Newsletter

PKO BP SA (33/2024) Przeprowadzenie emisji pięcioletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

11.06.2024, 19:07aktualizacja: 11.06.2024, 19:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 33/2024

Raport nr 33/2024 - Przeprowadzenie emisji pięcioletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 11 czerwca 2024 r. zakończył subskrypcję pięcioletnich obligacji uprzywilejowanych "senior non preferred notes" o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 11 czerwca 2024 r.;

2. data zakończenia subskrypcji: 11 czerwca 2024 r.;

3. data przydziału papierów wartościowych: 11 czerwca 2024 r.;

4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;

5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła: 33,05%;

6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 7.468 sztuk;

7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;

8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,628% wartości nominalnej;

9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie: 155 punktów bazowych;

10. obligacje zostały wyemitowane na okres pięciu lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po czterech latach od emisji (5NC4);

11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 93 podmioty;

12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 80 podmiotów;

13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;

14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 498.140.000 EUR, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 11 czerwca 2024 r. stanowi równowartość 2.164.717.184 PLN;

15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.06.2024, 19:07
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii