Newsletter

Biznes i finanse

Komunikat KNF

26.02.2021, 16:45aktualizacja: 26.02.2021, 16:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 lutego 2021 r.

W głosowaniu udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

· Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

· Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki

· Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

· Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

· Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1. Komisja jednogłośnie cofnęła AMERIGO Życie Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji z siedzibą w Sopocie, wydane w dniu 30 grudnia 2003 r. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Decyzja jest wynikiem uwzględnienia przez Komisję wniosku Towarzystwa o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółce:

· Kardynał&Kardynał spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu

Zakres świadczonych przez spółkę usług płatniczych obejmuje świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS).

3. Komisja jednogłośnie zmieniła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez KNF spółce:

· Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę Spółkę usług płatniczych o usługę inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS).

4. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

· Szymona Budnickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Grudusku

· Kamila Piotra Burskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie

· Adama Nowakowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie

· Krzysztofa Piejaka na stanowisko Prezesa Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

5. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA spółce:

· Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (z dniem 8 marca 2021 r.)

6. Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję:

· uchylającą w całości decyzję z dnia 20 sierpnia 2019 r. nakładającą na Murapol SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Murapol”) kary pieniężne w wysokości:

- 500 000 zł za niedopełnienie obowiązków notyfikacyjnych polegające na niezawiadamianiu Komisji i Skarbiec Holding SA („Spółka”) o zmianach progów określonych Ustawą o ofercie, co stanowi naruszenie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”)

- 9 900 000 zł za nieogłoszenie w terminie 3 miesięcy od przekroczenia w dniu 5 lipca 2017 r. 33% ogólnej liczby głosów w Spółce wraz z podmiotem posiadającym akcje Spółki w imieniu własnym, ale na rzecz Murapol, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Spółce albo niedokonaniem zbycia w tym terminie akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, co stanowi naruszenie art. 73 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. Ustawy o ofercie

· nakładającą na Murapol kary pieniężne w wysokości:

- 425 000 złotych w związku z wyżej wymienionymi naruszeniami obowiązków notyfikacyjnych oraz

- 8 712 000 zł w związku z brakiem ogłoszenia wezwania

Na skutek złożonego przez Murapol wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja potwierdziła zaistniałe naruszenia.

Przyczyną uchylenia decyzji i nałożenia niższych kar było uwzględnienie przez Komisję nowych okoliczności łagodzących, tj. działań zapobiegających naruszeniom na przyszłość.

Komisja uwzględniła również gotowość Murapol do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia oraz w odniesieniu do kary za naruszenie obowiązków

notyfikacyjnych, neutralną reakcję inwestorów na ogłoszenie informacji o nabyciu oraz zbyciu przez Murapol akcji Spółki.

Maksymalny wymiar kar w przypadku wyżej wymienionych naruszeń wynosi 5 000 000 zł, za niedopełnienie obowiązków notyfikacyjnych oraz 10 000 000 zł, za brak ogłoszenia wezwania.

7. Komisja jednogłośnie:

· nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”)

- kary pieniężne w łącznej wysokości 80 000 zł za ogółem 8 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych

· umorzyła postępowanie w pozostałej części w związku ze stwierdzeniem braku naruszenia przepisów prawa

Towarzystwo wdrożyło środki zaradcze oraz usprawniło procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

kom amp/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.02.2021, 16:45
Źródło informacji KNF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ