Newsletter

LIBET SA (27/2024) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

10.06.2024, 07:34aktualizacja: 10.06.2024, 07:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 27/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Szymona Mioduchowskiego o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku ("ZWZA").

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje o zmianie porządku obrad ZWZA w oparciu o artykuł 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana porządku obrad ZWZA została dokonana w związku ze wskazanym żądaniem akcjonariusza złożonym na podstawie artykułu 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i obejmuje umieszczenie w porządku obrad ZWZA jako nowy punkt 19, tj. po dotychczasowym punkcie 18 punktu w brzmieniu:

"Dyskusja na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju, w tym planów na dalszą część 2024 roku oraz potencjalnych opcji strategicznych. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie."

W związku z powyższym rozszerzeniem, dotychczasowy punkt 19 porządku obrad ZWZA otrzyma nowe oznaczenie (numerację) jako punkt 20, natomiast ujednolicony porządek obrad ZWZA otrzyma następujące brzmienie:

Porządek obrad

1. Otwarcie ZWZA.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez ZWZA.

5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

7. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

8. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

9. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorcza oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Pieniucie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

13. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 (wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki, dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

14. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:

(a) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków;

(b) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków;

(c) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków;

(d) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków;

(e) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków;

(f) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków;

(g) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasner absolutorium z wykonania obowiązków;

(h) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków;

(i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków;

(j) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków;

(k) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków.

15. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za 2023, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

16. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.

17. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

18. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Dyskusja na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju, w tym planów na dalszą część 2024 roku oraz potencjalnych opcji strategicznych, Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.

20. Zamknięcie ZWZA.

Żądania akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZA wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.06.2024, 07:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ