Newsletter

INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2022 P

12.08.2022, 18:06aktualizacja: 12.08.2022, 18:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody ze sprzedaży 29 848 12 615 6 429 2 774
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 1 151 -3 381 248 -744
Zysk/Strata przed opodatkowaniem 70 -4 779 15 -1 051
Zysk/Strata netto -19 -3 892 -4 -856
Łączne dochody całkowite -19 -3 892 -4 -856
Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
Zysk/Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,27 0,00 -0,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 440 1 649 526 363
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 691 -12 255 149 -2 695
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 899 11 055 409 2 431
Przepływy pieniężne netto razem 5 030 449 1 083 99
Stan na Stan na Stan na Stan na
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa trwałe 172 661 173 383 36 889 37 697
Aktywa obrotowe 17 855 9 888 3 815 2 150
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia 0 2 245 0 488
Aktywa razem 190 516 185 516 40 703 40 335
Zobowiązania długoterminowe 51 274 46 263 10 955 10 058
Zobowiązania krótkoterminowe 16 354 16 135 3 494 3 508
Kapitał własny 122 888 122 908 26 255 26 723

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 12.08.2022, 18:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.