Newsletter

EFEKT SA (5/2024) Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta, oświadczenia o uchyleniu się od aneksu do istotnej dla spółki zależnej umowy.

08.04.2024, 22:39aktualizacja: 08.04.2024, 22:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2024

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej również: "Emitent") w nawiązaniu do informacji objętych raportem bieżącym nr 17/2019 z dnia 3 lipca 2023 roku o zawarciu przez spółki zależne od Emitenta tj.: Efekt- Hotele S.A. oraz Lider Hotel Sp. z o.o. aneksów do umów dzierżawy obiektów hotelowych położonych w Krakowie przy ul. Opolskiej zawartych ze spółką Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przekazuje do publicznej wiadomości, że dniu dzisiejszym od spółki zależnej Efekt Hotele S.A. (wydzierżawiającego) do Emitenta wpłynęło oświadczenie Central Fund of Immovables Sp. z o.o. (dzierżawca) o uchyleniu się od skutków aneksu do umowy dzierżawy podpisanego w dniu 3 lipca 2023 roku, modyfikującego zasady rozliczania czynszu dzierżawnego.

Dzierżawca w złożonym oświadczeniu powołała się na błąd co do czynności prawnej, uzasadniając ponadto złożenie przedmiotowego oświadczenia z dnia 25 marca 2024 roku nadanego 28 marca 2024 roku, że stawka czynszu zaoferowana przez Wydzierżawiającego, w swobodnych warunkach dokonania czynności, nie zostałaby przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. nigdy zaakceptowana. Należy przy tym podkreślić, że jednocześnie tak wadliwe oświadczenie pochodzi od spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o., mimo że spółka ta dotąd świadczyła obsługę prawną na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A., jako profesjonalista w tej dziedzinie i także doradzała przy zawarciu kwestionowanego aneksu.

Emitent podkreśla, iż już po wstępnej analizie w ślad za Wydzierżawiającym całkowicie nie należy uznać, że zawarcie w dniu 3 lipca 2023 roku aneksu do umowy dzierżawy z 1 października 2019 roku "rażąco narusza interesy jednej ze stron stosunku prawnego, a w konsekwencji zasadę lojalności i uczciwości kupieckiej oraz ekwiwalentności świadczeń.". W szczególności, że przy określaniu jego warunków, w tym właśnie wysokości czynszu dzierżawnego aktywnie uczestniczyli obecny dyrektor działu prawnego spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. radca prawny oraz dyrektor finansowy w/w spółki w raz z podległymi im pracownikami, a zatem osoby, które również dbały przy tej czynności o interes reprezentowanej przez nich spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o.

Dzierżawca w oddzielnym piśmie kwestionując wysokość czynszu za okres od lipca 2023 roku wskazał, że jego zdaniem, wysokość czynszu nie została skorelowana z możliwościami przychodowymi przedmiotu dzierżawy wskazując jednak, iż co do zasady nie uchyla się od zapłaty czynszu dzierżawnego oraz zadeklarował wolę rozliczenia czynszu dzierżawnego zgodnie z zasadami obowiązującymi do lipca 2023 roku, co jak się wydaje na chwilę obecna nie jest możliwe do zaakceptowania.

Należy także wskazać, iż Wydzierżawiający przywołał również jako powód niższy standard hotelu co powoduje ryzyko niższej wysokości czynszu dzierżawnego, a co należy uznać ważny ale w tym przypadku chybiony, gdyż czynsz określa % wartości przychodów uzyskanych z działalności hotelarskiej prowadzonej przez dzierżawcę w przedmiocie dzierżawy, z tym zastrzeżeniem, że nie może być on niższy od kwoty 190.000 zł w okresie od lipca do grudnia 2023 rok; 209.000,00 zł w roku 2024 oraz 220.000,00 zł w roku 2025. Przy założeniu iż obiekt ten posiada o 10 pokoi więcej niż sąsiedni Premier Hotel ze znacząco wyższym czynszem.

Emitent kwestionując podstawy faktyczne i prawne przedmiotowego oświadczenia, zażądał przedstawienia przez dzierżawcę dokumentacji źródłowej dotyczącej okoliczności, z których dzierżawca wywodzi skutki prawne i po ich analizie, niezwłocznie podejmie decyzję co do dalszych kroków prawnych co do dochodzenia spornych należności sięgających ok. 1.415.000,00 zł oraz rozwiązania zawartej przez spółkę zależną od Emitenta z Central Fund of Immovables Sp. z o.o. umowy dzierżawy, lub też jeżeli stanowisko dzierżawcy okaże się racjonalnie i ekonomicznie uzasadnione, do zawarcia porozumienia z dzierżawcą, nieznacznie obniżając czynsz dzierżawny przy pełnym zabezpieczeniu interesów spółki Efekt- Hotele S.A. oraz jej właściciela Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

Powyższa informacja zostaje przekazana do publicznej wiadomości, z tego względu, że umowa dzierżawy o zawarciu i zmianach której Emitent informował w raportach bieżących, jest podstawową umową stanowiącą źródło przychodów spółki zależnej od Emitenta, pozwalającej na obsługę zobowiązania kredytowego wobec banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Należy przy tym zaznaczyć, iż zobowiązanie kredytowe jest regulowane zgodnie z harmonogramem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.04.2024, 22:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii