Newsletter

INVESTMENT FRIENDS SE Raport okresowy półroczny za 2 P

22.02.2024, 17:46aktualizacja: 22.02.2024, 17:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2 półrocze /2023 półrocze / 2 półrocze /2022
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 68
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 68
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 68
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 5 7
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 40 22
Aktywa razem* 1 474 1 469
Zobowiązania krótkoterminowe* 47 51
Kapitał zakładowy* 405 405
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 050 000 34 945 890
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,35 0,35

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.02.2024, 17:46
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii