Newsletter

POLIMEX MOSTOSTAL SA (29/2024) Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

14.06.2024, 22:32aktualizacja: 14.06.2024, 22:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 29/2024

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że na podstawie oświadczenia otrzymanego w dniu dzisiejszym od jednego z obligatariuszy ("Obligatariusz") wyemitowanych przez Spółkę obligacji zamiennych na okaziciela serii A ("Obligacje serii A"), dokonano zamiany 2 Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 PLN (każda o wartości nominalnej 500.000,00 PLN), na 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 PLN.

Zamiany, o której mowa w niniejszym raporcie dokonano na podstawie postanowień Warunków Emisji Obligacji serii A z dnia 12 września 2014 roku z późniejszymi zmianami (o których mowa w raportach bieżących: nr 55/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku, nr 42/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku oraz nr 63/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku).

O wydaniu Obligatariuszowi akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.06.2024, 22:32
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ