Newsletter

Biznes i finanse

PROTEKTOR SA (20/2021) Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

22.07.2021, 09:41aktualizacja: 22.07.2021, 09:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 20/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 21.07..2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 16.07.2021 r. przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki oraz tekstu jednolitego uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. zmianę Statutu Spółki, polegającą na uchyleniu § 9 C Statutu o następującym brzmieniu:

"§ 9 C

a) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 285.324,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda ("Akcje Serii E").

b) Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w lit. a), jest przyznanie prawa do objęci Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 570.648 ("Warranty Serii A"), będącym uczestnikami programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce ("Program").

c) Program realizowany będzie w ramach trzech kolejnych okresów rozliczeniowych przypadających kolejno od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku ("Rok Obrotowy 2019"), od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku ("Rok Obrotowy 2020") oraz od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku ("Rok Obrotowy 2021").

d) Wydanie Warrantów Serii A nastąpi w terminach wskazanych w Regulaminie.

e) Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą posiadacze Warrantów Serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu."

oraz dodaniu § 9 D Statutu o następującym brzmieniu:

"§ 9 D

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej Akcje Serii F) począwszy od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników PROTEKTOR S.A. oraz spółek zależnych od PROTEKTOR S.A. (dalej Zasady), określonych w § 2 Uchwały nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej Uchwała o Programie) do dnia przypadającego jeden rok od powyższej daty, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2024 roku (dalej Kapitał Docelowy) zgodnie z Zasadami (w tym w szczególności po cenie emisyjnej wskazanej w Zasadach).

2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały o Programie programu motywacyjnego (dalej Program) dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki (dalej Uczestnicy) oraz zgodnie z Zasadami i regulaminem tego Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (o ile taki regulamin zostanie przyjęty), dokumentami w nim przewidzianymi oraz Statutem Spółki. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie Uczestnicy wskazani w Uchwale RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad).

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Akcji Serii F emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie Uczestnikom wskazanym w Uchwale RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad) prawa do objęcia Akcji Serii F.

5. Akcje Serii F wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.

6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w § 9 D Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

7. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień uchwały o Programie, bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd jest umocowany w szczególności do:

a. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji Serii F i ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c. zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

Zarząd Emitenta informuje, że tekst uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2021 r. został przekazany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

W związku z zarejestrowaniem zmiany statutu Spółki, dotyczącej kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba wyemitowanych akcji Spółki i wynikających z nich głosów nie ulegają zmianie. W związku z tym, zgodnie z §9 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.572.300 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) i dzieli się na 19.021.600 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do D, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, reprezentujących łącznie 19.021.600 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) głosów, w tym:

a) 5.988.480 sztuk akcji serii A,

b) 3.376.170 sztuk akcji serii B,

c) 9.364.650 sztuk akcji serii C,

d) 292.300 sztuk akcji serii D.

Zarząd Emitenta podaje w załączeniu do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.07.2021, 09:41
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ