Newsletter

PRIMETECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

26.05.2023, 17:34aktualizacja: 26.05.2023, 17:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży 7 65 1 14
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -139 -245 -30 -53
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -249 -183 -53 -39
Zysk (strata) netto 328 -842 70 -181
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 328 -842 70 -181
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 82 -323 17 -70
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 000 0 213 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto razem 1 082 -323 230 -70
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,02 -0,05 0,00 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,02 -0,05 0,00 -0,01
STAN NA DZIEŃ 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
Aktywa razem 18 157 16 219 3 883 3 458
Zobowiązania i kapitał własny (razem) 18 157 16 219 3 883 3 458
Zobowiązania 11 672 10 061 2 496 2 145
Zobowiązania długoterminowe 13 12 3 3
Zobowiązania krótkoterminowe 11 659 10 049 2 494 2 143
Kapitał własny 6 485 6 158 1 387 1 313
Kapitał zakładowy 15 610 15 610 3 339 3 328
Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 0,42 0,39 0,09 0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 0,42 0,39 0,09 0,08
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży 7 65 1 14
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -139 -244 -30 -53
Zysk (strata) netto -180 -183 -38 -39
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 82 -323 17 -70
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 000 0 213 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto razem 1 082 -323 230 -70
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR -0,01 -0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR -0,01 -0,01 0,00 0,00
STAN NA DZIEŃ 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
Aktywa razem 10 391 10 598 2 222 2 260
Zobowiązania i kapitał własny (razem) 10 391 10 598 2 222 2 260
Zobowiązania długoterminowe 13 12 3 3
Zobowiązania krótkoterminowe 6 303 6 332 1 348 1 350
Kapitał własny 4 075 4 254 872 907
Kapitał zakładowy 15 610 15 610 3 339 3 328
Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 0,26 0,27 0,06 0,06

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 17:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.