2529 i 2592). · Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Nowym Delhi dnia 25 kwietnia 2022 r. (druk senacki nr 820, druki sejmowe nr 2538 i 2604). · Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11 ustęp 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. (druk senacki nr 817, druki sejmowe nr 2430 i 2475).

Komisja Środowiska (86.)godz. 9.00, sala 217 · Informacja Ministra Infrastruktury o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2020–2021.

Czwartek 6 października 2022 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (118.)godz. 8.30, sala 176 · Wojna Rosji z Ukrainą – wsparcie Polski dla Ukrainy.

Piątek 7 października 2022 r.

Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych (15.)godz. 10.00, sala 217 · Wysłuchanie ekspertów komisji w zakresie oceny kontroli nad służbami specjalnymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ sdd/ godl/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.10.2022, 09:58
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ