Newsletter

Nowy Model Realizacji Inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych odpowiedzią na problemy i wyzwania w procesie realizacji inwestycji sieciowych

11.05.2017, 14:58aktualizacja: 11.05.2017, 14:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Nowe podejście Polskich Sieci Elektroenergetycznych do procesu realizacji inwestycji sieciowych, niezbędnych dla bezpiecznej i niezawodnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), zostało zaprezentowane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przez Andrzeja Kaczmarka, dyrektora zarządzającego Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE (CJI).

PSE, jako operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, odpowiedzialny za jego rozwój zarządza portfelem ponad 110 inwestycji sieciowych w fazie realizacji oraz kilkudziesięcioma na etapie przygotowania. W cały proces, przede wszystkim ze względu na liniowy charakter wielu inwestycji, zaangażowanych jest kilkaset gmin z całego kraju oraz wielu innych interesariuszy. Budżet zadań inwestycyjnych do 2022 roku wynosi 9,61 mld zł. Stosowany dotychczas model realizacji inwestycji metodą EPC (ang. engineering, project and procurement - tzw. pod klucz) stał się nieefektywny i przyczynił się do opóźnień niektórych projektów nawet o kilka lat.

"Po przeprowadzeniu szczegółowego audytu projektów, wielomiesięcznej analizie obszarów problemowych oraz wsłuchiwaniu się w opinie otoczenia, PSE wypracowały Nowy Model Realizacji Inwestycji (NMRI). Projekty będą realizowane metodą zwinną, która zapewnia transparentność, elastyczność, jasne zasady i standardy, łatwiejszy monitoring ryzyk i możliwość ich zaadresowania na wczesnym etapie oraz efektywniejszy nadzór i współpracę z wykonawcami - powiedział podczas debaty Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający CJI. - Jest to zmiana fundamentalna zarówno dla PSE jak i naszych wykonawców, gdyż zmieniamy podejście z procesowego na projektowe".

W NMRI jasno zostały zdefiniowane zarówno fazy projektów, które dla sprawności zarządzania kończyć się będą tzw. bramkami decyzyjnymi, jak i zakresy odpowiedzialności za poszczególne inwestycje.

NMRI to znaczące korzyści także dla otoczenia PSE, wśród których można wymienić m.in.:

1. Dla wykonawców prac budowlanych:

a) wprowadzenie kryteriów pozacenowych w przetargach,

b) odejście od modelu EPC i odpowiednia dystrybucja ryzyk (nie przenoszenie całości ryzyk na wykonawców),

c) uelastycznienie zapisów umownych i możliwość wprowadzania zmian w trakcie trwania umowy.

2. Dla samorządów i społeczności lokalnych:

a) transparentny proces konsultacji społecznych,

b) bezpośredni kontakt z PSE, jako inwestorem na każdym etapie realizacji inwestycji wraz z etapem pozyskiwania służebności.

Zgodnie z NMRI, PSE zmienią dotychczasowe warunki współpracy z wykonawcami zadań inwestycyjnych. Zmiany, które mają na celu skuteczną realizację założeń inwestycyjnych, obejmują zarówno zapisy umowne, harmonogramy realizacyjne, wymagania przetargowe, procedury akceptacji podwykonawców, wymogi związane z przestrzeganiem higieny i bezpieczeństwem pracy, jak i dokonywanie rozliczeń za wykonywane roboty. Zastosowane mechanizmy powinny zagwarantować rozwój sektora wykonawczego, właściwą dystrybucję ryzyka pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i terminową realizację prac wykonanych zgodnie z wymogami jakościowymi przy zastosowaniu najwyższych standardów HSEQ (ang. Health, Safety, Environment and Quality).

"Wdrożenie NMRI umożliwi odejście od modelu EPC i pozwoli na wykorzystanie know-how dostępnego w grupie kapitałowej PSE do wykonywania we własnym zakresie części prac o charakterze niebudowlanym (projektowanie, pozyskiwanie decyzji administracyjnych, działania komunikacyjne w projekcie) - mówił Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE. - Jestem przekonany, że te zmiany przyniosą korzyści nie tylko dla PSE, jako inwestora odpowiedzialnego za rozwój i bezpieczną pracę systemu elektroenergetycznego Polski, ale również będą stanowiły wartość dla wszystkich interesariuszy, których obejmuje nasz program inwestycyjny. Zdejmujemy część ryzyk projektowych z firm wykonawczych, a do tego dajemy im przejrzystą strukturę, harmonogram i realny budżet danej inwestycji. Z kolei społeczności lokalne i samorządy zyskają jednego, głównego partnera, czyli PSE, które zapewnią transparentność i odpowiedzialność za cały proces inwestycyjny" - podkreślał dyrektor zarządzający CJI.

Przygotowanych jest już szereg postępowań przetargowych dla zadań inwestycyjnych, które systematycznie będą wprowadzane na rynek. W pierwszej kolejności będą to projekty stacyjne i związane z modernizacją linii, a w kolejnym etapie dotyczyć będą budowy nowych linii 400 kV.

PSE, jeszcze w II kwartale 2017 roku rozpoczną proces kontraktacji na nowych zasadach. Planowane są spotkania informacyjne dot. NMRI dla wykonawców, by lepiej przygotować rynek do nowych zasad projektów inwestycyjnych.

Inwestycje PSE w liczbach:

1. W ciągu najbliższych 5 lat PSE planuje przeznaczyć na inwestycje 7,6 mld zł;

2. W planowanym pięcioletnim horyzoncie czasowym nakłady w głównej mierze zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji polegających na budowie, rozbudowie oraz modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych. Zadania związane z budową i rozbudową sieci przesyłowej pochłoną ok. 77,7% wszystkich nakładów inwestycyjnych. Z kolei inwestycje wynikające z potrzeb modernizacyjnych będą stanowiły ok. 15,7% ogólnych nakładów;

3. W wyniku przeprowadzenia zaplanowanych zadań i zamierzeń inwestycyjnych, w latach 2017-2021 przewiduje się:

a) budowę:

- ok. 2 700 km torów linii 400 kV,

- ok. 80 km torów linii 220 kV,

- 6 nowych stacji elektroenergetycznych,

b) modernizację:

- ok. 200 km torów linii 400 kV,

- ok. 1500 km torów linii 220 kV.

3. W 2017 r. zaplanowano nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 1,3 mld zł, w tym największy udział mają nakłady przeznaczone na:

a) budowę i rozbudowę stacji i linii elektroenergetycznych wynoszące ok. 1 mld zł, stanowiące ok. 80% ogółem planowanych nakładów,

b) modernizację linii i stacji elektroenergetycznych wynoszące ok. 0,17 mld zł co stanowi ok. 13% nakładów ogółem.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Nadrzędnym celem PSE jest bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej.

Materiał powstał we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.05.2017, 14:58
Źródło informacji Centrum Prasowe PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ