Newsletter

EFEKT SA (4/2024) Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta, oświadczenia o uchyleniu się od aneksu do istotnej umowy.

04.04.2024, 21:01aktualizacja: 04.04.2024, 21:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2024

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej również: "Emitent") w nawiązaniu do informacji objętych raportem bieżącym nr 17/2019 z dnia 3 lipca 2023 roku o zawarciu przez spółki zależne od Emitenta tj.: Efekt- Hotele S.A. oraz Lider Hotel Sp. z o.o. aneksów do umów dzierżawy obiektów hotelowych położonych w Krakowie przy ul. Opolskiej zawartych ze spółką Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przekazuje do publicznej wiadomości, że dniu 3 kwietnia 2024 roku do spółki Lider Hotel Sp. z o.o. wpłynęło oświadczenie dzierżawcy o uchyleniu się od skutków aneksu do umowy dzierżawy podpisanego w dniu 3 lipca 2023 roku, modyfikującego zasady rozliczania czynszu dzierżawnego.

Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w złożonym oświadczeniu powołała się na błąd co do czynności prawnej, uzasadniając ponadto złożenie przedmiotowego oświadczenia z dnia 25 marca 2024 roku, brakiem możliwości regulowania czynszu dzierżawnego obliczanego według zasad określonych w treści aneksu do umowy dzierżawy z dnia 3 lipca 2023 roku, zgodnie z którym wysokość czynszu dzierżawnego wg obliczeń dzierżawcy stanowi równowartość 33% wartości przychodów uzyskanych z działalności hotelarskiej prowadzonej przez dzierżawcę w przedmiocie dzierżawy, z tym zastrzeżeniem, że nie może być on niższy od kwoty 566.000 zł w okresie od lipca do grudnia 2023 rok; 615.000,00 zł w roku 2024 oraz 650.000,00 zł w roku 2025.

Z powołaniem się ponadto na art. 700 k.c., dzierżawca zakwestionował wysokość czynszu za okres od lipca 2023 roku wskazując, że jego zdaniem, wysokość czynszu nie została skorelowana z możliwościami przychodowymi przedmiotu dzierżawy i wobec tego, zadeklarował wolę rozliczenia czynszu dzierżawnego zgodnie z zasadami obowiązującymi do lipca 2023 roku.

Emitent kwestionując podstawy faktyczne i prawne przedmiotowego oświadczenia, zażądał przedstawienia przez dzierżawcę dokumentacji źródłowej dotyczącej okoliczności, z których dzierżawca wywodzi skutki prawne i po ich analizie, niezwłocznie podejmie decyzję co do dalszych kroków prawnych co do dochodzenia spornych należności sięgających ok. 5.200.000,00 zł oraz rozwiązania zawartej przez spółkę zależną od Emitenta z Central Fund of Immovables Sp. z o.o. umowy dzierżawy, lub też jeżeli stanowisko dzierżawcy okaże się racjonalnie i ekonomicznie uzasadnione, do zawarcia porozumienia z dzierżawcą, dotyczącego rozliczenia spornych wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego oraz zabezpieczenia interesów spółki Lider Hotel Sp. z o.o.

Powyższa informacja zostaje przekazana do publicznej wiadomości, z tego względu, że umowa dzierżawy o zawarciu i zmianach której Emitent informował w raportach bieżących, jest podstawową umową stanowiącą źródło przychodów spółki zależnej od Emitenta, pozwalającej na obsługę zobowiązania kredytowego wobec banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.04.2024, 21:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii