Newsletter

IZOLACJA JAROCIN SA (8/2024) Informacja o wypłacie dywidendy

11.06.2024, 10:10aktualizacja: 11.06.2024, 10:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 8/2024

Zarząd IZOLACJI - JAROCIN SA zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż ZWZA IZOLACJI - JAROCIN SA w dniu 10 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę nr 8/2023 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Zgodnie z podjętą uchwałą Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć część zysku za rok obrotowy 2023 w kwocie 380 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy zł. 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tj. 0,10 zł brutto (dziesięć groszy) na jedna akcje. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 3 800 000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji.

Dniem dywidendy jest 15 lipca 2024 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 10 października 2024 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.06.2024, 10:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ