Newsletter

COGNOR HOLDING SA Raport okresowy kwartalny 1/2024 Q

15.05.2024, 20:12aktualizacja: 15.05.2024, 20:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 1/2024 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 174 2 498 503 531
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 177 58 990 1 429 12 550
III. Zysk (strata) brutto 3 745 58 813 867 12 512
IV. Zysk (strata) netto 4 305 59 243 996 12 604
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -551 3 347 -128 712
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 127 469 1 418 100
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 575 99 431 -1 290 21 153
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 103 247 0 21 965
IX. Aktywa, razem 1 642 014 1 636 049 381 784 376 276
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 332 890 331 230 77 400 76 180
XI. Zobowiązania długoterminowe 98 338 98 275 22 865 22 602
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 234 552 232 955 54 536 53 578
XIII. Kapitał własny 1 309 124 1 304 819 304 384 300 096
XIV. Kapitał zakładowy 257 131 257 131 59 785 59 138
XV. Liczba akcji (w tys. zł.) 171 421 171 421
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,03 0,35 0,01 0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,02 0,33 0,00 0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 7,64** 7,61*** 1,78 1,75
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 6,84** 6,94*** 1,59 1,60
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,00 1,22 0,00 0,26

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.05.2024, 20:12
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ