Newsletter

MEGARON SA Raport okresowy kwartalny 1/2023 SA-Q

26.05.2023, 09:40aktualizacja: 26.05.2023, 09:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 1/2023 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 945 14 763 2 541 3 177
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 427 1 269 91 273
Zysk (strata) brutto 222 1 159 47 249
Zysk (strata) netto 138 909 29 196
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -801 326 -170 70
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 -111 -30 -24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 319 357 281 77
Przepływy pieniężne netto, razem 377 573 80 123
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 917 35 879 8 110 7 650
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 479 15 578 3 738 3 322
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 266 3 854 699 822
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 808 8 685 2 312 1 852
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 438 20 300 4 371 4 328
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 115 115
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,34 0,01 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,34 0,01 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,57 8,45 1,62 1,82
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,57 8,45 1,62 1,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 09:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ