Newsletter

Komunikat KNF

19.07.2021, 09:58aktualizacja: 19.07.2021, 09:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 lipca 2021 r.

W głosowaniu udział wzięli:

• Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

• Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

• Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

• Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

• Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

• Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

• Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

• Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

• Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Agnieszki Dudziak na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie

• Beaty Hamkało na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze

• Sebastiana Kurlanda na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy

• Pawła Kowalczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim

• Roberta Piskorza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Otwocku

• Bogdana Kozioła na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

• Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Łaszczowie (bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

• Banku Spółdzielczego w Iłowej (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Trzebielu (bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe. 3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA spółce

• DOM LEKARSKI SA z siedzibą w Szczecinie (z dniem 9 sierpnia 2021 r.)

4. Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję z 23 grudnia 2019 r., w części nakładającej na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA z siedzibą w Policach („Spółka”)

- karę pieniężną w wysokości 200 000 zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, co stanowi naruszenie art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie części II decyzji z 23 grudnia 2019 r. Komisja potwierdziła naruszenia.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł albo kwotę stanowiącą równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli jest wyższa niż 5 000 000 zł. W przypadku Spółki kwota stanowiącą równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 wynosi 122 008 000 zł.

5. Komisja jednogłośnie wydała decyzję nakładającą na Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”)

- karę pieniężną w wysokości 200 000 złotych za:

a) brak zapewnienia skutecznego systemu zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktu Capital Plus, co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

b) lokowanie środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktu Capital Plus w aktywa, których ryzyka Towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać, co stanowi naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Towarzystwo konstruując produkt Capital Plus nie dopasowało zakładanych zobowiązań wobec klientów do odpowiednich aktywów, które miały te zobowiązania zabezpieczyć, biorąc pod uwagę maksymalne możliwe zaangażowanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w kategorie aktywów o istotnie ograniczonej płynności. Konstrukcja tego produktu dopuszczała lokowanie co najmniej 90% środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w aktywa o niskiej płynności w postaci certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których statuty przewidywały wysokie zaangażowanie w lokaty o istotnie ograniczonej płynności.

Towarzystwo konstruując i wprowadzając do oferty produkt Capital Plus założyło, że aktywa z jego portfela miały zapewnić obsłużenie zakładanego poziomu śmiertelności oraz rezygnacji z umów mimo braku pewności, że aktywa te będą płynne, co pozwoli na uzyskanie odpowiednich kwot w celu zaspokojenia zobowiązań wobec klientów. Oznacza to, że nie został wprowadzony efektywnie działający system zarządzania ryzykiem w obszarze zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu Capital Plus, który zapewniłby Towarzystwu realną możliwość zarządzania tymi obszarami.

Ponadto w przyjętej przez Towarzystwo konstrukcji produktu Capital Plus brak było faktycznej możliwości określenia i mierzenia ryzyka płynności w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których certyfikaty inwestycyjne stanowiły aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach Capital Plus. Nie było także możliwości zarządzania tym ryzykiem, w sytuacji pozostawienia zarządzającym funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi swobody w modelowaniu portfela inwestycyjnego w stopniu pozwalającym na dowolne kształtowanie składu tego portfela, jego płynności oraz poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Konstruując produkt nie wzięto pod uwagę zakresu ryzyka płynności, związanego z możliwościami inwestycyjnymi danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który został określony w najszerszy sposób w statucie funduszu (m.in. poprzez wskazanie kategorii lokat i limitów inwestycyjnych). Towarzystwo nie zapewniło sobie możliwości realnego wpływania na skład portfeli inwestycyjnych funduszy, w których certyfikaty inwestycyjne inwestowano środki w ramach produktu Capital Plus.

Ponadto Towarzystwo nie było stroną żadnej umowy, która dawałaby mu realną możliwość wpływania na zarządzających funduszami inwestycyjnymi w zakresie ograniczania ryzyka płynności wynikającego z inwestycji w ramach produktu Capital Plus.

W tej sprawie doszło do naruszenia istotnych regulacji obligujących zakłady ubezpieczeń do wprowadzenia efektywnego systemu zarządzania ryzykiem m.in. w obszarze zarządzania aktywami i zobowiązaniami oraz do zachowania ostrożności w zakresie lokowania środków finansowych.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za naruszenia opisane powyżej wynosi 2.266.851,93 zł.

6. Komisja jednogłośnie wydała decyzję nakładającą na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”)

- kary pieniężne w łącznej wysokości 155 600 zł za ogółem 28 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych. Towarzystwo podjęło szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

7. Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję z 26 lutego 2021 r. w części nakładającej na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA („Towarzystwo”)

- kary pieniężne w łącznej wysokości 39 000 zł za ogółem 4 przypadki naruszenia art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. Na skutek złożonego przez Towarzystwo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczącego wyłącznie części decyzji, tj. 4 kar nałożonych na Towarzystwo decyzją z 26 lutego 2021 r., Komisja potwierdziła naruszenia. W pozostałym zakresie decyzja ta stała się ostateczna z upływem terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

8. Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję z 29 października 2020 r. nakładającą na MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”)

- karę pieniężną w wysokości 100 000 złotych za niedokonanie wypłaty całości kwoty równej cenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych uczestnikom GTF Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (obecnie: EquiTech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych), reprezentowanego przez Towarzystwo, w terminie określonym w Statucie tego funduszu, co stanowi naruszenie art. 139 ust. 7 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Na skutek złożonego przez Towarzystwo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja potwierdziła zaistniałe naruszenie i utrzymała w mocy decyzję wydaną w I instancji. Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł.

9. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych Nasze Jutro 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065, reprezentowanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.

10. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu UNIQA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA oraz zmianę statutu UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego.

11. Komisja zapoznała się z informacją:

• na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów walutowych według stanu na koniec maja 2021 r.

• na temat sytuacji sektora bankowego według stanu na koniec kwietnia 2021 r.

• o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2021 r.

• o stanie rynku emerytalnego w Polsce na koniec 2020 r.

• w sprawie funkcjonowania Programu Innovation Hub za okres 01.01.2021- 30.06.2021 r.

• w sprawie działalności Komitetu Sterującego ds. FinTech za I półrocze 2021 r. •

w sprawie działalności Zespołu Analiz OSINT w I półroczu 2021 r.

kom abs

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.07.2021, 09:58
Źródło informacji KNF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ