Newsletter

Biznes i finanse

FEERUM SA (10/2021) zawarcie umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A. oraz przystąpienie przez spółkę zależną Emitenta do długu Emitenta

25.06.2021, 18:00aktualizacja: 25.06.2021, 18:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 10/2021

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr K01128/21 ("Umowa Kredytowa").

Na podstawie Umowy Kredytowej Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 20.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta ("Kredyt").

Warunkiem uruchomienia Kredytu przez Bank będzie, między innymi, spłata przez Emitenta zadłużenia z tytułu umowy o multilinię nr K00756/15 zwartej pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie ("Spółka Zależna") a Bankiem w dniu 19 czerwca 2015 roku (z późniejszymi zmianami) ("Umowa o Multilinię"), o zawarciu której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku.

Wypłata lub wypłaty Kredytu na wniosek Emitenta będą możliwe przez cały okres finansowania tj. od dnia uruchomienia Kredytu do Dnia Spłaty (zdefiniowanego poniżej w niniejszym raporcie).

Emitent zobowiązał się dokonać spłaty Kredytu Obrotowego w terminie do dnia spłaty ("Dzień Spłaty") przypadającego w dniu 30 czerwca 2024 roku (w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia będący ilorazem zadłużenia netto i EBITDA, obliczony na podstawie zaudytowanych i skonsolidowanych danych finansowych Emitenta za rok 2021, będzie niższy lub równy 3,5) albo w dniu 30 czerwca 2022 roku (w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia będący ilorazem zadłużenia netto i EBITDA, obliczony na podstawie zaudytowanych i skonsolidowanych danych finansowych Emitenta za rok 2021, będzie wyższy niż 3,5).

Odsetki od wykorzystanej kwoty Kredytu będą naliczane według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Płatność odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych.

Emitent zobowiązał się dodatkowo zapewnić, w okresie obowiązywania Umowy Kredytowej, utrzymanie, na określonych umownie poziomach, wskaźnika zadłużenia, będącego ilorazem zadłużenia netto i EBITDA, oraz wskaźnika kapitałowego, będącego ilorazem kapitałów własnych i sumy bilansowej, obliczanych na podstawie rocznych zaudytowanych i skonsolidowanych danych finansowych Emitenta.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej są:

1. gwarancja dotyczącą spłaty Kredytu, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK") pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w wysokości 24,95% kwoty Kredytu tj. w kwocie 4.990.000,00 zł, obowiązująca do dnia 30 września 2024 roku, udzielona przez BGK na podstawie złożonego przez Emitenta wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - pomoc de minimis oraz formularza informacji przedstawianych przez Emitenta przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

2. zastaw rejestrowy na zbiorze określonych maszyn i urządzeń należących do Emitenta,

3. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa powyżej w punkcie 2,

4. zastaw rejestrowy na należących do Emitenta materiałach do produkcji w postaci stali znajdującej się w magazynie zlokalizowanym pod adresem siedziby Emitenta,

5. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa powyżej w punkcie 4,

6. zastaw rejestrowy na należącej do Spółki Zależnej suszarni energooszczędnej wraz z oprzyrządowaniem,

7. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa powyżej w punkcie 6,

8. zastaw rejestrowy na należących do Spółki Zależnej wszystkich zapasach zboża,

9. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa powyżej w punkcie 8,

10. zastaw rejestrowy na ogóle należności handlowych Spółki Zależnej.

Gwarancja spłaty Kredytu, o której mowa powyżej w punkcie 1, stanowi formę darmowego zabezpieczenia spłaty Kredytu, oferowaną przez Bank w oparciu o umowę podpisaną z BGK. Dodatkową korzyścią dla Emitenta jest także możliwość uzyskania z BGK refundacji zapłaconych odsetek od Kredytu (tzw. dopłata do oprocentowania). Dopłata do oprocentowania przekazywana będzie na wniosek Emitenta ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wysokość dopłaty do oprocentowania nie może przekroczyć maksymalnych kwot ustalonych na podstawie warunków przewidzianych dla korzystających z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w szczególności nie może przekroczyć dostępnej dla Emitenta pomocy de minimis na moment wnioskowania o dopłatę do oprocentowania.

W dniu 25 czerwca 2021 roku Spółka Zależna zawarła z Bankiem umowę przystąpienia do długu ("Umowa Przystąpienia do Długu") na podstawie której Spółka Zależna przystąpiła do długu Emitenta wynikającego z Umowy Kredytowej i została dłużnikiem solidarnym odpowiedzialnym za całość zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy Kredytowej. Zgodnie z postanowieniami Umowy Przystąpienia do Długu Spółka Zależna zobowiązała się do ustanowienia na rzecz Banku zabezpieczeń, o których mowa powyżej w punktach 6 - 10.

Dodatkowo Emitent oraz Spółka Zależna zobowiązali się do złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie zapłaty wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej. Emitent ponadto wystawił i przekazał Bankowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytowej nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.06.2021, 18:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ