Newsletter

Biznes i finanse

MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

27.05.2021, 11:39aktualizacja: 27.05.2021, 11:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 1 223 1 177 267 268
Pozostałe przychody operacyjne 434 4 027 95 916
Przychody finansowe 459 347 100 79
Zysk/Strata z działalności operacyjnej -704 3 343 -154 760
Zysk/Strata brutto -573 3 393 -125 772
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -641 2 483 -140 565
Zysk/Strata netto ogółem -641 2 483 -140 565
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -579 2 486 -127 565
Całkowity dochód netto -641 2 483 -140 565
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -579 2 486 -127 565
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -608 2 437 -133 554
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -409 -2 366 -89 -538
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 159 403 35 92
Przepływy pieniężne netto, razem -858 474 -188 108
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,04 0,18 -0,01 0,04
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
Aktywa razem 32 900 33 193 7 060 7 193
Zobowiązania razem 6 350 6 002 1 363 1 301
Zobowiązania długoterminowe 217 2 217 47 480
Zobowiązania krótkoterminowe 6 133 3 785 1 316 820
Kapitał własny 26 550 27 191 5 697 5 892
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 24 413 24 992 5 239 5 416
Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 987 3 017
Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,75 1,80 0,38 0,39
dane dotyczące sprawozdania finansowego
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 133 90 29 20
Pozostałe przychody operacyjne 33 3 581 7 815
Przychody finansowe 113 23 25 5
Zysk/Strata brutto -415 3 298 -91 750
Zysk/Strata netto ogółem -512 2 388 -112 543
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -512 2 388 -112 543
Całkowity dochód netto -512 2 388 -112 543
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -512 2 388 -112 543
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -537 2 948 -117 671
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 49 -2 383 11 -542
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 490 22 107 5
Przepływy pieniężne netto, razem 2 587 0 134
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,04 0,17 -0,01 0,04

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.05.2021, 11:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ