Newsletter

EFEKT SA (8/2024) Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

10.06.2024, 22:39aktualizacja: 10.06.2024, 22:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 8/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem 0000115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając zgodnie z art. 401 §2 oraz art. 4021 - 4023 Kodeksu spółek handlowych, ("Spółka, Emitent") niniejszym ogłasza uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec faktu, iż do Spółki wpłynęło żądanie od Akcjonariusza Inwest sp. z o.o. z siedziba w Krakowie - (dalej: Akcjonariusz), będącego akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki - żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

Spełniając żądanie Akcjonariusza Zarząd Emitenta podjął uchwałę o dodaniu zgłoszonych spraw do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść proponowanych uchwał (projekty uchwał) zgłoszonych przez Akcjonariusza, które dotyczą zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (odwołanie) oraz zmian Statutu Spółki.

Zarząd wyjaśniał akcjonariuszowi, że z powodu upływu kadencji z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia, kończy się mandat sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej i dlatego nie załączył uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej w porządku obrad.

Sprawa objęta żądaniem Akcjonariuszy dotycząca odwołania w Radzie Nadzorczej zostaje wprowadzona w pkt 13 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawa objęta Żądaniem Akcjonariuszy dotycząca zmiany statutu zostaje wprowadzona jako pkt 15 do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na stronie internetowej Spółki http://efektsa.pl/walne-zgromadzenia.html oraz w trybie przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.

Uwzględniając uzupełnienie porządku obrad zgodnie z Żądaniem Akcjonariuszy, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 16:00 w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Premier) przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 roku.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2023,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2023.

d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie i powołanie).

14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A

15. Zmiana Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 10.06.2024, 22:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ