Newsletter

Biznes i finanse

KCI SA (12/2022) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 23.06.2022 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia)

23.06.2022, 20:10aktualizacja: 23.06.2022, 20:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 12/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje informację, iż:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ KCI SA) podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 5 lipca 2022 roku do godz. 8:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 5 lipca 2022 roku o godz. 08:00. Wznowienie obrad obędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Złotej nr 59 (pięćdziesiąt dziewięć), 6 (szóste) piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej.

2. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZ KCI S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

3. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do chwili ogłoszenia przerwy nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z pierwszej części Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2022 r. nie zgłoszono sprzeciwów.

4. Na ZWZ KCI S.A. stawiło się 5 akcjonariuszy, posiadających 43.040.265 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, z czego 43.040.261 akcji i głosów, stanowiących 99,99% należy do podmiotów zależnych pośrednio i bezpośrednio od Pana Grzegorza Hajdarowicza.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.06.2022, 20:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ