Newsletter

POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

22.11.2023, 18:43aktualizacja: 22.11.2023, 18:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży - ogółem 4 079 491 5 143 130 891 244 1 097 079
Zysk z działalności operacyjnej 300 950 163 274 65 748 34 828
Zysk (strata) brutto 261 872 135 678 57 211 28 941
Zysk (strata) netto 208 773 108 003 45 611 23 038
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 208 773 108 003 45 611 23 038
Całkowite dochody za okres 134 463 211 841 29 376 45 188
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 484 451 130 161 105 838 27 765
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -677 391 -599 172 -147 989 -127 809
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 444 867 628 -5 777 185 073
Przepływy pieniężne netto, razem -219 384 398 617 -47 929 85 029
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 66 802 246 57 309 491 66 802 246 57 309 491
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 57 309 491 66 802 246 57 309 491
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,13 1,88 0,68 0,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,13 1,88 0,68 0,40
Stan na 2023-09-30 Stan na 2022-12-31 Stan na 2023-09-30 Stan na 2022-12-31
Aktywa, razem 5 880 015 6 247 334 1 268 447 1 332 083
Zobowiązania 2 662 517 3 164 299 574 363 674 705
Zobowiązania długoterminowe 1 720 038 1 784 771 371 050 380 556
Zobowiązania krótkoterminowe 942 479 1 379 528 203 313 294 149
Kapitał własny 3 217 498 3 083 035 694 084 657 378
Kapitał zakładowy 133 604 133 604 28 821 28 488
Liczba akcji (w szt.) 66 802 246 66 802 246 66 802 246 66 802 246
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 66 802 246 66 802 246 66 802 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 48,16 46,15 10,39 9,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 48,16 46,15 10,39 9,84
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartały 2023/ okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały 2022/ okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartały 2023/ okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały 2022/ okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 31 724 19 328 6 931 4 123
Zysk z działalności operacyjnej -37 715 -27 415 -8 240 -5 848
Zysk (strata) brutto 117 591 47 378 25 690 10 106
Zysk (strata) netto 118 074 47 083 25 796 10 043
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 118 074 47 083 25 796 10 043
Całkowity dochód za okres 118 074 47 083 25 796 10 043
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 358 -10 021 -5 540 -2 138
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -182 751 -644 624 -39 926 -137 504
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 529 747 575 -989 159 465
Przepływy pieniężne netto, razem -212 638 92 930 -46 455 19 823
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 66 802 246 57 309 491 66 802 246 57 309 491
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 57 309 491 66 802 246 57 309 491
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,77 0,82 0,39 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,77 0,82 0,39 0,18

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.11.2023, 18:43
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ