Newsletter

COGNOR HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

24.04.2024, 00:40aktualizacja: 24.04.2024, 00:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 721 524,00 3 666 690,00 613 232,00 782 094,00
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 203 306,00 722 726,00 45 810,00 154 155,00
III. Zysk (strata) brutto 264 996,00 728 704,00 59 711,00 155 430,00
IV. Zysk (strata) netto 235 808,00 610 373,00 53 134,00 130 191,00
"IV.a. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej" 229 254,00 577 917,00 51 657,00 123 268,00
"IV.b. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące" 6 554,00 32 456,00 1 477,00 6 923,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 294 545,00 486 418,00 66 369,00 103 751,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -359 064,00 -235 834,00 -80 907,00 -50 303,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -124 318,00 -5 479,00 -28 012,00 -1 169,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -188 837,00 245 105,00 -42 550,00 52 280,00
IX. Aktywa, razem 2 273 924,00 2 083 016,00 522 982,00 444 149,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 032 714,00 854 585,00 237 515,00 182 218,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 412 335,00 346 112,00 94 833,00 73 799,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 620 379,00 508 473,00 142 681,00 108 419,00
XIII. Kapitał własny 1 241 210,00 1 228 431,00 285 467,00 261 931,00
XIV. Kapitał zakładowy 257 131,00 257 131,00 59 138,00 54 827,00
XV. Liczba akcji (w tys.) na 31 grudnia 171 421,00 171 421,00
XVI. (Strata)/zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,31 0,76
XVII. Rozwodniona (strata) zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,28 0,76
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia 7,24 7,17 1,67 1,53
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia 1,52 1,53
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 1,22 0,15 0,27 0,03

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 24.04.2024, 00:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ