Newsletter

ELKOP SE (16/2024) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

13.06.2024, 17:41aktualizacja: 13.06.2024, 17:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2024

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 13.06.2024 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia (numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617916) jako Pożyczkodawcą.

Na mocy Umowy z dnia 13.06.2024 r. Emitent zaciągnął u Pożyczkodawcy pożyczkę pieniężną w kwocie 10.700.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) na okres do dnia 31.12.2034 r.

Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 1,073% w skali roku. Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki. Spłata odsetek za cały okres na jaki została zawarta umowa pożyczki, została dokonana przez Emitenta jednorazowo w dniu zawarcia umowy pożyczki. Pożyczka przeznaczona jest na bieżącą działalność Emitenta.

Emitent zabezpieczył swoje zobowiązania z tytułu zawartej umowy pożyczki poprzez wydanie Pożyczkodawcy weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zarząd informuje, że ze środków pozyskanych z opisanej wyżej pożyczki Emitent dokonał całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu przejętego długu o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI 25/2019 z dnia 27.06.2019 r. oraz części zobowiązań wynikających z umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 r. o zaciągnięciu i warunkach której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 54/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP SE, a spółką FON SE w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe.

Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkodawcy.

Prezes Zarządu Pożyczkodawcy pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Ponadto trzech z Członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkodawcy.

Ponadto Emitent informuje, że dominujący akcjonariusz Emitenta (51,4%) jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkodawcy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.06.2024, 17:41
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ