Newsletter

MEGARON SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2023r

01.06.2023, 13:26aktualizacja: 01.06.2023, 13:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 5/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301201, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402ą i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEGARON S.A.

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Megaron S.A. przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEGARON S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2022 rok.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.

8.Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2022 rok.

9.Podjęcie uchwały o wydzieleniu z kapitału rezerwowego odrębnego kapitału rezerwowego na cele pokrywania strat.

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.

11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.

12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

A.

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego MEGARON S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż dnia 7 czerwca 2023r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, na adres: walnezgromadzenie@megaron.com.pl

Do żądania składanego zarówno w postaci elektronicznej, jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa w pkt C.

B.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego MEGARON S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać do niego wprowadzone. Do żądania składanego zarówno w postaci elektronicznej, jak i pisemnej, należy dołączyć właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa w pkt. C

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

C.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz MEGARON S.A. może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, a statut oraz odpowiednie przepisy prawne na to pozwalają. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu poprzez Pełnomocnika udostępniony jest od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: walnezgromadzenie@megaron.com.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła do Spółki tekst pełnomocnictwa.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku:

?w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - skan jego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza,

?w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną - skan odpisu z KRS potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego Akcjonariusza.

Spółka może dodatkowo podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania w/w uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym zapytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i Pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub Pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji, a tym samym stanowić będzie podstawę do odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, Pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności oryginał pełnomocnictwa (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem), odpis z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego Akcjonariusza oraz dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

D.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

E.

Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G.

Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać przesłane do Spółki w postaci elektronicznej na adres e-mail: walnezgromadzenie@megaron.com.pl. Zarząd odpowie na pytania akcjonariuszy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Spółkę pytania.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przypadającym zgodnie z treścią art. 4061 k.s.h. na szesnaście (16) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest dzień 12 czerwca 2023r.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 01 czerwca 2023r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2023r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza przedmiotowy wykaz na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście (12) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej 3 e, f, w godzinach od 7:30 do 15:30, na trzy (3) dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 23, 26, 27 czerwca 2023r. Lista Akcjonariuszy zostanie sporządzona przez Spółkę w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 4063 § 8 k.s.h. Akcjonariusz MEGARON S.A. może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres: walnezgromadzenie@megaron.com.pl

V. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia (7 dni) przed Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 4023 § 1 k.s.h. tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz inne informacje dotyczące tego zgromadzenia, będą dostępne od dnia jego zwołania na stronie internetowej Spółki www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

VI. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki www.megaron.com.pl

VII. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać formalności rejestracyjnych w dniu obrad zgromadzenia, od godz. 8:00 w sekretariacie siedziby Spółki.

VIII. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walnezgromadzenie@megaron.com.pl

Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza MEGARON S.A. elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie Akcjonariusza.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w formie pliku PDF.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 01.06.2023, 13:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ