Newsletter

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (2/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

31.01.2024, 09:44aktualizacja: 31.01.2024, 09:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2024

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Krakowie, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024:

Raporty roczne:

- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023 - 18 marca 2024 roku;

- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023 - 18 marca 2024 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

- za I kwartał 2024 - 17 maja 2024 roku;

- za III kwartał 2024 - 31 października 2024 roku;

Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku, zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:

- 2 września 2024 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2024 roku kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 oraz II kwartał roku obrotowego 2024.

Podstawa prawna:

- par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.01.2024, 09:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ