Newsletter

COGNOR HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QS

15.05.2024, 20:31aktualizacja: 15.05.2024, 20:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 686 280 887 447 158 821 188 798
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 676 88 568 3 396 18 842
III. Zysk (strata) brutto 8 610 184 637 1 993 39 280
IV. Zysk (strata) netto 6 195 172 278 1 434 36 651
"IV.a. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 6 133 169 020 1 419 35 958
"IV.b. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące" 62 3 258 14 693
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 699 34 085 856 7 251
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -137 367 -33 984 -31 790 -7 230
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 681 78 741 2 472 16 752
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -122 987 78 842 -28 462 16 773
IX. Aktywa, razem 2 586 141 2 273 924 601 302 522 982
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 343 145 1 032 714 312 294 237 515
XI. Zobowiązania długoterminowe 512 410 412 335 119 140 94 833
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 830 735 620 379 193 154 142 681
XIII. Kapitał własny 1 242 996 1 241 210 289 008 285 467
XIV. Kapitał zakładowy 257 131 257 131 59 785 59 138
XV. Liczba akcji (w tys.) 171 421 171 421
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,04 0,99 0,01 0,21
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,03 0,95 0,01 0,20
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 7,25** 7,24*** 1,69 1,67
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 6,49** 6,6*** 1,51 1,52
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,00 1,22 0,00 0,26

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.05.2024, 20:31
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ